אפיק משפטי 238 30.08.2017

אפיק משפטי 238 30.08.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

03 אוגוסט 2017

אגודות שיתופיות ייבחנו על פי עקרונות דיני החברות בשינויים המחויבים

אגודה שיתופית חתמה על מיזם משותף עם משקיע לפיו האגודה מגדלת עגלים ומוכרת אותם ובתום כל שנה יקבל המשקיע תשלום שנתי קבוע בתוספת לתשואה קבועה על קרן השקעתו.  האגודה הפסיקה לשלם והוגשה תביעה כנגדה וגם באופן אישי נגד מנכ"ל האגודה שהינו גם חבר אגודה...

31 יולי 2017

מתן הודעה על מימוש אופציה יוצרת הסכם מחייב גם אם ניתנה ללא כוונה לכך

הסכם בעלי מניות קבע לאחד מבעלי המניות אופציה לרכוש את מניות השני בתוך 3 חודשים ובמחיר מוסכם בכפוף למתן הודעת מימוש.  בעל המניות הפעיל את האופציה אך סירב לאחר מכן לקיים את הרכישה בטענה שכל מטרת הפעלת האופציה הייתה להוכיח שהשני ביצע מעשי מרמה בעת רכישת החברה...

24 יולי 2017

הסכמי מסגרת כפופים לעקרון תום לב מוגבר לשם גמישות לצדדים לניהול מערכת היחסים

חברה קבלנית חתמה על הסכם מסגרת לביצוע עבודות, אשר הוארך מעת לעת.  במסגרת משא ומתן להארכת ההסכם סוכם על הנחות שניתנו אך כחודשיים לאחר מכן הוקפאו כל הזמנות העבודה ממנה תוך הפעלת סעיף בהסכם המסגרת שאינו מחייב ביצוע כל הזמנות...

14 אוגוסט 2017

ניתן לאכוף פסק דין סיני בישראל למרות העדר אמנה בין ישראל וסין לאכיפת פסקי דין

אזרח ישראלי וחברה סינית התקשרו בהסכם שבוטל. לימים, הגישה החברה הסינית תביעה בסין נגד הישראלי במסגרתה ניתן פסק דין נגדו. החברה הסינית הגישה בישראל בקשה לאכיפת פסק הדין הסיני...

09 אוגוסט 2017

משכיר מחויב לגלות לשוכר פוטנציאלי על כוונה למכור את הנכס

צדדים ניהלו ביניהם משא ומתן להסכם לשכירת נכס אך הסכם השכירות לא נחתם לאחר שהמשכיר החליט למכור את הנכס במקום להשכירו ולכן ביטל את המשא ומתן ולאחר מכן חזר בו מהכוונה למכור אך בין הצדדים היו חילוקי דעות לגבי תוכן ההסכם...

06 אוגוסט 2017

כשחוזה מאפשר ביטולו ככל שלא מתקבל אישור צד ג' רשאי לבטלו גם הצד האחראי להשגת האישור

יזם התקשר בהסכם עם רוכשי דירות. במסגרת ההסכם נקבע כי היזם יפעל להשגת היתר בניה וככל שלא יינתן היתר בניה בתוך התקופה שהוגדרה בהסכם, יהיו רשאים הצדדים להסכם להודיע על ביטולו. משלא התקבל היתר בניה תוך התקופה שהוגדרה בהסכם הודיע היזם על ביטול ההסכם בין הצדדים...

שיתוף