פסקי דין

תא (ת"א) 13607-04-14 Church Missionary Trust Association Ltd נ' הבישוף ריאח חנא אבו אל עסל - חלק 3

14 דצמבר 2020
הדפסה

שלישית, זוארץ, שהיה מיוצג בעסקה השנייה ע"י עו"ד דהוד, רשם הערת אזהרה לטובתו במרשם המקרקעין בהסתמך על פרוטוקול החלטה של הדירקטוריון של CMTA, שנערך ב-26.12.13 ע"י סעד, ושעליו חתם גם זועמוט [ראו צרופה לת/8].

סעד לא היה מוסמך לכנס את אסיפת הדירקטוריון של CMTA, לבחור עצמו ליו"ר ישיבת הדירקטוריון, לקבל החלטה בשם הדירקטוריון של CMTA למכור את המקרקעין לזוארץ, וליתן הסמכה לזוארץ.

זוארץ, בהיותו מיוצג בעסקה השנייה ע"י עו"ד דהוד, ומשהוצג לו ייפוי הכוח המזויף מ-26.2.07 [מוצג ת/22] – היה צריך להיות מודע מעיון בנוסח ייפוי הכוח, שאין לסעד סמכות לכנס את אסיפת הדירקטוריון של CMTA ולקבל החלטות בשם הדירקטוריון, ודי בכך כדי להדליק "נורה אדומה" אצל זוארץ, להצביע על סימנים מחשידים, ולפגום בתום ליבו.

זועמוט חתם במשרד עו"ד דהוד על פרוטוקול הדירקטוריון של CMTA ב-26.12.13, המאשר את המכירה לזוארץ. זועמוט לא היה מוסמך לחתום על פרוטוקול הדירקטוריון של CMTA. זוארץ, בהיותו מיוצג בעסקה השנייה ע"י עו"ד דהוד, ומשהוצג לו ייפוי הכוח הכללי המזויף מ-26.2.07 [מוצג ת/22] - היה צריך להיות מודע מעיון בנוסח ייפוי הכוח [שמכוחו נטען שזועמוט קיבל ייפוי כוח מהבישוף], שאין לזועמוט סמכות לחתום על פרוטוקול הדירקטוריון של CMTA.

פרקליטו של זוארץ בעסקה, עו"ד דהוד, ידע שזועמוט פוטר מהכנסייה בפב' 09'. עפ"י גרסת זועמוט, עו"ד דהוד ביקש ממנו לצרף את חתימתו לפרוטוקול הדירקטוריון של CMTA מ-26.12.13, וחתימתו צורפה למסמך במשרד עו"ד דהוד.

מתחת לחתימה של זועמוט ולחתימה של סעד על פרוטוקול הדירקטוריון מופיעה חותמת הנחזית להיות חותמת של CMTA, וגם חותמת זו זויפה. [ראו צרופה למוצג ת/8].

זועמוט טען בעדותו, שלא חתם בשם דירקטוריון CMTA אלא הוסיף חתימתו במשרד עו"ד דהוד על המסמך, לבקשת עו"ד דהוד, כדי לאשר שהמקרקעין נמכרו לסעד בעסקה הראשונה.

זועמוט העיד בחקירתו: "אני חתמתי לפי בקשת אימן [עו"ד דהוד – י.ג.]. הוא ביקש ממני" [עמ' 225 לפרוטוקול מ-10.3.18 שורה 9]; "אני חתמתי על האימות מכירת הנכס למוחמד סעד" [עמ' 224 לפרוטוקול שורה 25]; "ש. איפה היה מקום החתימה ת. במשרדו בירושלים ש. במשרד של אימן דהוד בירושלים [משרד עו"ד דהוד – י.ג.] ת. כן [עמ' 198 לפרוטוקול מ-10.6.18 שורות 9-12]; ש. בשם מי חתמת פה ת. חתימה שלי ש. בשם הצ'רצ' [CMTA – י.ג.] ת. לא... הוא [עו"ד דהוד – י.ג.] ביקש ממני לחתום. חתמתי [עמ' 197 לפרוטוקול מ-10.6.18 שורות 22-30].

אדריאן ווייט, מנהל הנכסים ב- CMTA, הצהיר בסעיף 36 לתצהירו, שלא נסתר, שהחותמת המופיעה על פרוטוקול הדירקטוריון של CMTA מ-26.12.13 [צרופה למוצג ת/8] אינה החותמת של CMTA.

