מאמרים מקצועיים

פורסמו הקלות בתוכנית "חברות מתחילות" של המדען הראשי

14 אוקטובר 2015
הדפסה
PDF

פורסמו הקלות בתוכנית "חברות מתחילות" של המדען הראשי/ נילי שוחט

מסיבות שונות לחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח קיים קושי בגיוס כספים מהשוק הפרטי. על כן, יצא המדען הראשי עם תוכנית ייחודית זו אשר מעניקה למיזם 50%-85% מענק מהוצאות החברה בשנתיים הראשונות לפעילותה, זאת על מנת לתת איתות חיובי למשקיעים, וליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות המוקמות בישראל והעוסקות במחקר ופיתוח.

על האטרקטיביות של התכנית מעיד השיעור הגבוה של חברות שהגישו בקשה במסגרתה. כבר בשנה הראשונה לפעילות התכנית (2013) הוגשו במסגרתה 138 פרוייקטים, מתוכם אושרו 72 (המהווים 52%).

הסכום הכולל של הבקשות שהוגשו ב 2013 היה  534 מיליון ₪, והמימון לבקשות שאושרו עמד על 156 מיליון ₪, והתקציב הממוצע שאושר לפרויקט הינו 2.2 מיליון ₪.

לאור הצלחתה של התוכנית בקרב היזמים, ב- 19 ביולי 2015 עדכן המדען הראשי את תוכנית "חברות מתחילות" ולמעשה הוסיף מספר הקלות לחברות הניגשות למסלול זה. ההקלות כוללות:

 • המימון המשלים - אינו חייב להיות רק השקעה תמורה למניות, אלא יכול להיות גם הלוואה המירה למניות.
 • תנאי הסף לכניסה לתוכנית שונו, כך שיותר חברות יוכלו לגשת לתוכנית. כך למשל: גיל החברה שונה מ- 3 שנים ל- 4 שנים, היקף הגיוס של החברה עד יום ההגשה עלה מ- 3 מיליון ש"ח ל- 6 מיליון ש"ח, ועוד.

 

להלן הפרטים המלאים של תוכנית "חברות מתחילות" של המדען הראשי:

תוכנית התמיכה במסלול רגיל:

המסלול כולל מספר הטבות, שאינן קיימות בתוכניות אחרות, והן:

 1. תמיכה בשיעור של 50% מהתקציב המאושר לתכנית המו"פ (חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה).
 2. קבלת תשובה על המענק – תוך חודשיים בלבד.
 3. אפשרות להעמיד מימון משלים למענק הניתן על ידי המדינה עד שישה חודשים לאחר אישור תכנית המו"פ.
 4. ההוצאות המוכרות כוללות הוצאות שכר (עד 30,000 ₪ עלות מעסיק), תקורות (שכ"ד, ארנונה וכו'), חומרים, ציוד, קבלני משנה, פטנטים וגם הוצאות שיווק ומסחור, כגון פרסום, נסיעות לחו"ל, השתתפות בכנסים וכו'.
 5. גובה תקציב המענק יכול להגיע עד ל- 10 מיליון ש"ח הנפרשים על פני שנתיים, בהתאם לתקציב אותו הגישה החברה בעת הבקשה לתוכנית והתקדמותה בהתאם לתוכנית הפיתוח שהוגשה.
 6. מדובר כאן בתמיכה שמחזירים אותה בתמלוגים רק אם החברה הגיעה למכירות.
 7. אין צורך לתת למדען הראשי מניות כתמורה לתמיכה. כלומר, היזמים והמשקיעים אינם מדוללים.

 


 

מהי חברה מתחילה?

 • טרם חלפו 4 שנים ממועד ההתאגדות ועד המועד שבו הוגשה הבקשה;
 • היקף המכירות של החברה ממועד ההתאגדות ועד מועד הגשת הבקשה אינו עולה על 1,500,000₪ בסה"כ, ואינו עולה על 500,000 ₪ ב- 12 החודשים השלמים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה;
 • סך הוצאותיו של התאגיד ב- 12 החודשים השלמים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה, לא עלה על 2 מיליון ₪ (4 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה)
 • היקף המימון שגייס התאגיד, מכל סוג ומין שהוא, ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הבקשה אינו עולה על 6 מיליון ₪ (9 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה) בסה"כ, ואינו עולה על 3 מיליון ₪ (4.5 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה) ב- 12 החודשים השלמים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה, כולל גיוס מימון משלים הניתן במסגרת הוראה זו.
 • "מימון משלים" – נדרשת השקעה בתמורה למניות או הלוואה המירה למניות הניתנת לחברת פרויקט, שלא על ידי המדינה, המשלימה ל- 100% מההוצאות המוכרות שאושרו על ידי וועדת הזנק.
 •  קריטריונים כללים להגשת חברה לתמיכה של המדען הראשי:
 • המוצר חייב להיות חדשני (תהליך של פטנט עוזר מאוד לבסס את חדשנות המוצר).
 • יש להראות שלמוצר יש שוק. חשוב לבסס את נתונים על מחקרים מקצועיים.
 • על התוכנית והתקציב חייבים להיות מפורטים עד כמה שאפשר, כולל שעות ועלויות כח אדם לכל שלבי הפיתוח, עלויות קבלני משנה (עדיף תוך התבססות על הצעות מחיר מקבלני משנה) וכו’.
 • יש להציג מודל עסקי ותחזית מכירות מפורטת ל- 5 שנים קדימה.
 • יש להציג תוכנית ייצור ושיווק מפורטת.
 • על התאגיד להיות רשום בעת הגשת הבקשה.הטבות מיוחדות למגזר החרדי ולמגזר המיעוטים:
 • תנאי הסף:
 •  
 • יזם ממגזר בני המיעוטים או מן המגזר החרדי.
 • היזם מועסק במשרה מלאה.
 • לפחות 33% מהון מניותיה (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי היזם.תנאי התוכנית:בתום תקופת התמיכה, תתאפשר בקשה לקבלת תמיכה נוספת במסגרת המסלול הרגיל ועד לסכום מימון ממשלתי מצטבר בשני המסלולים שלא יעלה על 5 מיליון ₪ לתקופה של עד 24 חודשים.
 • סך המימון הממשלתי שיינתן לא יעלה על סך של 2 מיליון ₪ או %85 מסך ההוצאות המוכרות, לפי הנמוך מבניהם.
 •