פסקי דין

(י-ם) 224383/ אויל דה לאמור בע"מ נ' BRITNEY SPEARS

27 אוקטובר 2021
הדפסה

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשה לביטול סימן מסחר
224383 "BRITNEY SPEARS"

מבקשת הביטול: אויל דה לאמור בע"מ

ע"י ב"כ: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים

בעלת הסימן: BRITNEY SPEARS

ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לביטול הרישום של סימן מסחר מספר 224383 "BRITNEY SPEARS", על שמה של BRITNEY SPEARS (להלן: "בעלת הסימן"), עבור הסחורות הבאות: סבונים, תחליבים לניקוי העור, בשמים, שמנים אתריים, תמרוקים ותכשירים לטיפוח העור שאינם תרופתיים; כולם נכללים בסוג 3 (להלן: "סימן המסחר" או "הסימן").
2. סימן המסחר הוגש לרישום ביום 11.10.2009, ונרשם ביום 09.01.2011.
3. ביום 12.11.2017 הגישה חברת אויל דה לאמור בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול" או "המבקשת") בקשה לביטול סימן המסחר (להלן: "בקשת הביטול" או "הבקשה").
4. ראיות הצדדים כללו את תצהירו של מר אמיר ארצי שהינו בעל מניות ומנהל במבקשת הביטול. מטעם בעלת הסימן הוגש תצהירו של מר לורנס רודולף על נספחיו (להלן: "תצהיר רודולף").
5. לאחר שהצדדים הגישו את ראיותיהם, התקיים דיון בפני ביום 02.11.2020 אשר כלל את חקירות המצהירים. סיכומים מטעם מבקשת הביטול הוגשו ביום 13.01.2021. ביום 10.05.2021 הוגשו סיכומים מטעם בעלת הסימן, וביום 24.06.2021 הוגשו סיכומים בתשובה.
6. להשלמת התמונה יצוין כי במקביל להליך דנן, תלוי ועומד בין הצדדים הליך בבית המשפט המחוזי ת"א54008-07-17 , בתביעה אותה הגישה בעלת הסימן כנגד מבקשת הביטול בגין הפרת סימניה הרשומים (להלן: "תביעת ההפרה").
כל ההדגשות בהחלטה הוספו אלא אם צוין אחר.
טענות הצדדים
עיקר טענות מבקשת הביטול:
7. מבקשת הביטול טוענת כי יש לבטל את הסימן הרשום בעילה של "העדר שימוש" הקבועה בסעיף 41(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").
8. המבקשת טוענת כי בעלת הסימן אינה עושה שימוש בסימן בישראל בעצמה אלא אך ורק באמצעות חברת Elizabeth Arden, Inc. (להלן: "ארדן"). מבקשת הביטול סבורה כי מכיוון שאין קשר תאגידי או בעלות משותפת בין ארדן לבעלת הסימן אין אפשרות לזקוף את השימוש שעשתה ארדן בסימן לטובת בעלת הסימן. לטענתה, בקשת הרשות לשימוש בסימן לטובת חברת ארדן נרשמה רק לאחר כחצי שנה מהגשת בקשת הביטול דנן, וכי המדובר ברישום ריק מתוכן אשר הוגש ללא כל כוונה לשימוש בתום לב.
9. לטענת מבקשת הביטול אין בטענה כי בעלת הסימן מפרסמת את הבשמים נשוא הסימן כדי לענות על דרישת השימוש בסימן המסחר.
10. טענה נוספת אותה מעלה מבקשת הביטול הינה כי יש למחוק את הסימן הרשום מחמת חוסר תום לב בהגשת הרישום של הסימן וזאת מכוח הוראת סעיף 39(א1) לפקודה. לטענת מבקשת הביטול נאמני בעלת הסימן ובאי כוחה הסתירו את מצבה הבריאותי והמשפטי של בעלת הסימן בעת רישומו. המבקשת טוענת כי בשעה שמדובר בסימן הזהה עם שמה של בעלת הסימן נדרשה הסכמתה התקפה לרישומו של הסימן.
עיקר טענות בעלת הסימן:
11. בתשובה לטענות המבקשת טוענת בעלת הסימן כי נעשה שימוש רב בסימן הרשום בישראל ובעולם לרבות בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול וכי מדובר בסימן מסחר מוכר היטב הזכאי להגנה רחבה.
12. לטענתה בסימן המסחר הרשום נעשה שימוש הן במישרין על יד המשיבה בפעילותה כפרזנטורית של סדרת הבשמים הנושאת את שמה/סימן המסחר שלה והן בשיווק מוצרי הבשמים בישראל.
13. לטענת בעלת הסימן, די בפעילות השיווקית של המוצרים הנושאים את הסימן הרשום כדי לקיים את דרישת ה"שימוש המינימאלי" בסימן. לטענתה אף ראוי להכיר בשימוש שנעשה מחוץ לישראל כשימוש המונע את ביטול רישום הסימן, על מנת למנוע הטעיה של צרכנים.
14. עוד טוענת בעלת הסימן כי לא מדובר בסימן "שאבד עליו הכלח" אלא סימן שנעשה בו שימוש בפועל בישראל. לטענתה, אף אם יבוטל הסימן לא יוכלו צדדים שלישיים לעשות בו שימוש לאור הוראות 11(13) לפקודה ולאור העובדה ששימוש כזה יהווה הפרה של הזכות לפרסום של בעלת הסימן. לפיכך נטען כי בקשת הביטול דנן חסרת תוחלת.
15. בעלת הסימן מוסיפה כי העובדה שרשות השימוש בסימן לא נרשמה בפנקס עובר להגשת בקשת הביטול אינה מצדיקה את ביטול הסימן. ביטול על רקע עובדה זו אינו עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי שתכליתו למנוע הטעיה של צרכנים ועם תכליות רישום רשות שימוש ברוח הפקודה.
דיון והכרעה
רקע נורמטיבי
16. סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן:
"41.(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."