עו"ד דהוד העיד: "נפגשתי איתו [עם זועמוט – י.ג.] פעמיים... ב-2013 [עמ' 193 לפרוטוקול מ-9.5.18 שורה 31 עד עמ' 194 שורה 5]; "... כשביקשתי להיפגש איתו, אכן אנחנו דיברנו מה אתה עושה... אז הוא [זועמוט – י.ג.] אמר לי ... אני האמת עזבתי את הכנסייה ב-2009..." [עמ' 197 שורות 1-3]; "הבנתי שהוא יצא מהכנסייה ב-2009 [עמ' 194 שורה 11]; לא עניין אותי מתי הוא [זועמוט – י.ג.] הפסיק או לא הפסיק [את עבודתו בכנסייה – י.ג.]" [עמ' 196 שורה 27].

רביעית, בשיחה שהייתה לעו"ד דהוד, שייצג את זוארץ בעסקה השנייה, עם עובד CMTA בשם תאנאס, לפני שחתם זוארץ על הסכם העסקה השנייה מ-2.1.14, הוברר לו, ש CMTA, הרשומה כבעלים של המקרקעין, אינה מודעת לקיומה של העסקה הראשונה.

דבר זה היה צריך להדליק "נורה אדומה" אצל פרקליט זוארץ, שייצגו בעסקה השנייה, להרתיע את זוארץ מלחתום על העסקה השנייה, ולערוך בירור עם CMTA, הרשומה כבעלת המקרקעין, האם המכירה של העסקה הראשונה הייתה כדין.

עו"ד דהוד העיד בחקירתו: "ש. לך היה קשר עם הנאמנות באנגליה [עם CMTA – י.ג.] ת. כן... דיברתי עם בחור בשם תאנאס... זה עובד של התובעת... ב-2013... בספט' 13' " [עמ' 206 לפרוטוקול מ-9.5.18 שורות 6-14]; "ש. מה הוא אמר לך תאנאס על העסקה מ-2007 [העסקה עם סעד – י.ג.] ת. הוא רצה לברר בעצם איזה חלקה, ומי מכר ש. אתה התרשמת שהוא לא יודע כלום על העסקה ת. שום דבר" [עמ' 254 לפרוטוקול שורות 25-29].

בעקבות השיחה של עו"ד דהוד, שייצג את זוארץ, עם עובד CMTA בבריטניה בספט' 13', עו"ד דהוד יכול היה לבקש את עמדת CMTA, הבעלים הרשום של המקרקעין, לעניין רצון זוארץ לערוך את עסקת המכר עם סעד ביחס למקרקעין הרשומים במרשם המקרקעין בבעלות CMTA, וזאת עוד בטרם החתימה על ההסכם ב-2.1.14. אי הבירור עם CMTA - דינו כדין עצימת עיניים מצד זוארץ.

חמישית, עו"ד דהוד, שייצג את זוארץ בעסקה השנייה שנחתמה ב-2.1.14, הודה בחקירתו שעוד לפני שזוארץ חתם על ההסכם של העסקה השנייה, הודיעו לו נציגי הכנסייה המקומית, שברצונם לבטל את ההסכם מ-2007 עם סעד, ושזועמוט, שנטען שאישר את העסקה הראשונה, לא עובד בכנסייה ופוטר. חרף כך החליט זוארץ לחתום על הסכם העסקה השנייה.

עו"ד דהוד העיד בחקירתו בעמ' 233-234 לפרוטוקול מ-9.5.18: "בתחילת דצמבר 13' הזמינו אותי [נציגי הכנסייה המקומית – י.ג.] למתחם שלהם, ואני נפגשתי ש. מי הזמין אותך? ת. טריק, ואמין אבו חנא. ש. מי זה אמין אבו חנא? ת. מנהל הנכסים [של הכנסייה המקומית – י.ג.] ... נפגשתי איתם פעמיים... תחילת דצמ' 13'... ש. אתה נפגשת איתו [עם מנהל הנכסים של הכנסייה – י.ג.] לפני שנחתם חוזה [חוזה עם זוארץ – י.ג.] ת. כן.... ש. חוזה [עם זוארץ – י.ג.] נחתם בינואר 14' ת. כן. ... הוא [מנהל הנכסים של הכנסייה – י.ג.] אומר לי תשמע יכול להיות שעסקה הזאת נבטל [עסקת 2007 עם סעד – י.ג.] ... אנחנו רוצים לבטל את העסקה הזאת [העסקה עם סעד – י.ג.] ... אני אמרתי... זועמוט בא ואישר את העסקה [העסקה עם סעד – י.ג.] אומרים לי לא. הוא [זועמוט – י.ג.] לא עובד [בכנסייה – י.ג.] ... אנחנו פיטרנו אותו".

