עדכוני חקיקה ופסיקה

רוכש שלא השלים עסקת רכש אך קיבל חזקה בדירה עשוי להיות מחויב בדמי שימוש ראויים למוכר

22 מרץ 2021
הדפסה

רוכשת דירה לא שילמה את מלוא התמורה וניצלה את העובדה שהמוכרת עברה לגור באוסטרליה כדי לזייף שטר מכר ולבצע העברת בעלות בטאבו. רק כ-20 שנה לאחר מכן, משבהליך משפטי נקבע ששטר המכר זויף אולם המוכרת מעולם לא הודיעה על ביטול העסקה, שילמה הרוכשת את יתרת התמורה עם הצמדה וריבית והדירה עברה על שמה.
בית המשפט קבע, כי על אף שהרוכשת שילמה את מלוא התמורה על הדירה, במשך 20 שנה הרוכשת השתמשה בדירה למרות שלא היתה שלה ועליה לשלם דמי שימוש בגין התקופה. חוק עשיית עושר ולא במשפט קובע, כי כאשר צד קיבל טובת הנאה; טובת ההנאה התקבלה על חשבון הצד השני; וההתעשרות נעשתה שלא על פי זכות שבדין, זכאי הנפגע לפיצוי בגין כך. כאן, החזקתה של הרוכשת בדירה משך 20 שנה בלא ששלמה את מלוא התמורה, מהווה התעשרות שלא כדין על חשבון המוכרת. לפיכך, גם אם בסופו של דבר שולמה התמורה בצירוף הצמדה וריבית זכאית המוכרת לדמי שכירות בגין מלוא התקופה בה הדירה הוחזקה על ידי הרוכשת שלא כדין.