מידע פנים כשברור שזה לא וודאי
מאמרים מקצועיים

מידע פנים כשברור שזה לא וודאי

עדי מרכוס, עו"ד

נכתב על ידי

עדי מרכוס, עו"ד
10 דצמבר 2023
הדפסה
PDF

מידע על אירועים עתידיים מהותיים בחייה של החברה, הוא מידע בעל חשיבות עליונה, אשר החברה הציבורית מחוייבת בחשיפתו למשקיעיה, ובעלי העניין בחברה מחויבים בשמירתו. אולם, למרות חשיבותו של מידע זה, לא תמיד ברור מה נחשב מידע מהותי אשר חל איסור לעשות בו שימוש וזאת ביחוד כאשר המידע הינו על אירוע שאינו וודאי.

בעקרון, מידע פנים הוא מידע על חברה ציבורית, אשר ידוע רק לאנשי הפנים של החברה ואשר יש בו בכדי להשפיע על מחיר ניירות הערך של החברה. האיסור על שימוש במידע פנים נובע למעשה מהרצון להתמודד עם חוסר השוויון שבין אנשי הפנים וציבור המשקיעים הרחב, להשוות את שדה המשחק ולמנוע מאותם אנשי פנים של החברה לנצל את הידע שלהם לגבי מצב החברה או אירועים עתידיים בחייה, כדי לקדם אינטרסים כלכליים אישיים שלהם או מקורבים אליהם ולעשות קופה על חשבונו של הציבור. החשש הוא שמתן האפשרות לאנשי הפנים של החברה לנצל מידע פנים לטובתם האישית, יפגע באמון הציבור במנגנוני המסחר הבורסאיים, יהווה גורם מרתיע מפני השקעה של אנשים מהשורה בשוק ההון ויפגע ביכולתו של השוק להתנהל באופן ראוי.

כך, מצד אחד חלה על החברה החובה לדווח לציבור על כל אירוע מהותי שעשוי להשפיע על שווי המניות ולתת לציבור ולמשקיעים בניירות הערך שלה כל מידע שעשוי להשפיע על השקעתם, ומנגד חל האיסור על אנשי הפנים לעשות שימוש באותו מידע, טרם ביצעה החברה את הדיווח לציבור. אולם, סוגיה מעניינת היא מה תחולת האיסור לעניין אירועים בחיי החברה אשר הינם מהותיים, אולם קיימת לגביהם של אי וודאות.

הנושא, עלה לדיון, בין היתר, לפני מספר שנים בתקופת מגיפת הקורונה ועשוי להיות שוב רלוונטי בתקופת המלחמה הנוכחית. המגיפה, בין יתר השפעותיה הזכורות לנו היטב, וכמו תקופת המלחמה הנוכחית, הביאה לחוסר וודאות קיצוני במגזר העסקי ולמקרים רבים בהם אירועים אשר עשויים להיות מהותיים, לוקים בחוסר ודאות גבוה להתממשות, עד כדי כך שלא ברור האם הם מהווים מידע פנים האסור בשימוש או לאו.

הבחינה הנפוצה בפסיקה כיום, על מנת לקבוע אם מידע לא וודאי מהווה מידע פנימי אסור לשימוש, היא מבחן התוחלת, אשר משקלל את הסיכוי של האירוע לקרות כנגד ההשפעה שתהיה לו על החברה במידה ואכן יתרחש. כך, גם אם מדובר בעסקה אשר יש ספק את תתקיים, או אשר לא נסגרו כל פרטיה, אולם צפויה להיות לה השפעה מהותית על החברה כך שבמידה ותיחתם, צפויה מניית החברה לזנק באופן משמעותי - הרי שדבר העסקה ייחשב כמידע פנימי מהותי ואנשי הפנים בחברה יהיו מנועים מלפעול על פיו.

כך, לדוגמא, בפסק דין שניתן בבבית המשפט בתל אביב בדצמבר, 2020, הועמדו לדין אחים אשר אחד מהם היה בעל מניות בחברה המקורב למנכ"ל אשר סיפק לו מידע פנים לעניין פעילותה. החברה, אשר עסקה בתחום הרפואי, הייתה על סף סגירת הסכם עם גוף רגולטורי גדול לעניין ניסוי באחד ממוצריה, ניסוי אשר עצם קיומו היה בו כדי לתת למוצר החברה לגיטימציה וכובד משקל באופן שיביא לעליית קרנה של החברה. האח, איש הפנים בחברה, חלק את המידע עם אחיו אשר מיהר לרכוש לעצמו ממניות החברה ואף העביר את המידע לחבריו, בצורה אשר היוותה, לקביעת בית המשפט עבירה על האיסור בשימוש במידע פנים, וזאת על אף שהמידע הועבר בין האחים עוד בשלבים המוקדמים ביותר של המגעים, כאשר העסקה כולה הייתה בחוסר וודאות גבוה.

כך, יש לזכור תמיד, כי על כל איש פנים בחברה, בין אם נושא משרה בכיר או עובד זוטר, מוטלת החובה לפעול בהתאם להוראות החוק האוסרות על גילוי מידע פנימי, וזאת גם אם אין בכוונתו לעשות שימוש במידע בעצמו ולטובתו האישית, שהרי עצם הגילוי כבר מהווה עבירה על החוק אשר חושפת אותו הן להליכים פליליים והן לתביעות אזרחיות. בכל מקרה של ספק לגבי מידע שאינו וודאי, רצוי לפנות לייעוץ משפטי, לצורך הכוונה, ועד לקבלת החלטה משפטית מנומקת, יש להימנע מכל גילוי אשר עשוי להיתפס כבעייתי, שללא כן עשוי האדם למצוא עצמו עומד למשפט פלילי, משלם קנסות כבדים ואף מוותר על כל רווח אשר נתקבל כתוצאה מעסקה שנעשתה תוך שימוש במידע כאמור.