6. סוף דבר

[א] מוצהר בזה על בטלות הסכם המכר מ-26.2.07 עם סעד בעניין מכר המקרקעין הידועים כגוש 7023 חלקה 45, ועל בטלות הסכם המכר מ-2.1.14 בין סעד לבין זוארץ בעניין מכר המקרקעין, באשר ייפוי הכוח הכללי מ-25.1.07 [מוצג ת/22], שנחזה להיות ייפוי כוח שנתנה CMTA לבישוף – זויף, ולא הייתה הסכמה והסמכה של CMTA לביצוע העסקה.

הוכח שלזוארץ לא עומדת טענת הגנת תום לב בהסתמך על הרישום או על הליך זיהוי התובעת [הוספת ח.פ. של התובעת] במרשם המקרקעין.

[ב] הבעלים של המקרקעין הידועים כגוש 7023 חלקה 45 הינה התובעת – הרשומה כבעלים במרשם המקרקעין.

הערת האזהרה, שנרשמה על זכויות התובעת במקרקעין לטובת זוארץ מנשה – תבוטל, ועם ביטולה – יבוטל צו המניעה הזמני שניתן.

[ג] הנתבע 5 ישלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 90,000 ₪ צמוד למדד ונושא ריבית מיום הפסק ועד התשלום בפועל.
בפסיקת ההוצאות ניתן משקל למספר ישיבות שהתקיימו ולמספר העדים שהעידו, לרבות העלויות של העדת חלק מהעדים בווידאו קונפרנס [עדות 4 עדים באנגליה]. יחד עם זאת ניתן היה לצמצם את מספר העדים מטעם התובעת, ולהימנע מלצרף את הנתבעים 1, 2, 4 כנתבעים בתביעה, במיוחד כאשר אינם טוענים לזכויות בעלות במקרקעין; ובית המשפט העיר על כך בתחילת ההליך.
אין צו להוצאות לטובת הנתבע 1, באשר לחלק מהדיונים לא התייצב פרקליטו לדיון, חלק מהטענות של הנתבע 2, שהופנו כנגד הנתבע 1, בעניין ייפוי הכוח [מוצג ת/20] ובעניין ההוראות שקיבל – לא נדרשו להכרעה, ומשקבענו שייפוי הכוח, שניתן ע"י התובעת [מוצג ת/22] – זויף, חרף שינוי הגרסה של הנתבע 1 בסעיף 19 לסיכומיו, בו נאמר: "כולל ייפוי כוח שניתן לבישוף אבו אלעסל מאנגליה", בניגוד לעדות הנתבע 1 בשלב ההוכחות.
אין צו להוצאות לטובת הנתבע 2, שתמך בטענות הנתבע 5, לאור העובדה שחתם על הסכם המכר עם סעד מבלי שראה את ייפוי הכוח שנחזה להיות חתום ע"י התובעת, בעלת המקרקעין [מוצג ת/22], ולאור העובדה שצירף את חתימתו לפרוטוקול הדירקטוריון של CMTA [מוצג ת/8], למרות שלא היה בעל תפקיד ב- CMTA. במסמך של הדירקטוריון נעשה שימוש לצורך רישום הערת אזהרה לטובת זוארץ.
אין צו להוצאות לטובת הנתבע 3, שלא הגיש כתב הגנה בתובענה.
אין צו להוצאות לטובת הנתבע 4, לאור מעורבותו בהחתמת הנתבע 2 על פרוטוקול החלטת הדירקטוריון של CMTA שנערך ב-26.12.13 [מוצג ת/8], למרות שהנתבע 2 לא היה בעל תפקיד ב- CMTA; ולאור העובדה שעו"ד דהוד עשה שימוש במסמך לצורך רישום הערת אזהרה לטובת זוארץ – חרף העובדה שמייפוי הכוח הכללי [מוצג ת/22] ניתן היה להיווכח שסעד, שחתם בשם הדירקטוריון, לא הוסמך לכנס את אסיפת הדירקטוריון של CMTA ולקבל החלטות בשם הדירקטוריון.

ניתן היום, כ"ח כסלו תשפ"א, 14 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

יהושע גייפמן

עמוד הקודם123