עדכוני חקיקה ופסיקה

לא ניתן לחזור מעסקת מתנה אלא אם מלכתחילה הייתה מותנית בתנאי

11 אוקטובר 2019
הדפסה

במסגרת הסדר פשרה לגבי סכסוך מקרקעין בתוך המשפחה נתן דוד לאחיינו נכס מקרקעין במתנה וחתם על ייפוי כוח בלתי חוזר, והכל כאשר האחיין התחייב להרוס גרם מדרגות שבנה בשטח של הדוד ויתקן את קו הגבול בין החלקות שלהם. לאחר חתימת יפוי הכוח סירב האחיין לחתום על הסכם שיתוף במקרקעין ולהרוס את המדרגות.
בית המשפט קבע שהנכס הועבר במתנה ולא ניתן לבטלה. הדין הישראלי מכיר בעסקת מתנה ומספיקה מסירת מסמך המזכה במתנה כדי להשלים את העסקה, אלא אם החוק קובע אחרת. בענייני מקרקעין, עסקה שלא הסתיימה ברישום היא רק התחייבות לעשות עסקה ולכן אין מדובר במתנה אלא בהתחייבות לתת מתנה וניתן עדיין לחזור ממנה. עם זאת, כאן הקרקע טרם נרשמה על שם הדוד ולכן זכותו לא הייתה זכות במקרקעין אלא זכות לקבל מקרקעין ודי במסירת ייפוי הכוח כדי להשלים את העסקה ולא ניתן לחזור ממנה. מתנה עשויה להיות מותנית בתנאי או שיכולה להיות בצמוד לחיוב נלווה. להבדיל ממתנה על תנאי אשר בה ללא התנאי המתנה לא ברת תוקף, כאשר מדובר במתנה עם חיוב נלווה, המתנה אינה ניתנת לביטול אך ניתן לתבוע על הפרת החיוב הנלווה. כאן עלה מהמסמכים שההתחייבות להריסת המדרגות לא הייתה תחומה במועדים ולא הייתה חלק מתנאי המתנה אלא חיוב נלווה ולכן לא ניתן לבטל את המתנה.