17. סעיף 41(א) לפקודה קובע כי אם יוכח שבעל סימן המסחר לא השתמש בסימנו בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום, במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול, יבוטל רישומו של הסימן כאמור. בענייננו, התקופה הקובעת לפי סעיף 41(א) לפקודה היא החל ביום 12.11.2014 ועד ליום 12.11.2017, עת הוגשה הבקשה לביטול הסימן הרשום (להלן: "התקופה הקובעת").
18. תכליתו של סעיף 41 לפקודה, כדברי השופט ויתקון ב בג"צ 67/71 "פרמו" בע"מ נ' ד"ר א' ו-ל' שמידגל, פ"ד כה(1), 802 (להלן: "עניין פרמו") היא:
"... בראש ובראשונה, אם לא אך ורק, לטיהור הפנקס מסימני מסחר, שאין כוונה להשתמש בהם או לא השתמשו בהם בפועל. זהו, קודם כל, ענינה של המדינה שלא יכבידו על פנקסיה רישומים תיאורטיים גרידא." [עמוד811]
"אילו אפשר היה לרשום בארץ סימן מסחר ולא להשתמש בו, ... לא זו בלבד שהיינו מרוקנים את הסעיף מכל תכנו, אלא היינו מכניסים בדלת האחורית מוסד שבמתכוון נמנע המחוקק הישראלי מלקבלו, הוא המוסד של סימן מסחר הגנתי" [עמוד 809].
19. וכך בפסק דינו של המשנה לנשיאה א' ריבלין (כתוארו דאז) )בפסקה 5 בע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ'PAGOTTE BELKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TESDIENER-G (פורסם ב"נבו", 11.3.2007) (להלן: "עניין מיס לאגוט"):
"תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם."
20. מן האמור עולה כי מטרתו של סעיף 41 לפקודה היא לשקף את המציאות המסחרית על ידי טיהור פנקס סימני המסחר מסימנים הרשומים לשווא. היינו, סימני מסחר אשר לא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואשר יש בהם כדי למנוע שלא כדין מהציבור הרחב את השימוש בהם.
21. ככלל, לצורך דיון בבקשה לביטול סימן מסחר לאור האמור בסעיף 41 לפקודה, על הפוסק היושב בדין להידרש לשלוש השאלות הבאות (כפי שפורטו בפסקה 2 לפסק דינו של כב' השופט ויתקון בבג"צ 302/74 Nicholas Overseas נ' פרמינגר (פורסם בנבו, 6.1.1975):
"השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן".

