תיקון דצמבר 2019 לכללי הרישום לבורסה האוסטרלית (ASX)/פול יואל סטיבנסון, עו"ד אוסטרלי
מאמרים מקצועיים

תיקון דצמבר 2019 לכללי הרישום לבורסה האוסטרלית (ASX)/פול יואל סטיבנסון, עו"ד אוסטרלי

17 נובמבר 2019
הדפסה
PDF

הבורסה האוסטרלית (ASX) השלימה את הליך תיקון כללי הרישום לבורסה, לאחר שקילת התגובות לפרסום הנייר מנובמבר 2018 בנושא: "פישוט, הבהרה ושיפור שלמותם ויעילותם של כללי הרישום של ה-"ASX . לחברות סטארט-אפ המבקשות לבצע הנפקה קטנה יחסית בבורסה, התיקונים המהותיים, שייכנסו לתוקף החל מה -1 דצמבר, 2019, כוללים, בין היתר:

• דיווח רבעוני מורחב: כלל C4.7 החדש, שייכנס לתוקף כבר ברבעון הראשון של 2020, מחייב חברות סטארט-אפ המגישות כיום דוח C4 - תזרים מזומנים רבעוני תחת כלל 4.7B , להגיש גם דוח פעילויות רבעוני שיכלול פירוט:

o האם הרבעון המדווח נכלל בתקופה הכלולה בסעיף "שימוש בכספים" בתשקיף הרישום של החברה, השוואה בין הוצאותיה בפועל מאז ההנפקה מול הערכת ההוצאות בפרק "השימוש בכספים" וכל הפרש מהותי אחר;
o אם קטגוריית הוצאות כלשהי בדוח תזרים המזומנים של החברה שונה באופן מהותי ממה שהיה צפוי לרבעון זה בדיווח של הרבעון הקודם, הסבר מדוע כך הדבר;
o תיאור והסבר על כל תשלום לצד קשור הנכלל בדוח התזרים הרבעוני;

•מוניטין: כלל 1.1, תנאי 20 הורחב כך שיחול גם על כל מנכ"ל או מנכ"ל מוצע לחברה וכן על דירקטורים ודירקטורים מוצעים.

• הון חוזר: הכללים מבהירים את דרישת ההון החוזר הנדרש למסלול ההנפקה המבוסס על נכסים על ידי הוספת הגדרה של "הון חוזר" בכלל 19.12 ותיקון "מבחן ההון החוזר" בכלל 1.3.3.

• מנגנון :CHESS כלל 4.11 מחייב גורמים שהנפיקו CDI (מניות צללים) לדווח לבורסה על בסיס חודשי על כמות מניות הצללים הקיימת.

כללי רישום חדשים ומתוקנים כאלה מגדילים את הצורך בייעוץ משפטי אוסטרלי שוטף לחברות הנסחרות בבורסה האוסטרלית, גם אם אינן יושבות באוסטרליה, ואת החשיבות להפעיל באופן שוטף משרד עורכי דין אוסטרלי או משרד עורכי דין מקומי במדינה בה פועלת החברה (למשל, ישראל), שבמשרדו בישראל קיים עורך דין בעל מומחיות בשוק ההון האוסטרלי וניסיון בתחום זה שיכול לייעץ באופן כללי לגבי כללי שוק ההון האוסטרליים ובאופן ספציפי לגבי כללי הרישום החדשים.