מאמרים מקצועיים

צווי מניעה במסגרת עתירה כנגד מכרז

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
02 אפריל 2014
הדפסה
PDF

הגשת עתירה התוקפת הליכי מכרז מוגשת לבית המשפט לרוב בצירוף בקשה למתן צו ביניים (צו מניעה). מטרתו של צו ביניים הינה להבטיח שמירה על המצב הקיים ביום הגשת העתירה, באופן שיאפשר את מימוש פסק הדין לטובת הזוכה הפוטנציאלי, עם מתן פסק הדין לטובתו. עם זאת, צו מניעה יינתן רק במקרים חריגים וגם כשהתנאים מתקיימים חשוב לנסח הבקשה בצורה הנכונה.
מתמודד התוקף מכרז שטרם התקיים ירצה למנוע קיום המכרז בטרם תתברר העתירה. מתמודד שהפסיד במכרז וטוען לזכייתו, יחשוש כי בהיעדר צו עלול מפרסם המכרז להתקשר עם הזוכה באופן שיותיר אותו בפני 'מעשה עשוי' אשר עלול לפגוע קשות בסיכויי עתירתו. מהצד השני, עצירת ההליך המכרזי עשויה לגרום נזק לציבור, בייחוד כאשר הליכי המכרז הם לביצוע פעולות שיש לבצע בזמן מסוים (למשל, ביצוע שיפוץ בתי ספר במהלך פגרת הקיץ).
השיקולים המרכזיים אותם שוקל בית המשפט בהכרעתו אם להיעתר לבקשה לצו ביניים הם סיכויי העתירה להתקבל ומאזן הנוחות. מאזן הנוחות הינו לרוב השיקול המרכזי שעל פיו מכריע בית המשפט והוא עוסק בשאלה האם עלול להיגרם למבקש נזק חמור ובלתי הפיך כתוצאה מאי היעתרות לבקשה למתן צו ביניים. לצורך שאלה זו, בית המשפט מתחשב בנסיבות המקרה ובין היתר בוחן את נזקו של מבקש הבקשה לעומת הנזק שעלול להגרם לצדדים המעורבים (ולציבור בכלל) ולמי מהצדדים תיגרם אי נוחות רבה יותר ככל שצו הביניים יינתן מול מצב בו הבקשה למתן הצו תידחה. כך למשל, יבחן בית המשפט האם מדובר במכרז לביצוע עבודות תשתית או במכרז לאספקת שירות או תפעול כלשהו. בעוד, שבמכרז לביצוע עבודות תשתית עלול, לכאורה, להיווצר מצב בלתי הפיך שכן לאחר הקמת התשתית מתייתר הצורך בביצוע העבודות, הרי שבמכרז למתן שירותים או תפעול, ניתן לרוב להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בכל שלב ולהחליף 'כובעים' על ידי הסבת ההתקשרות לזוכה אחר.
במכרזים בהם הוחלט כי נותן השירות הנוכחי יוחלף על ידי זוכה אחר, עשויות להעלות טענות מצד נותן השירות אשר הפסיד במכרז כי הפגיעה אשר תגרם לו הינה גבוהה יותר מזו של המציע הזוכה שכן הוא מצוי באתר הפרויקט, מעסיק עובדים שעברו הכשרה בעוד שמימוש תוצאות המכרז והחלפתו, בטרם בירור טענותיו כלפי המכרז בבית המשפט, יגרום הוצאות כבדות לאור פיטורי עובדים וחשש מאי גיוס עובדים בהיקף מספיק בבוא העת, הוצאות עקב פינוי אתר הפרויקט ועוד. אולם, בנסיבות בהן לא קיים נזק בלתי-הפיך, שאינו ניתן לפיצוי כספי, נטיית בית המשפט עלולה להיות דחיית הבקשה למתן צו ביניים.
בין השיקולים, הנלקחים בחשבון על ידי בית המשפט, מתקיים קשר המכונה 'מקבילית הכוחות', לפיו ככל שהשיקול האחד משמעותי יותר, כך נדרש השני לעמוד בעוצמת שכנוע פחותה. כך למשל, בעתירה העוסקת בשאלת חוקיות הליך המכרז, חשד למעשי שחיתות או הצטברות פגמים רבים המשפיעים על ההליך כולו, בית המשפט עשוי להשתכנע כי יש להעניק צו ביניים אף אם מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש. אין ספק, כי אופן ההתנהלות עשוי להשפיע מהותית על סיכויי בקשה מסוג זה ולעיתים רבות דחיית בקשות ביניים עלולות להסב הוצאות כבדות למגיש הבקשה, ביחוד לאור ריבוי הצדדים המעורבים במכרזים וכך מומלץ להיות מלווים בעורך דין העוסק בתחום המכרזים ובעל ניסיון בתחום זה כבר משלב המכרז הראשונים.