(ראה גם פסקה 5 לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין בע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ'PAGOTTE BELKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TESDIENER-G (פורסם בנבו, 11.3.2007)).
סימן המסחר שביטולו מבוקש הינו סימן מסחר מוכר היטב
22. בטרם אדון בשאלת השימוש בסימן המסחר שביטולו מבוקש מן הראוי לדון במעמדו של הסימן. אין חולק כי הסימן הרשום מוכר היטב בישראל כהגדרתו בפקודה ביחס לטובין בהם הוא רשום, (ראה למשל, סעיף 63 לסיכומי מבקשת הביטול). ולפיכך מעמדו זה חייב לשמש כרקע בבחינת בקשת הביטול.
23. ההגנה המוקנית לסימן מסחר מוכר היטב בין אם רשום או לאו היא רחבה, אף אם כלל לא נעשה שימוש בסימן בישראל (ראה סעיף 27 בבקשה לביטול סימני מסחר 169665,163654,80633 א. רכב רחובות בע"מ נ' TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) (פורסם בנבו 16.04.2020) (להלן: "עניין טויוטה")).
24. לאור האמור, בעניינו אף אם איעתר לבקשת הביטול, ורישומו של הסימן יבוטל, הרי שבהתאם להוראות סעיף 11(13) לפקודה יישאר סימן זה מוגן ולא יהיה פתוח לשימוש הציבור בסוג 3 ולגבי טובין באותו הגדר. כך שזכותה של בעלת הסימן לשימוש ייחודי בסימן בהתאם לסעיף 46 א(א) לפקודה לא תיפגע.
25. בניגוד לטענת מבקשת הביטול (סעיף 31 לסיכומיה בתשובה) איני סבורה כי במידה והסימן יבוטל סוחרים יוכלו לרשום סימן הדומה לסימן המסחר, כיוון שמדובר בסימן מסחר מוכר היטב אשר נעשה בו שימוש בישראל על ידי בעל רשות רשומה (נכון למצב הנוכחי). לכן גם במידה והסימן יבוטל, בהתאם לסעיף 46 א(א) לפקודה, לא תהא בכך תועלת לעניין רישום סימנים דומים אלא לכל היותר בעלת הסימן תאלץ לבקש לרשמו מחדש.
26. סבורה אני כי ההכרעה בתיק זה עשויה לשנות לכל היותר את הרישום הפורמלי של הסימן בפנקס אולם לכך לא תהא השלכה מהותית על חיי המסחר, הציבור לא ייהנה מביטול הרישום וגם זכויותיה של בעלת הסימנים לא יפגעו הלכה למעשה. משכך, ספק אם יש תוחלת לדיון בבקשה זו.
בתקופה הקובעת היה שימוש בסימן המסחר על ידי בעלת הסימן ובעלת רשות לא רשומה
27. אין מחלוקת כי בתקופה הקובעת נעשה שימוש בסימן בישראל וכי אין המדובר בסימן שנרשם שלא במטרה לעשות בו שימוש, או בסימן שהשימוש בו הופסק לחלוטין, או בלשונו של כבוד השופט ריבלין בעניין מיס לאגוט "סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם". מבקשת הביטול אינה טוענת אחרת. טענתה כאמור, מתמקדת בכך שבעלת הסימן לא עשתה שימוש בסימן בעצמה, ושהשימוש אשר נעשה על ידי ארדן מבלי שרשות השימוש נרשמה, אינו בגדר שימוש על ידי בעלת הסימן.
28. סעיף 41 לפקודה אינו מגדיר מה נכלל בגדר שימוש בסימן מסחר. המחוקק הגדיר את השימוש באופן רחב וקבע מה אינו נכלל בגדר שימוש בסימן מסחר לעניין סעיף 41 לפקודה, ומשכך יש לפרש את המונח "שימוש" במובנו הרחב ביותר (עניין טויוטה, סעיפים 34-35). סבורה אני כי כל פעולה בסימן המסחר אשר נועדה לזהות את מקור הטובין למעט המוחרג בסעיפים 41 (ג)(2) ו-41 (ג)(1) הינה בגדר שימוש בסימן מסחר. כך מגדיר המלומד זליגסון "שימוש" בעמ' 15 לספרו:
