פסקי דין

הפ (ת"א) 43765-09-16 בבילה החזקות בע"מ נ' מגדלי יואב במודיעין בע"מ

27 יוני 2019
הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ה"פ 43765-09-16 בבילה החזקות בע"מ וי.ע.ל.ם השקעות בע"מ נ' מגדלי יואב במודיעין בע"מ, יצחק חדד וי.פ.ל השקעות וניהול נכסים בע"מ

לפני כבוד השופט מגן אלטוביה

מבקשים
1.בבילה החזקות בע"מ
2.י.ע.ל.ם השקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ארז ללקין

נגד

משיבים
1.מגדלי יואב במודיעין בע"מ
2.יצחק חדד
ע"י ב"כ עו"ד שלומית ארליך
3.י.פ.ל השקעות וניהול נכסים בע"מ

פסק דין

בהמרצת הפתיחה שלפני מבוקש:

א. להצהיר כי י.פ.ל השקעות וניהול נכסים בע"מ (להלן: "יפל השקעות"), זכאית להירשם כבעלים של 100% מהון המניות הרשום, המונפק והנפרע במשיבה 1, מגדלי יואב במודיעין בע"מ (להלן: "החברה" או "מגדלי יואב").

ב. להורות לחברה ולמשיב 2, מר יצחק חדד (להלן: "מר חדד"), להעביר את מניות החברה הרשומות על שמו ליפל השקעות.

ג. להצהיר כי מר חדד חייב להשיב לחברה את כל דמי הניהול שמשך ממנה ומיפל השקעות ממועד הקמתן.

ד. לקבוע כי יצחק אינו כשיר לשמש כדירקטור בחברה וביפל השקעות.
הצדדים ורקע עובדתי

מבקשת 1, בבילה אחזקות בע"מ (להלן: "בבילה אחזקות"), היא חברה בשליטתו של מר רונן בבלי (להלן: "מר בבילה") ומבקשת 2, י.ע.ל.ם השקעות בע"מ (להלן: "יעלם השקעות"), היא חברה בשליטתו של מר מרדכי מימון (להלן: "מר מימון").

ביום 10.3.2009 ייסדה יעלם השקעות את יפל השקעות (נספח א' לכתב תשובה מטעם המשיבים 1-2) ובחודש יוני 2009 הוקצו לאיריבר נכסים בע"מ (להלן: "איריבר נכסים"), חברה בשליטתו של מר חדד, מניות ביפל השקעות (ס'3.1 לכתב התשובה). ביום 9.07.2009, העמידה בבילה אחזקות הלוואה ליפל השקעות תמורת הקצאת מניות (נספחים ב' ו-ג' לכתב התשובה). על פי רישומי רשם החברות כיום מוחזק הון המניות המונפק של יפל השקעות: 14% בבעלות בבילה אחזקות (1,120), 31% בבעלות יעלם השקעות (2,480) ו- 54% בבעלות איריבר נכסים (4,400).

החברה הוקמה על ידי מר חדד ביום 9.02.2009, ומלוא הון המניות המונפק שלה רשום על שם מר חדד. ביום 28.06.2010 רכשה החברה מלוקי בניה ופיתוח בע"מ זכויות במקרקעין במודיעין אשר יועדו לבניית בנייני מגורים ובהם 76 יחידות דיור (להלן: "המקרקעין" או "מיזם הבניה"). החברה לא הצליחה לבצע את מיזם הבניה וביום 21.8.2013 מכרה החברה את זכויותיה במקרקעין לנוף ים כחול מבט אל המרינה בע"מ (להלן: "נוף ים כחול") תמורת 41,000,000 ₪ בצירוף מע"מ. ביום 11.9.2013 התקיימה "ישיבת משקיעים", בה נכחו עו"ד אביהו הראל, מר חדד, דודי רוטנברג, מר בבילה ומר מימון. בישיבה האמורה אישרו כולם את ההסכם שנכרת בין החברה לבין נוף ים כחול. עקב מחלוקות בקשר עם ביצוע ההסכם התנהל בין הצדדים הליך משפטי במסגרתו הגיעו להסכם פשרה לפיו הוגדלה התמורה לסך של 41,500,000 ₪ ושונו תנאי תשלום התמורה. בחודש אוגוסט 2015 הושלמה עסקת המכר ולאחר תשלום ההלוואה לבנק המלווה, נותרה יתרה בסך 21,958,889 ₪ שהועברה לקופת החברה, ממנה הועברו כספים לנושי החברה ולמשקיעים, בהם המבקשות.

