אפיק משפטי 239 13.09.2017

אפיק משפטי 239 13.09.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

22 אוגוסט 2017

אי רישום שיעבוד של חברה ברשם החברות יגרום לבטלותו כלפי צדדים שלישיים

שתי חברות חתמו על הסכם שותפות לרכישה וניהול משותפים של נכס נדל"ן מסחרי וכל צד התחייב בהסכם השותפות שלא להעביר זכויות שלו לאחר מבלי אישור השותף.   אחת החברות הכניסה משקיע כדי לממן את חלקה ושיעבדה לטובת המשקיע את נכס המקרקעין המשותף.  השיעבוד נרשם ברשם המקרקעין אך לא ברשם החברות...

11 ספטמבר 2017

ניתן להמחות זכות תביעה של חברה בפירוק לחלק מבעלי מניותיה אם הדבר לטובת החברה

בית המשפט העליון קבע, כי החלטה בדבר המחאת זכות התביעה נתונה לשיקול דעתו של המפרק, בהתבסס על ההיגיון הכלכלי העומד מאחורי ההחלטה ותוך בחינת מגוון שיקולים נוספים שנועדו לשקף את טובת החברה.  לבעלי מניות החברה אין זכות להתנגד להחלטת המפרק על עצם המחאת זכות התביעה ואת טענותיהם עליהם להעלות במסגרת תביעה שתוגש כנגדם, ככל שתוגש.  במקרה זה יש בהחלטת המפרק להמחות את זכות התביעה של החברה כדי להעשיר את קופת ...

22 אוגוסט 2017

סוחר רכב מחויב לגלות לרוכש גם פגמים במנוע וכל פגם מהותי לא רק פגיעות פיזיות

אדם רכש רכב משומש מחברה העוסקת במסחר ברכבים משומשים מבלי שלקח תחילה את הרכב לבדיקה וגילה מאוחר יותר שמנוע הרכב היה פגום.  הרוכש תבע הן את החברה והן את מנהליה...

24 אוגוסט 2017

כל צד רשאי לסגת מהסכם שנחתם בהליך גישור עד שההסכם קיבל תוקף של פסק דין

צדדים לתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין קיימו הליך גישור בפני מגשר והגיעו להסכם גישור לפיו הזכויות של אחד הצדדים יימכרו לצד השני תמורת סכום שנרשם בהסכם והמוכר יעביר לרואה חשבון שימונה על ידי המגשר מידע מקיף כדי שרואה החשבון יוכל לפעול לצמצום נטל המס ולאחר מכן יוכן הסכם מכר מקרקעין שייחתם ויוגש לאישור בית משפט.  לאחר קבלת חוות הדעת לגבי המס הרוכש חזר בו מההסכם...

03 ספטמבר 2017

התחמקות ממתווך כדי להימנע ממצב בו יהיה זכאי לדמי תיווך יוצרת זכאות לדמי תיווך למתווך

מתווך הפגיש שתי חברות לבחינת האפשרות לביצוע עסקה למכירת נכסים.  העסקה לא הבשילה אך שבעה חודשים לאחר מכן הרוכשת פנתה למוכרת והציעה לרכוש ממנה חלק מהנכסים. המשא ומתן הבשיל להסכם מחייב אך ללא מעורבות המתווך...

04 אוגוסט 2017

גם אם אדם לא דרש דמי שימוש בדירתו בחייו היורשים זכאים לדרוש זאת החל מיום פטירתו

לבית המשפט הוגשה תביעה בגין דמי שימוש בדירה מצד יורשי הזכויות בדירה ביחס לתקופה של כ-45 שנים...

שיתוף