חבות בעלי מניות לחובות מס של החברה
מאמרים מקצועיים

חבות בעלי מניות לחובות מס של החברה

נכתב על ידי

טל שילר
06 נובמבר 2017
הדפסה
PDF

לקוח של משרדנו, איש עסקים גרמני, השקיע כספים לא מועטים לרכישת כ40% ממניות בחברה ישראלית, אך ההשקעה לא צלחה והחברה נסגרה. מספר שנים לאחר מכן קיבל לפתע איש העסקים דרישה לתשלום חובות הארנונה של החברה וזאת למרות שמדובר בחברה בערבון מוגבל ואותו איש עסקים כלל לא היה מעורב בניהולה. האם יכולות הרשויות לדרוש ממשקיע לשלם חובות של החברה?
בדיני חברות קיים כלל לפיו בחברה בערבון מוגבל האחריות שניתן להטיל על בעלי המניות מוגבלת בסכום שהתחייבו להשקיע תמורת מניותיהם. עם זאת, כשמדובר בגביית חוב על ידי הרשויות קיימים מקרים בהם רשאית רשות המסים או רשאית הרשות המקומית לדרוש תשלום חובות חברה מבעלי מניות. כך, למשל, החוק הישראלי מאפשר גביית חוב ארנונה סופי של חברה פרטית מבעל שליטה בחברה בגין נכס שאינו משמש למגורים, בנסיבות מיוחדות. זכותה של הרשות מתגבשת רק עת מתקיימות החלופות הבאות: החברה התפרקה או הפסיקה פעילותה מבלי ששילמה חובה (וזאת להבדיל מחברה פעילה אשר הינה ברת אמצעים לסילוק החוב); החברה העבירה נכסיה ללא תמורה או בתמורה חלקית ומבלי שנותרו לה אמצעים בישראל לסילוק החוב; או החברה חבה בחוב מס סופי אשר העבירה פעילותה לחבר בני אדם שהינם אותם בעלי שליטה או קרוביהם בחברה.
בעוד שלגבי חוב ארנונה יש המכירים את אפשרות הרשות לגבות חובות מבעלי השליטה, לא רבים מודעים לכך שבאופן דומה יכולה גם רשות המסים לגבות חובות אליה כאשר חברה פורקה מבלי לשלם את חוב המס סופי שלה לרשות המסים. כשחברה מעבירה את נכסיה ללא תמורה או בתמורה חלקית רשאית רשות המסים לגבות את חובות המס של החברה ממי שקיבל את נכסיה. כשחברה התפרקה רשאית במקרים מסוימים רשות המסים לראות את הנכסים שהיו לחברה כאילו הועברו לבעלי השליטה בה בלא תמורה, וניתן לגבות מהם את חוב המס של החברה.
לעניין חובות בעלי שליטה לרשות המסים או לרשות המקומית המושג "בעל שליטה" מוגדר בפקודת מס ההכנסה באופן רחב ביותר ככולל החזקה של 25% מאמצעי השליטה בחברה, לבד או יחד עם קרובים (הגדרה רחבה שכוללת גם בני משפחה מדרגה שניה או חברה שבה בני משפחה מחזיקים 25% מאמצעי השליטה בה), כשאמצעי שליטה גם הם מוגדרים באופן רחב ככולל לא רק כוח הצבעה אלא גם זכות לרכוש מניות, זכות לקבל רווחים או זכות למנות מנהל.
לאור האמור, יש לשים לב בעת השקעה בחברה שאין עוברים את רף ה25% מאמצעי השליטה אלא אם אכן קיימת יכולת לוודא שהחברה משלמת את חובות המס שלה לרשות המסים או לרשות המקומית ובוודאי שחשוב להיוועץ באנשי מקצוע הבקיאים בתחום לצורך צמצום הסיכון והחשיפה.