עובר להגשת המרצת הפתיחה נפתח הליך פלילי נגד מר חדד ואחרים, ועל רקע זה פנה מר בבילה באמצעות בא כוחו אל באת כוחו של מר חדד במכתב מיום 17.7.2016, בו העלה דרישה להעברת מניות החברה הרשומות על שם מר חדד ליפל השקעות, מינוי מר בבילה כדירקטור ובעל זכות חתימה בחברה, המצאת מסמכים ונתונים שונים אודות פעילות החברה והחזרת דמי ניהול בסך של כ – 1,200,000 ₪ שמשך. דרישותיו של מר בבילה נדחו על ידי מר חדד בטענה לפיה מר חדד הוא בעל המניות היחידי בחברה, ומכאן התובענה שלפני.

טענות המבקשות

א. בין המבקשות לבין מר חדד נכרת הסכם לפיו יחזיק מר חדד במניות החברה בנאמנות עבור יפל השקעות.

ב. מר חדד עושה בחברה כבשלו ומושך לעצמו כספים ללא אישור והסכמת המבקשות. בכך מפר מר חדד את חובת הנאמנות החלה עליו מכוח הוראות חוק הנאמנות, התשל"ט – 1979, ופועל תוך ניגוד עניינים.

ג. נגד מר חדד הוגש כתב אישום ונוכח התנהלותו הוא אינו כשיר לשמש כדירקטור בחברה וביפל השקעות. לכך יש להוסיף, כי המשך כהונתו של מר חדד כדירקטור יגרום לחברה, ליפל השקעות ולמבקשות נזק בלתי הפיך.

ד. אין בידי המבקשות את מלוא הנתונים הנדרשים לכימות נזקן של החברה, יפל השקעות והמבקשות בשל התנהלותו של מר חדד ועל כן, מבוקש להתיר להן לפצל את סעדיהן.

טענות המשיבים

א. בהתחשב בטענות המבקשות, יפל השקעות והחברה הן הניזוקות לכאורה מהתנהלותו של מר חדד וככל שהמבקשות יוכיחו את טענותיהן, יהיו החברה ויפל השקעות זכאיות לסעד הנתבע. על כן, ומשהמבקשות לא הגישו תביעה נגזרת בשם החברה ו/או יפל השקעות, יש לדחות את תביעתן.

ב. מר חדד כופר בטענת המבקשות כאילו נכרת בין הצדדים הסכם נאמנות. לטענתו בין הצדדים לא נכרת הסכם נאמנות והסכם כזה לא היה אפשרי נוכח העניין האישי והכלכלי של יצחק בחברה.

ג. העברת מניות החברה ליפל השקעות, אינה סבירה לאור ההשקעה היחסית הנמוכה של המבקשות. ההשקעה הכספית אשר לטענת המבקשות השקיעה יפל השקעות, הושקעה במיזם הבניה ולא במניות החברה שמעולם לא הועברו אליה. על כן, יש לראות ביפל השקעות משקיעה חיצונית ולא בעלת מניות בחברה.

ד. תשלום דמי הניהול למר חדד נעשה בידיעתן ובאישורן של המבקשות.

ה. מר חדד דוחה את טענות המבקשות באשר לכשירותו לשמש כדירקטור בחברה וביפל השקעות. לטענתו, אמנם הוגש נגדו ונגד מר מימון כתב אישום אולם ההליך הפלילי רק החל והוא לא הורשע.

לציין כי יחד עם המרצת הפתיחה הגישו המבקשות בקשה לסעד זמני ובה עתרו לסעדים דומים לסעד המבוקש בהמרצת הפתיחה. בהחלטה מיום 12.2.17 התקבלה הבקשה לסעד זמני באופן חלקי וניתן צו מניעה זמני האוסר על ביצוע דיספוזיציה במניות החברה.

