אפיק משפטי 237 16.08.2017

אפיק משפטי 237 16.08.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

09 יולי 2017

מנהל חברה שלא קיבל אישור רשמי לעסקה בה היה בניגוד עניינים ישיב לחברה מלוא רווחיו

מנהל בחברה ישראלית החזיק בעצמו ובאמצעות אחיו וחבר מניות בחברה רומנית ששימשה כמתווכת של החברה לעסקאות ברומניה.  המנהל טען כי רישומו כבעל מניות מקורו בטעות וכי בעצם רק הלווה כספים לחברה הרומנית וכי כתוצאה מהקשר עם החברה הרומנית נוצרו לחברה רווחים...

17 יולי 2017

כשבמערכת הסכמים של עסקת מיזוג ורכישה הסכם אחד לא מבטל האחר שניהם תקפים

שני בעלי מניות בחברה סיכמו על רכישה של החברה על ידי אחד מהם וחתמו על הסכם מסגרת למתווה העסקה, הסכם רכישת מניות והסכם העסקה בו המוכר ימשיך להיות מועסק בה.  הסכם המתווה קבע שההעסקה תהיה עד הגיע המוכר לגיל 60 (שבע שנים) באופן אחד ועוד 7 שנים באופן אחר, אף אם המוכר ילך לעולמו במהלך אותה תקופה של 14 שנה, והכל למעט במקרה של הפרה חמורה של חובת שמירת הסודיות.  הסכם ההעסקה לא כלל הוראות אלה.  כ4 חודשים ...

02 אוגוסט 2017

במסגרת זימון לשימוע יש להודיע לעובד על הכוונה לפטרו ועל הסיבות לפיטורים

עובד חתם על חוזה מיוחד לזמן קצוב שהוארך מעת לעת. לימים, הוזמן לשיחה עם מנהלו הישיר שהציג בפניו טופס הערכה שאינו משביע רצון. בעקבותיו, הודיע העובד כי בכוונתו לחפש תפקיד אחר אצל המעסיק תחת מנהל אחר. כעבור מספר ימים, נשלח אל העובד זימון לשימוע שתוצאותיו היו הארכת החוזה עמו. כעבור שנתיים, העובד זומן לשימוע נוסף מבלי לפרט מהן הסיבות לזימונו ותוך אזכור השימוע הקודם והרקע לו. לאחר ביצוע השימוע העובד פוטר...

25 יולי 2017

הסכם קיבוצי חדש מקבע את דמי ההבראה על סך 378 ₪ לכל יום

ביום 25.7.2017 נחתם הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה, לפיו גובה דמי ההבראה נותר ללא שינוי ויעמוד על סך 378 ש"ח לכל יום הבראה, למרות עליית המדד בשנה האחרונה. דמי ההבראה יינתנו לעובדים במשרה מלאה בגין עבודה בפועל לפי השיעורים הבאים: עבור שנת העבודה הראשונה- 5 ימי הבראה, עבור שנת העבודה השנייה והשלישית- 6 ימים הבראה, עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית- 7 ימי...

07 אוגוסט 2017

ביטול מכרז ייעשה במקרים חריגים בלבד גם אם תנאי המכרז אינם מפורשים דיים

רשות מקרקעי ישראל יצאה במכרז להחכרת מגרשים לבנייה.  תנאי המכרז שנוסחו היו לא ברורים, באופן שמעלה מספר דרכים לפרשנות, אשר כל אחת מהן מובילה לתוצאה שונה.  בנוסף, בין המציעים שהשתתפו במכרז היו שתי קבוצות אשר פעלו באופן מתואם על-מנת לחלק ביניהם את המגרשים עליהם הציעו הצעות כדי להגדיל את סיכוייהן לזכייה באופן שמהווה יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים...

16 יולי 2017

משדרישת בעל דירה לתיקון ליקויים מקבלן לא סייעה רשאי הדייר לתקן הליקויים בעצמו

בעל דירה תבע מקבלן שיפוי על מלוא ההוצאות שהוציא לשם תיקון הליקויים בדירה שנמסרה לו לאחר שניסיונות הקבלן לתקן הליקויים בעצמו לא צלחו ובעל הדירה תיקן הליקויים בעצמו מבלי להודיע על כך לקבלן...

שיתוף