הסכם של רוכש דירה שמסרב לחתום על טופס מסירה לא יבוטל אם שילם תמורה מלאה

06 נובמבר 2019
הדפסה

קבלן דרש לבטל חוזה עם רוכש דירה לאחר שזה סירב לחתום על 'טופס מסירה' במעמד מסירת החזקה בדירה.
בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי אין עילה לביטול החוזה עם הרוכש. החובה למסירת החזקה בדירה היא חובתו העיקרית של המוכר כלפי הקונה. מאידך, חובתו העיקרית של הקונה היא תשלום מלוא התמורה בגין הדירה כאשר החובה לקבלת החזקה בדירה היא שולית. סירובו של רוכש לקבל את החזקה בדירה, לאחר ששילם את מלוא התמורה עבורה, אינו יכול לבסס עילה לביטול ההסכם מצד הקבלן הואיל ומדובר בסעד מרחיק לכת. כאן היו חילוקי דעות על רקע ליקויים שהתגלו בדירה במעמד המסירה ואשר בגינם סירב הרוכש לקבל חזקה ולחתום על 'טופס מסירה'. לכל היותר זכאי הקבלן להגיש תביעה כספית ככל שנגרמו לו נזקים כלשהם בשל סירוב הרוכש. מכל מקום, כאן, הקונה קיבל מפתח, העביר את חפציו לדירה ואף העביר את מלוא התמורה ולכן הרוכש כלל לא סירב לקבל חזקה גם אם פורמלית לא חתם על 'טופס מסירה'.