דיון

1. בין הצדדים התגלעה מחלוקת בעניין עיקרי: האם מניות החברה מוחזקות על ידי מר חדד בנאמנות עבור יפל השקעות כטענת המבקשות או שמא מר חדד הוא בעל המניות היחידי בחברה ואילו המבקשות ויפל השקעות הן משקיעות חיצוניות במיזם הבניה.

2. אין חולק כי מר חדד ייסד את החברה עוד בשנת 2009 ובטרם רכישת המקרקעין ובהתאם לרישומי רשם החברות (נספח ה), מר חדד מחזיק במלוא הון המניות המונפק של החברה. עוד אין חולק כי במרשם האמור או בכל מרשם אחר לא רשומה כל נאמנות ביחס למניות החברה.

3. לביסוס טענותיהן צירפו המבקשות את תצהירו של מר בבילה מיום 18.9.2016. בתצהירו התייחס מר בבילה להסכמות שלכאורה היו בין הצדדים והנסיבות הקשורות בנאמנות הנטענת, וכך הצהיר (שם, סעיף 11):

"בשנת 2010 איתרה יפ"ל השקעה נוספת לרכישת מקרקעין בעיר מודיעין לצורך פרויקט בנייה עתידי של 76 יחידות דיור (להלן "המקרקעין" ו – "הפרויקט").
על מנת שלא לערבב בין העסקאות והפרויקטים השונים (שוהם ומודיעין), העדיפה יפ"ל כי השקעתה במקרקעין, קרי רכישת המקרקעין על ידה, תיעשה באמצעות תאגיד נפרד שיוקם, אשר ייוחד כולו לרכישת המקרקעין ולניהול הפרויקט.
מאחר והוא (יצחק) הקים בשנת 2009 תאגיד בשם ח.י.ל חשבים ויועצים בע"מ ח"פ 514239730 (להלן "חי"ל), וכי הינו מחזיק בו שיעור של 100% במניותיו וכי טרם החלה בו פעילות, ה[ציע] יצחק כי כל מניותיו בחי"ל יועברו ליפ"ל וכי חי"ל תבצע רכישת המקרקעין במודיעין ותנהל ותשווק פרויקט הבנייה במקרקעין. לעניין זה חשוב לי לציין כי עניין זה נודע לי רק לאחר ביצוע עסקת הרכישה של המקרקעין במודיעין.
יפ"ל הסכימה להצעת יצחק ולפיכך הוסכם כדלקמן:
א. כל מניות יצחק בחי"ל תועברנה במלואן ליפ"ל והללו תהיינה בבעלות יפ"ל בלבד.
ב. ימחק יחזיק בידיו את כל מניות יפ"ל בחי"ל וזאת בנאמנות עבור יפ"ל.
ג. המניות יועברו ליפל בכל עת על פי דרישת מי מהצדדים.
ד. שמה של חי"ל ישונה ל"מגדלי יואב במודיעין בע"מ. אציין כי יצחק ביקש ממוטי וממני כי שם זה ייקרא על שם בנו הקטן, יואב, ומכאן שם החברה מגדלי יואב במודיעין. המבקשות, לרבות מוטי ואני, לא התנגדו לשם זה.
ה. מגדלי יואב תקח הלוואה מהבנק בסך של כ – 20 מיליון ₪ לרכישת המקרקעין.
ו. מוטי ויצחק יהיו ערבים אישית לסכום ההלוואה מהבנק.
ז. יפ"ל, באמצעות בעלי מניותיה ו/או באמצעותי ובאמצעות, מוטי ויצחק, תכניס כספים למגדלי יואב לצורך ביצוע הפרויקט במקרקעין.
ח. מגדלי יואב תחפש משקיע חיצוני לפרויקט הבניה במקרקעין.
ביום 28.6.2010 או בסמוך לכך, בוצעה עסקת רכישת מלוא הזכויות במקרקעין בין מגדלי יואב לחברת לוקי בנייה ופיתוח בע"מ (מי שהייתה [בעלת] הזכויות במקרקעין)...
אציין כי המבקשות ו/או יפל העבירו למגדלי יואב השקעות כספיות כדלקמן:
א. בבילה השקיעה סך של 1,023,179 ₪. ביום 8.5.2012 הנפיקה מגדלי יואב אישור אודות קיומה של ההלוואה הנ"ל. עותק האישור צורף להמרצת הפתיחה כנספח ו'.
ב. יעל"ם זכאית להחזר השקעה בסך 1,790,000 ₪.
עוד יצוין כי מוטי, בעליה של יעל"ם, חתם על ערבות מתמדת מוגבלת בסכום של 20 מיליון ₪ לטובת הבנק בגין חשבונה של מגדלי יואב בבנק הפועלים. עותק הודעת בנק הפועלים צורף להמרצת הפתיחה כנספח ח'".

