מוסמך לדווח או מוסמך להתרשל
מאמרים מקצועיים

מוסמך לדווח או מוסמך להתרשל

דורון אפיק, עו"ד

נכתב על ידי

דורון אפיק, עו"ד
17 יוני 2024
הדפסה
PDF

החל מה-27.06.2024 מחויבות כל החברות בישראל להגיש דיווחים אלקטרוניים לרשם החברות - לכאורה תיקון טכני שנועד אולי לחסוך כוח אדם ברשם החברות בהזנת הטפסים הידניים, אולם בפועל שינוי משמעותי שעשוי לצמצם את הרשלנות הפושעת בה מתנהלות חלק גדול מהחברות בישראל.

למעט במקרים מסוימים (למשל, החלפת תקנון החברה), הרישום ברשם החברות הוא דקלרטיבי בלבד והמרשם הרלוונטי הוא המרשם הפנימי בחברה (אשר במקרים רבים אינה מחזיקה מזכירות חברה ולא באמת קיים מרשם כזה). כך, למשל, במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בנובמבר, 2021, גילה אדם שמניות בחברה הועברו על שמו ודרש למחוק את רישומו כבעל מניות וכדירקטור בחברה שנעשה ללא ידיעתו וללא שהיה לו כל קשר לחברה. בית המשפט קבע, כי יש לתקן את המרשם ולהסירו כבעל מניות וכדירקטור הן ברשם החברות וגם במרשמי החברה והבהיר, שתפקידו של רשם החברות הוא דקלרטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המרשם ברשם החברות למרשם בחברה, המרשם בחברה קובע. באותו מקרה דובר ברישום שנעשה כחלק ממרמה, מבלי שלאותו אדם היה כל קשר לחברה וללא ידיעתו, אולם טיפלנו בעבר גם במקרה בו יבואן רכב גדול גילה לפתע שאדם שכלל אינו מכיר רשום ברשם החברות כמחזיק במניות החברה, בשל תקלה טכנית.

חוק החברות הישראלי דורש הגשת דוח שנתי לרשם החברות, כשדוח זה הוא לכאורה דוח טכני המעדכן על שינויים בתקנון החברה, לרבות החלטה על שינוי שם והגדלת ההון הרשום או הקטנתו, שינוי כתובת החברה, שינויים בדירקטוריון, שינויים באחזקות החברה ועוד - הכל שינויים שהחברה הייתה מחויבת על פי החוק לדווח עליהם בתוך ימים ספורים לאחר שבוצעו במהלך השנה, ולכן לכאורה מדובר בדוח שהוא מיותר לחלוטין.

בפרקטיקה, הדוח אינו רק מיותר, אלא אף מסוכן כיוון שגם רואי חשבון הוסמכו להגיש את הדוחות לרשם החברות, ואלו היו נוהגים להחתים את החברה על הדוח השנתי לרשות המסים, לרבות על טופס ידני של דיווח לרשם החברות, שבמקרה הטוב הועתקו בו הפרטים מדוח רשם החברות העדכני (ובמקרה הפחות טוב, הוכנסו בו פרטים שגויים בשל העתקה לא נכונה או מכיוון שהועתקו ממידע ישן) ורשם החברות היה מעדכן אוטומטית את המידע על החברה מתוך הדוח, אשר לא הוכן על ידי עורך דין אלא על ידי רואה חשבון, אשר לא זה תפקידו ואשר יכול ואינו מודע לשינויים שנעשו בחברה לאורך השנה. ובמילים אחרות, חגיגת רשלנות מקצועית שגרמה לכך שהמידע ברשם החברות נהיה פחות ופחות רלוונטי ויותר נתון לטעויות.

הדרישה לכך שכעת רק דירקטור, מנכ"ל חברה או אדם שנרשם כמוסמך לדווח בחברה, יוכל להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון, היא הזדמנות לחברות (שיבחרו שלא להחליף רשלנות פושעת אחת באחרת) להתחיל לפעול כפי שחברות אמורות לפעול, על ידי מינוי מזכירות חברה מסודרת, אשר תחזיק ספרי חברה מסודרים ותיעוד מסודר של כל המסמכים הרשמיים של החברה וכל הסכמי החברה (כמו גם וידוא שהם נחתמו כדין ומחייבים את שני הצדדים), ולא רק ידווח את הדיווח השנתי לרשם החברות אלא גם יוודא שהחברה פועלת בהתאם לחוק גם בהיבטים אחרים.

או שלא... חברות יכולות גם "לחסוך כסף" ופשוט לרשום את אחד הדירקטורים או המנכ"ל (או אדם אחר, שאין זה תפקידו, אין לו את הרקע המקצועי לכך וכל דבר שהוא עושה אינו יכול להיות מעבר לרשלנות) ולהמשיך ולפעול בהתאם לכלל הכלכלי הידוע: חיסכון קטן היום מגדיל את הסיכוי לנזקים והוצאות גדולים בעתיד...