מאמרים מקצועיים

התמודדות במכרזים – מאמר שני

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
10 יוני 2015
הדפסה
PDF

כל שחקן בתחום המכרזים בישראל נדרש להכיר את הרגולציה הייחודית בתחום, הדורשת אימוץ דקדקני של כללי משחק באשר אי הקפדה על הכללים עשויה לגרום לפסילת ההצעה במכרז. בהמשך למאמר שפורסם בגיליון 179 ננסה להבהיר במאמר זה מספר מושגים מהותיים נוספים.

פורמליסטיקה - ההנחיות "הטכניות" בדבר אופן הגשת ההצעה הן חלק מהותי ביותר בהגשת הצעה למכרז. יש לשים לב, למשל, למועד האחרון להגשת הצעות, מספר עותקים נדרש, החתימות הדרושות (במכרזים רבים נדרש לחתום על כל דף), מי נדרש לחתום על מסמכי המכרז וכיוצ"ב. פגם "טכני" בהצעה עלול להיחשב בנסיבות מסוימות כפגם מהותי ולהביא לפסילת ההצעה על הסף. למעלה מכך, אופן הגשת ההצעה משמש מעין כרטיס ביקור של המציע ומעיד על רצינותו בביצוע הפרויקט המוצע. במכרזים רבים התרשמות אישית מהמציע היא חלק מהשיקולים לבחירת הזוכה.

בחינת תנאי ההתקשרות - לאחר שנבחנה יכולת העמידה בתנאי הסף, חשוב שמציע יבחן היטב את הסכם ההתקשרות וההוראות המקצועיות שצורפו למכרז. לאחר הכרזה על זכיה יידרש הזוכה לחתום על הסכם בנוסח אשר צורף למכרז ומסמך הוראות המקצועיות יחייב אותו לכל דבר ועניין. לכן, חשוב לשים לב מראש ל"מוקשים" בתנאי ההתקשרות אשר עשויים לעתים להפוך את ההתקשרות במכרז לפחות כלכלית. למשל, מנגנוני הפרה, היקף הזכות לחילוט ערבות הביצוע, דרישות מקצועיות בלתי סבירות או שיש בהם כדי להשפיע על עלויות ההצעה ונושאים נוספים. לכן, חשוב ביותר שעורך דין המתמחה בתחום החוזי בו עוסק המכרז יבחן לעומקו את הסכם ההתקשרות ויעיר את הערותיו.

מפגש מציעים ושלב הבירורים –בטרם הגשת ההצעה במכרז קיימת אפשרות לרוב לפנות לעורך המכרז ולשכנע אותו בדבר אי סבירויות או סתירות הקיימות במכרז. לעיתים רבות, נערך מפגש ובו מתכנסים המציעים יחד עם נציג מפרסם המכרז לצורך מתן הסברים על המכרז ואופיו ואף לצורך סיור במקום העבודות או השירותים נשוא המכרז. במקרים רבים ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה ואי השתתפות מונעת האפשרות להגיש הצעה. במידה וקיימת הוראה בלתי סבירה בתנאי המכרז חשוב להעלות סוגיה זו בטרם הגשת ההצעות ולדרוש לשנותה. הימנעות מהעלאת טענה כלשהי במועד עשויה להתפרש כהסכמה לתנאים אלה ולרוב יהיה המציע מנוע מלהעלות כל טענה ביחס להוראות אלה לאחר הגשת ההצעה.

תקינות הליכי המכרז - מהלכי ועדת המכרזים חשופים, ככל גוף מינהלי, בפני ביקורת שיפוטית. על ועדת המכרזים חובות ציבוריות כדוגמת החובה להפעיל שיקול דעת ראוי, קבלת החלטות בסבירות ועוד. חובות אלה קיימות החל מניסוח מסמכי המכרז וכלה בהליך בחירת הזוכה. לכן, חשוב לגלות ערנות לא רק עם היוודע על תוצאות המכרז, אלא כבר בשלב פרסום תנאי המכרז. גם כאן, אי העלאת טענות במועד עלולה להוות ויתור וחשוב להיות מלווה בעורך דין העוסק בתחום לצורך בחינת תקינות הליך המכרז כבר מהשלבים הראשונים.