בתצהירו שלעיל, מפרט מר בבילה את ההסכמות שלכאורה התגבשו בין מר בבילה, מר מימון ומר חדד והחברות שבבעלותם, אולם בחקירתו אישר מר בבילה כי מעולם לא נחתם הסכם נאמנות (ש' 6 ע' 33 לפרוטוקול הדיון מיום 22.11.2016) וממילא לא צורף הסכם בו עיגנו הצדדים את ההסכמות הרבות הנטענות בתצהירו של מר בבילה. כאן המקום להדגיש כי בניגוד לאמור בסעיף 5 לתצהירו של מר בבילה, מניות החברה לא הועברו אל מר חדד מיפל השקעות אלא הן הוחזקו ומוחזקים כל הזמן על ידי מר חדד מאז ייסוד החברה ועד היום. בהתחשב באופן התנהלות הצדדים, אי הצגת הסכם נאמנות או מסמך המעיד על רישום הנאמנות הנטענת פועל נגד המבקשות, לפי שביחס לכל החברות המעורבות: בבילה אחזקות, יעלם השקעות, איריבר נכסים ויפל השקעות הרישומים ביחס לבעלי המניות (נספחים א – ד להמרצת הפתיחה) תואמים את המצב המשפטי בפועל ובהתאם יש להניח שגם הרישום ביחס לבעלי המניות בחברה תואם את המצב המשפטי בפועל ואילו באמת הסכימו הצדדים לרשום את מניות החברה בבעלות יפל היו עושים זאת או למצער רושמים את דבר הנאמנות הנטענת. כך גם העובדה שלא נכרת הסכם נאמנות בין הצדדים אינה מתיישבת עם אופן התנהלות הצדדים בקשר עם השקעותיהם במיזמים המשותפים. כך בקשר עם הלוואות שהעמידו הצדדים לטובת מיזם "פנינת האודם", ערכו הצדדים הסכם הלוואה מפורט מיום 9.7.2009 (נספח ב לתשובת המשיבים) והסכם הקצאת מניות מאותו היום (נספח ג לתשובת המשיבים). בחקירתו טען מר מיימון, כי לא נערך הסכם נאמנות מאחר ונתן אמון במר חדד (ע' 66 לפרוטוקול הדיון מיום 22.11.2016) אלא שהסבר זה, מפיו של רואה חשבון ותיק, לא נראה לי נוכח האמור לעיל ובמיוחד בהעדר רישום ודיווח לרשויות המס של אותה נאמנות לכאורית, שהרי אף נאמנות סמויה ניתן לדווח עליה על מנת שלצרכי מס, זהות הנהנה תהא ברורה לרשויות המס ולא יידרש תשלום מס בעת העברת הזכויות מן הנאמן אל הנהנה. הימנעות מעשות כן בידי מי שמצוי בתחום המס ועוסק במקרקעין, מעוררת תהיה בלשון המעטה.

4. לביסוס תשובתו להמרצת הפתיחה צירפו המשיבים את תצהירו של מר חדד מיום 23.4.2017. בתצהירו כפר מר חדד בטענת הנאמנות שהעלו המבקשות, וכך הצהיר (שם, סעיף 3.4):

"ביום 28.6.10 רכשה מגדלי יואב מחברת לוקי בניה ופיתוח בע"מ את הזכויות החוזיות במגרש במודיעין, במטרה לבנות עליו פרויקט מגורים של כ – 76 יחידות דיור (להלן: "הפרויקט").
כאמור בתדפיס רשם החברות שצורף כנספח ה' להמרצת הפתיחה, מגדלי יואב, הינה חברה בע"מ שהוקמה עוד ביום 8.2.09 על ידי, ואשר כל הונה המונפק (1,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע"נ כ"א) רשום מיום הקמתה ועד היום על שמי בלבד.
ודוק, אני הייתי והנני בעל המניות והדירקטור היחיד במגדלי יואב, ולמבקשות ו/או ליפל אין ולא היו מעולם כל מניות או זכויות בהון המניות של מגדלי יואב.
...".

