מאמרים מקצועיים

התמודדות במכרזים בישראל

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
27 מאי 2015
הדפסה
PDF

כל שחקן בתחום המכרזים בישראל נדרש להכיר את הרגולציה הייחודית בתחום, הדורשת אימוץ דקדקני של כללי משחק באשר אי הקפדה על הכללים עשויה לגרום לפסילת ההצעה במכרז.

תנאי הסף - עמידה בתנאי הסף הינה 'כרטיס הכניסה' להשתתפות במכרז. אי עמידה בתנאי הסף הנדרשים תגרום לפסילה אוטומטית של ההצעה. למזמין המכרז שיקול דעת רחב בעת ניסוח תנאי הסף כגון: דרישת ניסיון, ותק, תעודות הסמכה וכיוצ"ב. חשוב לבחון עוד טרם הגשת הצעה במכרז, האם ניתן לעמוד בדרישות הסף באמצעות בעלי מניות של החברה או באמצעות מציע נוסף או האם קיימים תנאי סף אשר נראים בלתי סבירים ביחס לאופי המכרז. תנאי חייבים לעמוד בעקרונות היסוד של דיני המכרזים כגון: חובת השוויון בין המציעים השונים, קיום תחרות הוגנת בין המשתתפים ועוד. עם זאת, תקיפה משפטית של חוסר סבירות של תנאי סף חייבת להתבצע בטרם הגשת הצעה למכרז מכיוון שהשתתפותכם במכרז נחשבת כהסכמה לתנאים אלה.

ערבות המכרז – במכרז מקובל לדרוש מהמציעים הפקדת ערבות בנקאית כחלק מהצעתם במכרז. חשוב להקדיש תשומת לב מיוחדת לערבות המכרז, שכן פגם בה הוא מהותי ועלול להביא לפסילת ההצעה. יש לוודא היטב כי הנוסח הנדרש במכרז תואם "מילה במילה" לנוסח הערבות שהבנק הפיק וחשוב לבדוק האם תנאי המכרז דורשים קיום הוראות נוספות ביחס להגשת הערבות הבנקאית, למשל: חתימת פקיד הבנק לצד חותמת הבנק. היו מקרים בהם בית המשפט פסל הצעות על סמך פגמים אלה על אף שהערבות הייתה כשרה למימוש מבחינת הבנק. הערבות מוחזרת למציעים שלא זכו במכרז אך ככל שקיימת אפשרות של תקיפת אי ההצלחה במכרז חשוב להימנע מקבלת הערבות באשר קבלת הערבות בחזרה עשויה להתפרש כהסכמה לתוצאת המכרז וויתור על האפשרות לתקוף את החלטת ועדת המכרזים.

הגשת ההצעה – יש לוודא שההצעה המוגשת ברורה ותואמת את הנחיות המכרז. יש להימנע ככל הניתן מהתניות או תוספות להצעת המחיר אשר לא נתבקשו במפורש על ידי מזמין המכרז. יש לוודא היטב כי נשקלו מראש את כל העלויות הנובעות מההתקשרות וכי הצעת המחיר מולאה ביחס לכל הרכיבים הנדרשים. אי מילוי רכיב אחד, אשר נדרש לתמחרו, עלול להיחשב כהצעה חסרה ולהביא לפסילת ההצעה. ככל שקיימים רכיבים אשר נדרש לתמחרם, אולם הם כבר נכללים במסגרת תמחור של רכיב אחר, מוצע לבקש הנחיות במסגרת ההליך של שאלות הבהרה בטרם הגשת המכרז. חשוב להימנע מ"הגדלת ראש" והגשת הצעה מורחבת, אשר יכולה במקרים מסוימים להביא לפסילת ההצעה אפילו אם היא מיטיבה עם המזמין. נציין גם, כי "העמסת מחירים" על רכיב אחד, ומתן הנחה בלתי סבירה לרכיב אחר, עלולה במקרים מסוימים להיחשב כהגשת הצעה תכסיסנית, אשר עשויה אף היא להביא לפסילת ההצעה. במקרים מסוימים גם מומלץ להגיע למעמד בו נפתחות ההצעות על מנת לוודא כי ניהול ההליך מתנהל כשורה.

כדי להקטין עלויות ולצורך הפחתת הסיכון לפסילת ההצעה על הסף חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה לא רק בתחום המכרזים אלא גם בתחום החוזים וגם בתחומים בהם עוסק המכרז ואשר ילווה את המציע כבר משלב הכנת ההצעה ולא ייכנס לתמונה רק ככל שהליך המכרז מסתבך ומגיע להליכים בבית משפט.