פסקי דין

תא (ת"א) 50124-06-19 איילת רונה טל נ' שחר בן פורת - חלק 2

29 אוגוסט 2021
הדפסה

21. מן הכלל אל הפרט : בענייננו אני מוצאת, כי האינטרס הכלכלי עליו מבקשת התובעת להגן אינו ניתן לאומדנה. אומנם, בראשית ההתכתבות בין הצדדים היא שיגרה מכתב לנתבע ובו ציינה כי תסתפק בפיצוי של 10,000 ₪ אם אך יחדל באופן מיידי מן השימוש בסימן המסחר שלה "מסרים מהיקום". אולם אין לומר כי זוהי הערכה כספית של המותג ושל שווי התביעה בכלל. העולם העיסקי – רוחני בו פועלים שני הצדדים, לא בהכרח ניתן להגדרה כספית מיידית. ישנם אלמנטים נוספים שיש לקחת בחשבון, כמו השם וההילה שנוצרת סביב אדם שזהו עיסוקו, והלקוחות נוהרים אליו לשלל עצות בתחומי החיים. לא רק רכישת מרצ'נדייז מסוג חפיסות הקלפים שמשווקת התובעת. ביסוס מעמד של מתקשר, שבכוחו ליצור קשר עם יישויות מטפיסיות הוא מעבר להערכה כלכלית נטו. אין המדובר בזיוף של זוג מכנסיים, שעונים, או כל מוצר בר קיימא אחר.
מעבר למוצר הספציפי שהובא לפני בהליך הנוכחי – חפיסות הקלפים אותם משווקת התובעת ת/2 ו- ת/3 – מדובר בביסוס שמה של התובעת כ"גורו" רוחני בקרב הקהילה הספציפית הצורכת סגנון חיים זה.
משכך, אני קובעת כי בענייננו, יש לשים את כובד המשקל על כוונת המחוקק בהוראות סעיף 40(4) לחוק בתי המשפט ולהעניק את הסמכות העניינית להידרש להליך, אל בית המשפט המחוזי ולא לבית משפט השלום.

רישום סימן מסחר והחלטת רשם סימני המסחר בבקשת הנתבע למחיקה:

22. כפי שפורט, התובעת רשמה סימן מסחר על צמד המילים "מסרים מהיקום" כאשר שמה המלא ושרטוט גרפי לווה לכך. לאור זאת טען הנתבע כי סימן המסחר כשלעצמו אינו מונע ממנו שימוש בביטוי האמור מאחר והשימוש שלו אינו מכיל את השרטוט הגרפי. האומנם?
למשמעותו של סימן המסחר שרשמה התובעת אדרש בפרק להלן.

23. ראשית, ראוי לציין, כי רישום סימן המסחר של התובעת לא היה קל. תחילה, ביקשה התובעת לרשום סימן מסחר על ביטוי רחב יותר "איילת רונה טל, מסרים מהיקום, הבלתי יאמן – יאמן". אולם, רשם סימני המסחר סרב לרשום את המסר המילולי במתכונת זו. לאחר שבדק ומצא כי המסר "הבלתי יאמן- יאמן" מצוי בשימוש גורם אחר כסימן מסחר סורבה בקשתה. לאור זאת, ויתרה התובעת על מילים אלה והסתפקה במילים "מסרים מהיקום". ראו סעיפים 19 – 24 לתצהיר עדות הראשית מטעמה.
כן ראו כנספח ד' לתצהיר עדות הראשית של התובעת את ההתכתבות עם רשם סימני המסחר המאששת טענתה זו.
מכאן, אני למדה כי הביטוי "מסרים מהיקום" שהנתבע טוען כי הוא גנרי ומוכר היטב לא נמצא ככזה ע"י רשם סימני המסחר , לעומת הביטוי "הבלתי יאמן – יאמן".