5. להוכחת טענות המבקשות לעניין הנאמנות, מצביע מר בבילה על "הסכם הקצאה ובעלי מניות" (נספח ט' לכתב הבקשה) (להלן: "הסכם מקס") אשר נכרת ביום 9.8.2010 בין א.ר.מקס יזמות והחזקות בע"מ (להלן: "מקס יזמות") לבין יפל השקעות לבין החברה. לטענת מר בבילה בסעיף 3.2 להסכם האמור צוין כי מניות החברה רשומות על שם מר חדד בנאמנות. בהקשר זה, טוען מר בבילה: "סעיף זה מובא לעיון ביהמ"ש הנכבד כראייה לכך שהמשיבה 3 היא-היא בעלת מלוא המניות במגדלי יואב – ולא יצחק, וכי יצחק מחזיק ב – 100% ממניות יפ"ל במגדלי יואב בנאמנות עבור יפ"ל".

אכן, מהאמור בסעיף 3.2 להסכם מקס, עולה שיפל יזמות והחברה הצהירו כי 1,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע"נ כל אחת רשומות על שם מר חדד בנאמנות עבור יפל השקעות. אלא, שגם מר בבילה מאשר בתצהירו שמקס ביקשה לבטל את הסכם מקס (שם, סעיף 23) ומתצהירו של מר חדד עולה שההסכם האמור בוטל ביום 1.9.2013 (סעיף 3.5.3 לתצהירו של מר חדד). אפשר ללמוד מתוכנו של הסכם על מצב משפטי שהיה בעת עריכתו, גם אם בהמשך החליטו הצדדים לבטל את ההסכם, אלא שבנסיבות בהן אין הסכם נאמנות בכתב ואין ראיה בעלת משקל ממשי לעריכת הסכם הנאמנות הנטען ומנגד ישנן ראיות המצביעות על כך שמר חדד הוא בעל המניות בחברה, אין די בתוכנו של הסכם שבוטל כדי להוכיח את ההסכמה הנטענת בדבר הנאמנות. לכך יש להוסיף, כי הסכם מקס נכרת בין מקס יזמות לבין יפל השקעות לבין החברה, כאשר המבקשות ואיריבר נכסים ובעליהן אשר הם בעלי העניין בהצהרה האמורה, כלל אינם צד להסכם ומבחינת האינטרס של מקס יזמות בעסקה המעוגנת בהסכם מקס, כל עוד תקצה לה החברה 1,000 מניות אשר יהוו 50% מהונה המונפק, אין משמעות רבה להצהרה בעניין הנאמנות. בהקשר זה, יש להניח כי אילו סברו המבקשות ובעליהן שיש משמעות להצהרה בעניין הנאמנות היו שמים עצמם צד להסכם וזאת לא עשו. עוד יש להוסיף כי לאורך שנים פעלו הצדדים מבלי שהמבקשות או בעליהן טענו לנאמנות או פעלו למימוש זכויותיהם מכוח הנאמנות, אף שבתקופה האמורה מכרה החברה את הנכס אשר לפי עדות מר בבילה, היה הנכס העיקרי היחידי שהיה בידה (ש' 13 ע' 26 לפרוטוקול הדיון מיום 22.11.2016) לנוף ים כחול וכל זאת בידיעת המבקשות ובעליהן כפי שפורט בסעיפים 25 ו – 26 לתצהירו של מר בבילה (ראה גם ש' 5 ע' 45 לפרוטוקול הדיון מיום 22.11.2016). כך במיוחד בהתחשב בעדותו לפיה לאחר מכירת המקרקעין במודיעין, לא נותרה לחברה פעילות עסקית (שם, ש' 1 ע' 27).

1
2עמוד הבא