"לדעתי שימוש בסימן מסחר בישראל פירושו כל פעולה מסחרית שממנה קהל מסוים בישראל יכול להיווכח שסימן פלוני קשור לסחורה אלמונית וכי סחורה זו קיימת ועלולה להתקבל."
29. בעלת הסימן הציגה בתצהיר רודולף, סקירה של פעילויות שיווק וקידום מכירות בישראל לרבות בנקודות מכירה ברשתות פארם שונות, באתר האינטרנט ובאפליקציה של סופר-פארם וברשתות חברתיות המכוונות לציבור בישראל, לרבות פייסבוק, אינסטגרם ויו-טיוב, וכמו כן באמצעים נוספים, אולם לא ניתן לייחס פעילות זו לבעלת הסימן אלא לחברת ארדן אשר קיבלה הרשאה מבעלת הסימן אך זו לא נרשמה בתקופה הקובעת.
30. בעלת הסימן טוענת כי היא עושה ישירות שימוש בסימן לרבות בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול, היות שבעלת הסימן (הזמרת Britney Spears) היא הפרזנטורית של סדרת הבשמים הנושאת את שמה ומופיעה בקמפיינים פרסומיים בישראל וברחבי העולם (תצהיר רודולף, סעיף 30 ונספח G לתצהיר). לשיטתה של בעלת הסימן, די בכך כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה.
31. לטענת מבקשת הביטול אין בעובדה שבעלת הסימן מפרסמת את הבשמים נשוא הסימן כדי לענות על דרישת השימוש בסימן המסחר. הפרסומים בוצעו ע"י חברת ארדן ולא על ידי בעלת הסימן. אינני יכולה לקבל טענה זו. אמנם הפקודה קובעת באופן מפורש שפרסום אינו בגדר שימוש, אולם לטעמי לבעלת הסימן אינה רק בגדר מפרסמת את מוצריה אלא לוקחת חלק משמעותי בשיווק המוצרים תחת הסימן.
32. האגודה האמריקאית לשיווק מציעה הגדרה רשמית למונח שיווק :
"Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large."
33. כלומר, שיווק הוא פונקציה ארגונית ומערך של תהליכים ליצירה, לתקשור ואספקה בעלת ערך ללקוחות, לארגון ולחברה בכללותה. שיווק אינו רק מכירת מוצר או פרסומו, תוצאת השיווק צריכה להיות "לקוח שמוכן לקנות" לאור הערך שרכש המוצר כתוצאה מפעולות השיווק.
34. בעלת הסימן ציינה כי הזמרת Britney Spears (בעלת הסימן) היא הפרזנטורית של מוצריה. אולם, אני סבורה שחלקה בשיווק המוצרים הינו מעבר לתפקידה כפרזנטורית של החברה. פרזנטור (המונח שקבעה האקדמיה ללשון העברית: "יַצְגָן") הוא ידוען המשתמש בפרסומו כדי להשתתף במסעי פרסום של תאגיד תמורת תשלום. Britney Spears אינה פרזנטורית במובן המקובל של המונח, היא זאת אשר נותנת למוצרים הנושאים את שמה את ערכם, בזכות פעולה זו "הלקוחות מוכנים לקנות" (תוצאת השיווק), מתוך ידיעה כי היא עומדת מאחורי המוצר שרכשו, בניגוד לפרזנטור אשר מפרסם את המוצר אך אינו מייצג את מקורו.
35. לאור האמור אני סבורה כי די בפעולותיה של בעלת הסימן כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה. אציין כי אין ממש בטענת מבקשת הביטול כי הפרסום נעשה בשפה האנגלית כדי לשלול את השימוש שנעשה בסימן בישראל.
36. יתרה מכך, אף אם לא ניתן היה לייחס לבעלת הסימן שימוש בסימן אני סבורה כמפורט להלן, כי המקרה שלפני אינו מצדיק את ביטולו.
נסיבות המקרה ושיקול הדעת שניתן לרשם אינם מצדיקים ביטול הסימן הרשום