24. לא נתקררה דעתו של הנתבע והוא אף פנה אל רשם סימני המסחר בבקשה למחיקת סימן המסחר הרשום של התובעת. עם סיומה של ישיבת ההוכחות ביום 16.2.2021 הודיע הנתבע על עצם הבקשה ואף הוסיף, כי ימים ספורים לאחר מכן ביום 21.2.2021 צפוי להתקיים דיון אצל רשם סימני המסחר בנושא זה.
ציינתי כי מאחר ולדיון זה ולתוצאותיו עשויה להיות השפעה גם על ההליך הנוכחי, עליהם לעדכן את בית המשפט בתוצאות הדיון כאשר החלטת רשם סימני המסחר תוגש כראיה נוספת בתיק. ביום 11.5.2021 הוגשה החלטת רשם סימני המסחר לתיק בית המשפט. קבעתי בהחלטה מיום 16.5.2021 כי ההחלטה מתקבלת כמוצג ומסומנת במ/1 וכל אחד מן הצדדים יהיה רשאי להתייחס אליה בסיכומיו.

25. מן ההחלטה במ/1 עולה, כי התנהל דיון מקיף לפני הרשם ביחס לסימן המסחר ואופן רישומו. בסעיף 13 להחלטתו נכתב: "להבנת בעלת הסימן משמעות המונח 'מסרים מהיקום 'לקבלת מסרים ממקורות שונים חיצוניים ממקבל המסר. בעלת הסימן הסבירה כי בעוד אחרים מתקשרים רק עם יישויות מסוימות, ולפיכך אינם מתקבלים מסרים מכל 'היש' אלא מחלקים מסוימים שלו, היא מתייחסת למסרים מ-'כל היש'".
לעומת זאת, מבקש המחיקה, הנתבע בענייננו, טען, כי יש בישראל עסקים נוספים העושים שימוש בצרוף המילים "מסרים מהיקום" וכי מדובר בביטוי מתאר. רשם סימני המסחר צידד לעניין זה בעמדתו של הנתבע, סעיף 17 להחלטתו. יחד עם זאת, קבע הרשם כי: "אולם, הקביעה כי הרכיב 'מסרים מהיקום' הינו רכיב מתאר אינה סוף הדרך. הכלל הוא כי סימן מסחר נבחן בכללותו... לכן גם אם סימן מסחר כולל רכיב מתאר, הרי שהסימן כולו יכול ויהיה כשיר לרישום אם הרכיבים האחרים בסימן מקנים לסימן 'אופי מבחין'... סבור אני כי זה המצב בענייננו, הסימן כולל רכיבים נוספים ובהם השם 'איילת רונה טל' ו'צורת כדור הבדולח המונח על כף יד'. רכיבים אלה הינם משמעותיים בסימן והם מקנים לו את היכולת להבחין בין השירותים של בעלת הסימן לשירותים של אחרים בתחום. התוצאה היא כי הסימן בכללותו הינו בעל אופי מבחין" (שם סעיפים 18 – 20, ההדגשה במקור – נ.ג.).
בהמשך, סעיף 21 שם מדגיש הרשם כי: "משמעות הקביעה כי הסימן כולו כשיר לרישום, אין משמעותה כי שימוש בכל חלק הכלול בסימן מהווה הפרה של הסימן. כפי שבעת בחינת הכשירות לרישום נבחן הסימן בכללותו ולא נבחנה כשירותו של כל רכיב בנפרד, יש לבחון כך גם לנושא ההפרה – יש לבחון את כלל רכיבי הסימן, את הרושם הכללי שמותיר הסימן כולו, כולל הרכיבים המילוליים והלא מילוליים".

ובסעיף 25 שם: "אילו רצתה המבקשת הגנה מילולית לסימן 'מסרים מהיקום' היה עליה לבקש לרשום סימן זה בצורה מילולית, אולם אז הייתה נתקלת לטעמי, בסירוב, שכן מדובר בסימן מתאר".

וכן בסעיף 32 שם: "לא מצאתי כי בעלת הסימן הביאה ראיות לכך שהצרוף 'מסרים מהיקום' רכש אופי מבחין והוא מזוהה עמה, או כי מבקש המחיקה מעוניין להיבנות ממוניטין שרכשה בסימן".

בשורה התחתונה של החלטתו, דחה רשם סימני המסחר את בקשתו של הנתבע למחיקת סימן המסחר הרשום במתכונת בה נרשם כולל שמה של התובעת והשרטוט הגרפי אך קיבל את עמדתו המהותית כי הצרוף "מסרים מהיקום" הוא סימן מתאר.

