חשיבות ניסוח צוואה על ידי עורך דין והתנאים לקיומה
מאמרים מקצועיים

חשיבות ניסוח צוואה על ידי עורך דין והתנאים לקיומה

נכתב על ידי

לובה כהן, עו"ד
25 יוני 2014
הדפסה
PDF

צוואה הינה מסמך משפטי מחייב המהווה מעין "מכתב אישי אחרון" לקרובי ויקירי המוריש, בה מבטא המוריש את רצונותיו, משאלותיו ובקשותיו האחרונות טרם מותו. כאשר הצוואה אינה עומדת בדרישות החוק ומתבטלת בשל כך, או אם ניסוחה אינו ברור וניתן לאכיפה, רצון המת עלול שלא להתקיים או שיתקיים רק לאחר הליך ארוך ומורכב, אשר עשוי גם לגרור סכסוכים משפחתיים מיותרים.
עקרון העל הניצב בבסיס דיני הירושה הינו קיום רצון המת. ההנחה הגלומה בצוואה הינה כי הצוואה מבטאת את רצונו האמיתי והמלא של המוריש. צוואה הינה אחת ההחלטות החשובות ביותר לאדם בחייו, בה הוא מביע את רצונו האמיתי מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. בהיעדר צוואה, לרבות אם הצוואה בוטלה מסיבה כלשהי, ההורשה הינה על פי דין ולאו דווקא תהיה כפי שהנפטר רצה. רק באמצאות עריכת צוואה הנעשית על פי דין ובאמצעות עורך דין בעל ידע יכול אדם להיות סמוך ובטוח כי לאחר מותו יחולק רכושו על פי רצונו. כך יהיה גם המצב אם הצוואה בוטלה בשל אי עמידתה בתנאי הדין.
צוואה המנוסחת באופן נכון תגדיר בצורה ברורה ומפורשת את הרצון החופשי של המוריש ותהיה ניתנת לאכיפה ויישום מיידי. בין היתר דורש החוק הישראלי תנאים פורמאליים שונים למתן תוקף לצוואה (למשל, עדים שנדרשים במקרים מסוימים), מטפל באופן ספציפי בצוואות הדדיות (צוואות של בני זוג, האחד לטובת השני באופן הדדי) וקובע כיצד יש להתייחס לצוואה הקובעת זכויות למי שהשתתף בעריכתה. החוק גם מתייחס למצב בו כבר היתה קיימת צוואה קודמת וכעת מבוקש ביטולה, שינויה או תוספות לה. אי תשומת לב לתנאים אלה עלולה לגרום לצוואה להתבטל.
זאת ועוד, חשוב לשים לב לניסוח משפטי נכון של סעיפי הצוואה. צוואה מנוסחת היטב על ידי עורך דין לא רק שמונעת סכסוכי ירושה אלא גם תאפשר ליורשים לכבד את המצווה לאחר פטירתו. החוק קובע כי הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה - בטלה. עם זאת, לפעמים ניסוח משפטי לא ברור, או ניסוח שבסופו של דבר לא יהיה ניתן לביצוע, עלול לגרום לאו דווקא לבטלות הצוואה אלא לבעיות בקיום הצוואה ולעתים להאט את תהליך קיום הצוואה או אף לעצרו למשך תקופות ארוכות. כך, חשוב שהצוואה תנוסח על ידי עורך דין שיוודא עמידתה בדרישות החוק והיותה ברורה וניתנת ליישום.