עדכוני חקיקה ופסיקה

צוואה בכתב יד חייבת להיכתב כולה על ידי המצווה עם תאריך בכתב ידו וחתימה

23 אוקטובר 2019
הדפסה

בני זוג ערכו מסמך בכתב יד של הגבר אשר כותרתו "הסכם שותפות", נוסח בלשון רבים ובמסגרתו ניתנו הוראות לחלוקת רכושם לאחר פטירת מי מהם או שניהם כשכולן מנוסחות באופן של הסכמה בין הצדדים.
בית המשפט קבע שחוזה השותפות אינו יכול להיות מוכר כצוואה. הדין הישראלי מכיר בתוקף של צוואה בכתב יד כחריג לדרישת ביצוע צוואה מול עדים, אך כדי שמסמך בכתב יד ייחשב לצוואה הוא נדרש להיכתב כולו על ידי המצווה, להיות חתום על ידו ולשאת תאריך בכתב ידו. צוואה בכתב יד אינה נדרשת להיות בפני עדים אך קיימת הקפדה יתרה על קיום התנאים הנדרשים. בעוד ששניים יכולים לערוך צוואה משותפת בפני עדים, לא ניתן לערוך צוואה משותפת בכתב יד. לכן, אין המסמך יכול להיחשב כצוואה של בני הזוג. ככל שהמסמך הוא הסכם לעריכת צוואה, הרי שהסכם כזה הינו בלתי חוקי ואין לו תוקף.