26. מהחלטתו זו של רשם סימני המסחר עולה, כי עצם העובדה שנרשם סימן מסחר לזכותה של התובעת אינו מועיל לה לתובענה הנוכחית. אומנם המילים "מסרים מהיקום" כלולות בסימן המסחר שלה, אולם אין הן ניצבות לבדן. נלווה אליהן שמה המלא של התובעת וכן שרטוט גרפי. כל שלושת המרכיבים הללו יחדיו מהווים את סימן המסחר הרשום, שעה שהרשם ציין מפורשות בהחלטתו צמד המילים "מסרים מהיקום" לבדו, לא היה מקבל גושפנקא של סימן מסחר רשום.

27. אכן, בספרו של המלומד עו"ד עמיר פרידמן "סימני מסחר" מהדורה שלישית התש"ע-2010
כרך א', עמ' 78 נאמר: "פקודת סימני המסחר קובעת שסימן מסחר יכול להיות מורכב גם משילוב של מרכיבים. סימן המורכב משילוב של מספר מרכיבים יפול על פי רוב לקטגוריה של סימנים הקשורים לרישום מבלי להוכיח את אופיים המבחין, שכן סימן כזה ייתפס, בדרך כלל, כבעל חזות ייחודית ומקורית". ובהמשך שם בעמ' 79: "...סימן המשלב מספר מרכיבים יקנה לבעל הסימן הגנה במתכונת שבה נרשם בלבד".

28. דומה, כי החלטתו של רשם סימני המסחר מעמידה את שני הצדדים במידה מסוימת במעמד שווה לצורך ענייננו. מחד גיסא, סימן המסחר הרשום של התובעת לא בוטל ונשאר על כנו. מאידך גיסא, הרשם הבהיר את עמדתו כי סימן המסחר הרשום של התובעת אינו מתייחס אך ורק לצמד המילים "מסרים מהיקום" אלא הוא כולל שלושה רכיבים שלובים זה בזה, שמה של התובעת איילת רונה טל, המילים "מסרים מהיקום" והשרטוט הגרפי.

השאלות המצריכות הכרעה:

29. לאחר שכל זאת נאמר יש לפנות אל מלאכת ההכרעה.
השאלות המצריכות הכרעה הן כדלקמן:
א. סימן המסחר הרשום ומשמעותו.
ב. גניבת עין, האומנם?
ג. עשיית עושר ולא במשפט, האומנם?
ד. הסעדים.
אבחן את השאלות אחת לאחת.

סימן המסחר הרשום:

30. לדיני סימני המסחר תכלית כפולה: מצד אחד, הגנה על הצרכן מפני טעות בזיהוי המוצר ורכישת מוצר שונה מכפי שהתכוון; ומצד שני, הגנה על המוניטין של היצרן ועל קניינו בסימן המסחר (פסק דינו של כב' המשנה לנשיא דאז השופט ריבלין (פסק הדין העיקרי ניתן על ידי כב' השופטת (כתוארה אז) חיות בע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' יאסין, פסקה (נבו 27.8.2012) (להלן: "עניין אדידס").

31. סעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני מסחר") מעניק לבעליו של סימן מסחר תקף שנרשם בישראל זכות בעלת אופי קנייני לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שעליהם נרשם ובהתייחס אליהם (ראו: ע"א 7629/12 סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, פסקה 18 (נבו 16.1.2014) (להלן: "עניין סוויסה").

סעיף 57 לפקודת סימני מסחר קובע שרק לבעל סימן מסחר רשום (או לבעל סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום) יש עילת תביעה בגין הפרת סימן המסחר (עניין סוויסה, פסקה 30).

32. בענייננו, מדובר בטענה להפרת סימן מסחר רשום בסימן הדומה לו, זאת מאחר שהנתבע עושה שימוש בצמד המילים "מסרים מהיקום" בלבד ולא במכלול הצירופים המרכיבים את סימן המסחר: צמד המילים "מסרים מהיקום", השם 'איילת רונה טל' ו'צורת כדור הבדולח המונח על כף יד.
בנוסף, ניתן לומר כי הן התובעת והן הנתבע עושים שימושים במילים "מסרים מהיקום, במסגרת עיסוקם בתחום או בעולם הרוחניות או בתחומים משיקים לו.

