מאמרים מקצועיים

אחריות דירקטורים ונושאי משרה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

אוהד גביש, עו"ד

נכתב על ידי

אוהד גביש, עו"ד
18 ספטמבר 2013
הדפסה
PDF

לא פעם דירקטורים ונושאי משרה בחברה מוצאים את עצמם מקבלים החלטות שונות בענייני מקרקעין. על אף שלהבנתם פעלו לטובת ובשם החברה, מבלי להיות מודעים לכך, הם עלולים להיות מואשמים באופן אישי ואף מורשעים, בעבירות פליליות בגין עבירה על הוראות חוק התכנון והבנייה.
בחוק התכנון והבנייה מפורטים סעיפים שונים אשר עבירה עליהן מהווה עבירה פלילית ונקבע לגבי אותם הסעיפים כי כאשר העבירה נעברה על ידי תאגיד, בנוסף לתאגיד יואשם בעבירה גם אורגן החברה וכל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף (למעט שותף מוגבל) או פקיד באותו תאגיד ואחראי לעניין הנדון, אלא אם עלה בידיו להוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו (להבדיל ממצב בו לא ידע שהדבר מהווה עבירה) או שנקט את כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של החוק. בנוסף, יוער כי החוק קובע שבית המשפט רשאי להטיל על התאגיד קנס כפול בשיעורו מזה שהיה רשאי להטיל על אנשים פרטיים.
לצורך הבהירות, נציין כי האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנכ"ל וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין.
לכאורה, ניתן היה לסבור כי האחריות בגין ביצוע העבירה צריכה להיות מיוחסת לחברה בלבד ולא לאורגן שלה וזאת לאור הכלל הקבוע בחוק החברות לפיו: פעולותיו וכוונותיו של אורגן הן פעולותיה וכוונותיה של החברה. אלא שקיימת הוראה אחרת בחוק החברות אשר מסייגת את הכלל האמור וקובעת כי אין בו בכדי לגרוע מהאחריות האישית של האורגן אשר היה נושא בה אילולא אותו ייחוס.
פסק דין של בית המשפט השלום שניתן ביום 10 אוקטובר, 2010, בעניין חע"מ 5930-04 מ.י. ו.מ.לתכנון ובניה שורקות נ' צוות 3 בע"מ ואח', עסק במקרה בו הוגש כתב אישום, בין היתר, נגד נושאי משרה בחברה בגין עבירות במקרקעין. בית המשפט קבע בפסק הדין כי לשם גיבוש אחריותו הפלילית של נושא משרה בחברה, אין צורך להרשיע או אף להעמיד לדין את החברה בהליך פלילי, אלא די לנו שמבחינה חוקית מוטלת אחריות פלילית על החברה. במקרה דנן נקבע כי אין ספק שנעברו העבירות וכי מבחינה חוקית מוטלת אחריות פלילית על החברה ואילו הייתה מואשמת היא אף הייתה מורשעת.
בית המשפט העיר בפסק הדין כי: "על אף שפעולותיהם של הנאשמים נושאי המשרה נעשו במסגרת החברה ועבור החברה, הרי שאחריותם של נאשמים אלה אינה רק "אחריות נושאי משרה" הנגזרת מאחריותו של התאגיד, אלא גם אחריות אישית. שהרי, עצם העובדה, שפלוני פועל כאורגן של תאגיד, אינה משחררת אותו מאחריות פלילית לה היה נתון לולא פעל כאורגן. ודוק: אם התאגיד אינו אחראי, עשוי אותו נושא משרה להיות אחראי אישית בפלילים, אם הוא מקיים את יסודותיה של נורמה פלילית רלוואנטית.".
אשר על כן, חשוב שדירקטורים ונושאי משרה בחברה ייוועצו בעורך דין המתמחה בתחום המקרקעין בטרם יקבלו החלטות בנושא זה שמא ימצאו עצמם מואשמים ואף מורשעים בפלילים.