עדכוני חקיקה ופסיקה

ייפוי כוח רגיל שניתן להבטחת המשך ניהול החברה פוקע עם אובדן הכשרות המשפטית

16 מרץ 2021
הדפסה

מייסד ובעל מניות בקבוצת חברות העניק ייפוי כוח לשלושה מששת ילדיו לשם הבטחת ניהולה התקין של החברה. מאוחר יותר האב איבד את כשרותו המשפטית.
בית המשפט קבע, כי ייפוי הכוח לא תקף ופקע עם אובדן הכשרות המשפטית של האב. על פי חוק, שליחות מסתיימת, בין היתר, בגריעת כשרותו של השולח. החריג לכך הוא במקרה בו ניתנה הרשאה להבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו וזכותם תלויה בביצוע נושא השליחות. כאן, מייסד ובעלים של קבוצת חברות לא ערך ייפוי כוח מתמשך אלא ייפוי כוח רגיל לילדיו למשך 20 שנה שיועד לכאורה לטובת צד ג', החברה, להבטחת קיומו של מפעל חייו. לחברה שלושה אורגנים: האסיפה הכללית, הדירקטוריון וההנהלה. זכותם של אורגנים אלו "להתקיים" אינה תלויה בשליחות לפי ייפוי הכוח של בעל השליטה במניות החברה ולכן יפוי הכוח לא ניתן לטובת הבטחת זכויותיה של צד ג', החברה. עוד, על פי חוק, ייפוי כוח כללי שאינו לעורך דין חייב להיות מאומת כייפוי כוח נוטריוני וכאן נערך ייפוי כוח רגיל, כך שגם על פי כך אין לו תוקף.