אפיק משפטי 254 11.04.2018

אפיק משפטי 254 11.04.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

24 מרץ 2018

בעל מניות שנטל על עצמו לשלם חוב של החברה רשאי להסב כנגד כך לחשבונו שיקים של החברה

עובדים דרשו לחייב באופן אישי את בעלי המניות בחברה שפורקה לשאת בתשלום זכויות סוציאליות מכיוון שבעלי המניות הסבו שיקים של החברה לחשבונם טרם נפרע מלוא חוב החברה לעובדים...

26 מרץ 2018

העדר חתימה על הסכם מייסדים מתוקן לא פוגע בתוקפו אלא אם לא נחתם במכוון

קבוצת חברים הקימה מיזם לאיתור כיסי אוויר במהלך טיסה. הסכם המייסדים שנחתם קבע שהאפליקציה תושתת על תוכנה שפיתח אחד היזמים כשלחברה ניתנה זכות שימוש בלתי מוגבלת בתוכנה ובעלות על כל התוצרים שיווצרו ממנה. ההסכם תוקן בהמשך להוספת יזם נוסף אך לא נחתם על ידי הצדדים והיזם המפתח דרש, בין היתר, תשלום בגין שימוש בתוכנה בטענה שאי החתימה על ההסכם המתוקן ביטלה ההסכמות הקודמות...

21 מרץ 2018

מי שהשתתף בהליך בוררות לא רשאי לכפור בסמכות הבורר בדיעבד

סכסוך בין שותפים בתחום הסחר ביהלומים הגיע להכרעה בפני בורר בהתאם לתניית בוררות. אחד השותפים ביקש לפסול את פסק הבוררות בין היתר בטענה כי הבוררות התנהלה בחוסר סמכות...

23 מרץ 2018

תניית "גב אל גב" לא חלה כשאי קבלת תשלום על ידי הקבלן הראשי לא קשורה לקבלן המשנה

חברות בינלאומיות העוסקות במתן שירותים בתחום האנרגיה התקשרו עם חברה ישראלית לשמש עבורה כקבלן ראשי בפרויקט הקמת תחנת כוח מבוססת גז טבעי והחברה התקשרה עם קבלן משנה לביצוע עבודות עפר, תשתיות ודרכים בפרויקט כשההתחשבנות היא באמצעות כתבי כמויות ("הסכם למדידה") עם חשבון ביניים בתום כל חודש עבודה וחשבון סופי בסוף הפרויקט. כשקבלן המשנה לא קיבל תשלום טען הקבלן הראשי כי בהסכם תניית "גב-אל-גב" הקובעת כי קבלן ...

25 מרץ 2018

דייר מוגן עשוי להיות זכאי לפיצוי כתנאי לפינויו מהדירה אפילו אם הפר את ההסכם

מוכר דירה ביטל ביום שישי את הסכם המכר במכתב לאקוני בשל אי תשלום התמורה במועד, תוך התעלמות מדרישת ההסכם להתראה טרם ביטול וכבר במוצאי שבת מכר את הדירה לרוכש אחר...

18 מרץ 2018

כל עוד זוכה במכרז לא עמד בכל תנאי המכרז לא משתכלל ההסכם עימו ולא מסתיים הליך המכרז

חברה יזמית זכתה במכרז להחכרת קרקע לבניה בשטח עיריית באר שבע וכשנתקלה בקשיים מול העירייה פנתה לבית המשפט המחוזי בטענה שמדובר בתביעה בנושא פרשנות חוזה ולא בעתירה בנושאי מכרזים...

שיתוף