אחריות דירקטורים ונושאי משרה בצל וירוס הקורונה
מאמרים מקצועיים

אחריות דירקטורים ונושאי משרה בצל וירוס הקורונה

27 מרץ 2020
הדפסה
PDF

וירוס הקורונה נושא בחובו סכנות בריאותיות וכלכליות רבות, אך בנוסף הוא יוצר זירת משחק וכללי משחק חדשים, אשר תאגידים ומנהליהם לא נדרשו בעבר להתמודד איתם. אילו תביעות רשלנות עשויים דירקטורים ונושאי משרה לפגוש בעתיד וכיצד הדירקטורים ונושאי המשרה יגנו על עצמם מתביעות עתידיות צפויות?

לאור משבר הקורונה, רגולטורים ברחבי העולם פרסמו את התייחסותם בנוגע לחובות הגילוי של תאגידים מדווחים שפעילותם עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית מהמשבר. הרשות לניירות ערך האמריקאית, פרסמה הודעה בדבר הארכה של 45 ימים לחברות בפרסום דיווחים מסוימים שנועדה להקל על חברות שלא יספיקו למועדים הקבועים בחוק. בנוסף, לפי ההודעה מצפים מהחברות לגלות לציבור המשקיעים מידע לגבי סיכונים מהותיים שיש למשבר הקורונה על מצב עסקיהן.

הרשות לניירות ערך בישראל פרסמה גם היא הודעת סגל בה היא מעודדת חברות שפעילותן העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית ממשבר הקורונה, לוודא כי ניתן גילוי נאות למשקיעים. זאת על ידי פרסום דיווחים מיידים של השלכות הנגיף על הפעילות העסקית, מתן גילוי בדבר הסברי הדירקטוריון בדוחות העתיים על השפעת הקורונה על התאגיד ובאמצעות אומדן ההשפעה של האירועים מבחינה איכותית וכמותית. הודעת סגל מטעם הרשות חשובה אך אינה פותרת את כל הסיכונים אליהם חשופים חברות, דירקטורים ונושאי משרה כל עוד המשבר נמשך, ויחד אתו אי הוודאות בשווקים.

באוסטרליה, הבורסה לניירות ערך האוסטרלית (ASX) פרסמה עדכון לכללי הציות בנוגע לנגיף הקורונה, תוך הבהרה כי ישות רשומה הנמצאת בקשיים פיננסי כפופה לאותם תקני גילוי כמו כל גורם אחר. ישויות רשומות שפרסמו צפי רווחים רצוי שיבחנו את הצפי שפרסמו וככל שאינו סביר עוד, יפרסמו עדכון שלו לשוק או יודיעו כי הן חוזרות בהן מהצפי שפורסם. יש לגלות לשוק החלטות תפעוליות מהותיות, כמו החלטה להוציא לחופשה כמות מהותית של עובדים או לסגור או להשעות פעולות או מתקנים מסוימים. רשות ניירות הערך וההשקעות האוסטרלית (ASIC) פרסמה כי תמשיך בפעילות האכיפה שלה ותמשיך לחקור ולנקוט בפעולות במקום בו הדבר נדרש נגד כל אדם או גורם מפר את החוק, לרבות במקרה של הפרה של כללי הדיווח המיידיים.
בעידן שבו כמות התביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה שוברת שיאים וקיימת החמרה הדרגתית באחריות המוטלת עליהם בשלל אירועי סייבר, קמפיין המיטו, שינויי אקלים, פגיעה בפרטיות ועוד רבים, נראה שתביעות נגד חברות, דירקטורים ונושאי משרה בשל וירוס הקורונה הן רק עניין של זמן. בשנת 2019 עלו באופן משמעותי ביותר הפרמיות לביטוחי הנפקות (POSI) וביטוחי דירקטורים ונושאי משרה (D&O) ברחבי העולם ובייחוד בארה"ב ובאוסטרליה. סביר להניח שמשבר הקורונה יגרום לעליה דומה, ואולי אף חריפה יותר, בפרמיות ביטוחים אלה, הן באוסטרליה והן בשאר העולם.

