עדכוני חקיקה ופסיקה

חברה זרה המגישה תביעה בישראל תחויב בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע

29 נובמבר 2019
הדפסה

בעקבות תאונה בין מכלית דלק לבין שתי דוברות תורכיות בנמל חיפה נפגעו שתי הדוברות והתביעה שהוגשה נגד הנמל כללה כתובעת גם את המבטחת הרומניה, מכוח זכות התיחלוף.
בית המשפט קבע שהמבטחת רשאית להגיש את התביעה מכוח זכות התיחלוף אך מחויבת להפקיד ערובה להוצאות הנמל בהיותה חברה זרה ללא נכסים בישראל. זכות התחלוף היא זכות של מבטח "להיכנס לנעלי המבוטח" ולתבוע במקומו בגין כספים שהוא שילם למבוטח. החוק הישראלי אוסר המחאת זכות לתרופה בשל עוולה או החבות עליה, אולם קיים חריג לכך המאפשר למבטח לתבוע מכוח תגמולים ששילם למבוטח. יש להחיל חריג זה לא רק על מבטחים ישראלים אלא גם על מבטחים בביטוח ימי, כבמקרה זה, ולכן רשאית חברת הביטוח הרומנית להגיש את התביעה. כאשר תובע הוא חברה זרה ללא נכסים בישראל יש מקום לחייבו בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע וכך גם כאשר קיים חשש ממשי שמנגנוני ההוצאה לפועל של המדינה לא יעמדו לרשות הנתבע לצורך מימוש ההוצאות שנפסקו לזכותו, ככל שנפסקו. רק מקום שבו ברור כי סיכויי הצלחת התובע בתביעה גבוהים במיוחד, יימנע בית המשפט מחיוב בערובה. מסיבה זו חויבה חברת הביטוח להפקיד 75,000 ₪ להבטחת הוצאות הנמל בהגנה מפני התביעה, כתנאי לקיום ההליך.