השלמת פרטים בהצעה במכרז
מאמרים מקצועיים

השלמת פרטים בהצעה במכרז

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
11 ספטמבר 2017
הדפסה
PDF

השמטה של פרט או מסמך במסגרת הגשת הצעה למכרז עלולה להיחשב כפגם בהצעה.  האם הדבר מהווה עילה לפסילת ההצעה? תחת אלו תנאים רשאי המציע לתקן את הטעות ולהשלים את המסמכים החסרים?

כידוע עקרון השוויון בין המציעים הוא עקרון על בדיני מכרזים.  כפועל יוצא מכך לא ניתן להעדיף מציע אחד על פני משנהו ולא ניתן להעניק לאחד יתרון לא הוגן על פני מציע אחר.

בתי המשפט פסקו כי מתן אפשרות למציע לתקן פגם מהותי שנפל בהצעה מהווה פגיעה בעקרון השוויון.  כך למשל, עמידה בתנאי הסף (תנאים שמוגדרים כאלה שבלעדיהם הצעה לא תיבחן כלל) הם עניין מהותי, שכן על כל המציעים לעמוד ב"קו זינוק" משותף.  אי צירוף מסמך או השמטת פרט ביחס להוכחת תנאי סף מהווה, על פניו, פגם מהותי שאינו ניתן לתיקון.

שיקול הדעת להכריע בשאלת סיווג הפגם כפגם מהותי המחייב פסילה של ההצעה (לדוגמה: אי  צירוף ערבות בנקאית למכרז), או פגם טכני, שאינו מחייב פסילה של הצעה (לדוגמה: אי צירוף תעודות הסמכה, המלצות וכו') מסור בידי ועדת המכרזים אך אין ספק כי מתן אפשרות למציע להשלים פרטים חסרים לאחר הגשת הצעתו, כדי לאפשר לו להוכיח עמידה בתנאי סף, עלולה בנסיבות מסוימות לפגוע בשוויון ובעקרון הוודאות של יתר המציעים, לבסס חשש לפגיעה בטוהר המידות ובאמון הציבור במכרז.  חשוב להדגיש, כי בתי המשפט לא רואים בעין יפה מציע אשר לא בדק את הצעתו בטרם הגשת ההצעה ומפרשים זאת כמעין 'זלזול' בהליך המכרזי ואף התרשלות.

עם זאת, קיימים מקרים בהם בתי המשפט איפשרו למציע להשלים מסמכים שמטרתם להוכיח עמידה בתנאי סף (למשל: מסמכים המעידים על עמידה בדרישת הניסיון הקודם, איתנות פיננסית וכו'), ובלבד ומדובר במסמך טכני המעיד על התקיימות תנאי הסף בטרם המועד האחרון להגשת ההצעות (כדוגמת: תעודת הסמכה, ניסיון קודם, המלצות שניתנו, אישור רו"ח על נתונים חשבונאיים וכו'), שכן אין בהצגת אישור או מסמך כאמור כדי להקנות יתרון בלתי הוגן על פני המציעים האחרים. יודגש, כי לעיתים התוצאה שתיגרם כתוצאה מפסילת ההצעה לא בהכרח תטיב עם האינטרס הציבורי ולכן בית המשפט יתחשב בכך שהמציע מראה שמדובר בהשמטה מקרית שנעשתה בתום לב. יצוין, כי במכרזים בהם מצוינת הוראה מפורשת המאפשרת לועדת המכרזים לדרוש השלמה של פרטים ומסמכים שהושמטו בתום לב, יהיה קשה לטעון לפגיעה בעקרון השוויון שכן 'זכות' זו ניתנת באופן שוויוני ביחס לכלל המציעים במכרז.

מכל מקום, מומלץ לא לקחת סיכונים מיותרים ולבדוק את ההצעה היטב בסיוע עורך דין המתמחה במכרזים עוד טרם הגשתה כדי לוודא שהיא כוללת כל האישורים, המסמכים והנתונים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.  הסתייעות בעורך דין העוסק בתחום תאפשר לוודא מבעוד מועד שמסמכי ההצעה מוגשים בהתאם להוראות ולמנוע עוגמת נפש הכרוכה בפסילת ההצעה או סכסוכים משפטיים שניתן היה למנעם באמצעות היערכות מראש.