37. כאמור, אין מחלוקת כי בעלת הסימן התירה לחברת ארדן את השימוש בסימן וכי חברת ארדן עשתה שימוש בסימן בתקופה הקובעת. כשהתיר בעל סימן רשום לאחר את השימוש בסימן, סייג המחוקק את ההיתר בכך שהרשות תירשם כחוק (סעיף 50 (א) (ב) לפקודה). רשות זו כאמור לא נרשמה בתקופה הקובעת.
38. מטרת הרישום היא להבטיח את כשרות ההרשאה כך תתאים לדרישות שונות המנויות בסעיף 51 (א) לפקודה ושתניח את דעת הרשם שהשימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות את הצרכנים (סעיף 50 (ד) לפקודה). דיון מורחב בתכליות סעיפים אלה והשוואה לדין הזר, ראה עניין טויוטה סעיפים 43-49.
39. ביטול הסימן בטענה כי ההרשאה לשימוש בו לא נרשמה, חותרת תחת התכליות של דרישת הרישום. ברי כי אילו הייתה בעלת הסימן מבקשת לרשום את רשות השימוש שניתנה בפועל לארדן הרי סביר ביותר כי רשות זו הייתה נרשמת, ואכן זו נרשמה לאחר הגשת בקשת הביטול. שכן, קשה לעלות על הדעת שהיא נוגדת את תקנת הציבור או שיש בה כדי להטעות. ובוודאי שאיני יכולה לקבל את טענת מבקשת הביטול כי הרישום המאוחר הוגש ללא כל כוונה לשימוש בתום לב.
40. בנסיבות המיוחדות בעניינו, אינן המקרה הרגיל בו לא נעשה שימוש בסימן ומוצדק לבטלו, סבורה אני כי עסקינן במקרה בו מן הראוי להפעיל את שיקול דעתי ולהורות שלא למחוק את הסימן כפי שיובהר להלן.
שיקול דעתו של הרשם
41. כאמור בעניין פרמינגר, אף אם לא נעשה שימוש בסימן בתקופה הקובעת לבקשה לביטולו ולא התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמצדיקות את חוסר השימוש בסימן, עדיין מסור לרשם סימני המסחר שיקול הדעת שלא להורות על ביטול הסימן הרשום.
42. אף כאשר מתקיימים התנאים הפורמאליים למחיקת סימן לפי סעיף 41 לפקודה, רשאי הרשם להימנע מהמחיקה, כפי שנקבע באופן דומה בעניין פרמו, בעמוד 806:
"אף-על-פי-כן לא נעתר הרשם המלומד לבקשת המחיקה. הוא קבע, שאפילו לא נגרם אי-השימוש על-ידי נסיבות מיוחדות שבמסחר, עדיין נתון הדבר בשיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת המחיקה, ושבמקרה הנדון אין זה רצוי לעשות כן. הערעור נסב על חלק זה מהחלטת הרשם, והטענה היא כפולה : אין לרשם שיקול-דעת בדבר, ואפילו יש, אין יסוד להשתמש בו בנסיבות המקרה ולהשאיר בעינו סימן מסחר שלא השתמשו בו תקופה כה ארוכה. בשאלה הראשונה, אם יש או אם אין לרשם שיקול-דעת בדבר, נוטה אני להסכים לדעתו של הרשם. היא מבוססת על הפסיקה האנגלית והאוסטרלית..."