אנו מעריכים שמשבר הקורונה עשוי להוביל בהקדם גם לתביעות דירקטורים ונושאי משרה בגין הפרת חובות גילוי ובפרט אי גילוי סיכונים מהותיים לעסקי התאגיד, כשל ניהולי, הפרת חובת זהירות ועוד. על מנת להקטין את הסיכון, מומלץ שהחברות יפעלו בצורה אקטיבית לניהול סיכונים. זאת על ידי ביצוע הערכת השפעת הנגיף על הפעילות העסקית של החברה ועל ידי נקיטת צעדים לטיפול בהשפעות אלה על ידי מינוי צוותי המשכיות עסקית, אשר חשוב שיכלול גם נציגות ניהולית בכירה, גם נציגות בקרת הסיכונים של החברה וגם נציגות הצוות המשפטי. מאידך, חייבים לזכור כי כל חשיפת מידע רגיש עלולה גם היא להוביל לתביעות מגוונות כנגד הדירקטורים ונושאי המשרה.

בנוסף, כפי שפורסם הן בהודעת הסגל על ידי רשות ניירות ערך הישראלית והן בהודעה של רשות ניירות האוסטרלית, רצוי שחברות ציבוריות יידעו משקיעים על ידי פרסום דיווחים מידיים ודיווח על ההשפעות העתידיות שעשויות להיות לנגיף הקורונה מבחינה פיננסית ותפעולית על החברה (ע"פ סעיף 32א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, החברה, דירקטורים ונושאי משרה עשויים ליהנות מפטור מאחריות לנזק בשל מידע צופן עתיד ואילו תחת הדין האוסטרלי אין פטור דומה אך כלל מסחר 3.1 של כללי המסחר של הבורסה לניירות ערך האוסטרלית מטיל על חברות חובות דיווח מיידים לגבי השפעות שעשויות להיות על עסקי החברה).

יתרה מכך, עקב משבר הקורונה עובדים רבים עוברים למתכונת של עבודה מהבית בעזרת חיבור מרחוק לרשת הארגונית דרך מחשבים אישיים. מהלך זה עשוי לחשוף את הרשת הארגונית לתקיפות סייבר רבות. מחשבים אישיים הן נקודות חולשה שהאקרים ימנפו על מנת להשיג גישה למשאבי הארגון. בעוד שקשה להעריך את השלכות הקורונה ועוד לא יודעים איך התמודד עמה, איומי סייבר הם כבר סוגיה מוכרת שסכנותיה ברורות לכל. לכן, מומלץ שאנשי בטחון המידע של הארגון יגבירו את הניטור לתוקפים פוטנציאלים ועל הארגונים לדאוג להנחות את העובדים כיצד עליהם לעבוד בצורה בטוחה ולפקח על כך.

למרות כל הנאמר, בימים אלו עדיין קשה לדמיין בדיוק איך בעלי המניות והשווקים ימשיכו להגיב לאירועי הקורונה. הטלת האחריות על נושאי משרה בגין מעשים ו\או מחדלים שנתפסים כרשלניים ואף פזיזים הם רק תסריט אחד. למרות זאת, שימוש בצעדים האמורים עשוי להפחית את הסיכון שאליו חשופים דירקטורים, נושאי המשרה ואף החברות עצמן.

חשוב להדגיש, כי כל חברה כיום חשופה לסיכונים שונים, הן בהתאם לאופי הפעילות שלה ועכשיו בעיקר בשל הצרכים שלה דווקא בתקופת משבר הקורונה. בהתחשב סיכונים ובדרישות של הבורסות בהן החברה נסחרת חשוב ביותר להיות מלווים הן ביועץ ביטוח מנוסה והן ביועץ משפטי בעל ניסיון רב בתחומים הרלוונטיים, לרבות דיני תאגידים, דיני חוזים, דיני עבודה ודיני ניירות הערך הרלוונטיים לבורסה בה נסחרת החברה.