43. בבואו להפעיל את שיקול דעתו על הרשם לאזן בין נסיבות העשויות להצביע על קושי להורות על ביטול הסימן, לבין מטרת סעיף 41 לפקודה.
תכליתו של סעיף 41 לפקודה כאמור לעיל, היא לאפשר לכלל הסוחרים בתחום מסוים לעשות שימוש בסימנים אשר נותרו רשומים בפנקס סימני המסחר על אף שלא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואף לא קיימת כל כוונה להשתמש בהם. בענייננו, במצב בו הסימן שביטול רישומו מבוקש הוא סימן מסחר מוכר היטב ואשר ממילא לבעלת הסימנים שמורה הזכות הבלעדית לשימוש בו, מחיקתו אינה משרתת את מטרת סעיף 41 לפקודה.
44. כמו כן איני סבורה כי ניתן ליחס לבעלת הסימן הרשום התנהלות פגומה של רישום סימן מסחר ללא כל כוונה להשתמש בו. אם כי מוטב היה, למען הסדר הטוב, אילו בעלת הסימן הייתה רושמת בזמן כמצופה את רשות השימוש בסימן שנתנה לחברת ארדן.
45. לפני סיום, אדרש בקצרה לטענת מבקשת הביטול כי יש למחוק את רישום הסימן בשל חוסר תום לב בהגשת המסמכים לרשות תוך הסתרת מידע מהרשות בעניין העדר הכשירות של בעלת הסימן והסטטוס הבריאותי והמשפטי שלה בעת הגשת הסימן לרישום. מקובלת עלי טענת בעלת הסימן לפיה חזקה שבעלת הסימן אשר ביקשה לרשום את הסימן באמצעות נאמניה - הסכימה לרישום הסימן. נאמניה של בעלת הסימן אשר מונו כדין מוסמכים לבצע בשמה פעולות, לרבות רישום סימני מסחר ומתן רישיון לשימוש. כך או כך, למצבה הרפואי של בעלת הסימן אין כל נגיעה לרישום הסימן. לפיכך, נדחות גם טענות מבקשת הביטול בדבר תום לב בעלת הסימן בעת הגשתו של הסימן לרישום.
סוף דבר
46. אני סבורה אם כן, כי בעלת הסימן עשתה שימוש בסימנה, כמו כן נעשה שימוש בסימן הרשום בתקופה הקובעת על ידי חברת ארדן אשר לא הייתה רשומה כבעלת רשות בתקופה זו ונרשמה בשלב מאוחר יותר. לאור באמור, בהפעילי את שיקול דעתי בבקשה למחיקת הסימן, השכל הישר, הרציונל של הטעית הציבור והגנה על סימן מסחר מוכר היטב מביאני למסקנה כי אין למחוק את הסימן. לפיכך, בקשת הביטול נידחת בזאת.
47. לאור כל האמור, מבקשת הביטול תישא בהוצאות בעלת הסימן ושכר טרחת עורכי דינה בסך כולל של 20,000 ₪ בלבד הכולל מע"מ כדין. סכום זה ישולם בתוך חודש ימים מיום מתן ההחלטה ואחר מועד זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

ד"ר רויה ישראלי
פוסקת בקניין רוחני
ניתן בירושלים ביום ‏כ"א חשון תשפ"ב
‏27 אוקטובר 2021

1
2עמוד הבא