לפיכך, עסקינן בהפרה נטענת המוגדרת בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר כ-
"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –
בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר...".

33. המבחן לקיומה של הפרת סימן מסחר רשום ביחס לטובין מאותו הגדר, כאשר מדובר בסימן דומה, הוא מבחן הדמיון המטעה. לפי מבחן זה, יש לבחון האם הסימן המפר דומה לסימן הזכאי להגנה, עד כדי קיומו של חשש סביר להטעיה של הציבור. לצורך בחינת הדמיון המטעה פיתחה הפסיקה שלושה מבחנים עיקריים, שזכו לכינוי "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין. המבחן המשולש זהה בעיקרו לזה הנוהג לגבי יסוד ההטעיה בעוולת גניבת העין.
עם זאת, מושא הבדיקה בשני המקרים הוא שונה: ככלל, בהפרת סימן מסחר נבדק אך ורק הדמיון בין הסימן המפר לבין סימן המסחר הרשום, בעוד שבגניבת עין המבחן רחב יותר.
ראו:
עניין אדידס, פסקה 12 לפסק דינה של כב' השופטת (כתוארה אז) חיות;
רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, פסקה 8 (נבו 12.1.10);
רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 453-450 (2003) (להלן: "עניין טעם טבע");

34. עתה יש לבחון האם סימן המסחר הרשום הופר ע"י הנתבע.

העדויות:

35. התובעת והנתבע העידו לפני בישיבת יום 16.2.2021.
לא הובאו עדים נוספים פרט לשניהם. יוער כי התובעת הגישה מלכתחילה תצהיר של מעצבת הלוגו וסימן המסחר שהוגש לרישום הגב' עדי קרני. מדובר בתצהיר קצר בן שבעה סעיפים פוזיטיביים שהתייחס לאופן רישום סימן המסחר.
גב' עדי קרני לא התייצבה להיחקר על תצהירה ומשכך הוריתי כי התצהיר יימשך מן התיק ולא ישמש כראיה. אציין, כי מאחר ונושא סימן המסחר כבר הוכרע בין היתר באמצעות ההליך שהתנהל לפני רשם סימני המסחר, ממילא תצהירה לא היה מעלה ולא היה מוריד לצורך דיון ענייני, בנושאי גניבת העין ועשיית עושר ולא במשפט.
לטענת הנתבע כי יש ליתן להעדר התייצבותה של גב' קרני בשקילת פסיקת הוצאות, אתייחס בפרק הרלוונטי בו אדון בנושא הוצאות המשפט.

36. מעדויות שני הצדדים לפני עלה בבירור, כי שניהם מכוונים לאותו חוג לקוחות המתעניין בעולם ההילינג והרוחניות. התובעת משווקת חפיסות קלפים ועורכת קורסים, סדנאות וטיפולים למעוניינים בכך. גם הנתבע עוסק באותו תחום.
אביא לעניין זה מדברי התובעת בעדותה מיום 16.2.2021 עמ' 13 ש' 9-13:
"כן, ברגע שיש שימוש באותו תחום דעת, ברגע שיש בתחתית העמוד שהוא עושה סדנאות, עושה קורסים, עושה דברים, זאת אומרת שהוא לגמרי משיק לתוך התחום שלי. זה לא היה ספרות יפה. הוא לא כתב סיפור. הוא כתב טור שעוסק ברוחניות תחת השם "מסרים מהיקום" ותחת זה מופיע סדנאות וקורסים".

37. במהלך חקירתה אומתה התובעת עם גורמים נוספים שלטענת הנתבע השתמשו בביטוי נשוא ההליך. התובעת הבהירה כי הגב' סיגלית סרספי (כך בפרוטוקול המוקלט וככל הנראה הכוונה לסיגלית צמח – עמ' 23 ש' 28) הפועלת ככל הנראה בתחום הרוחני מפרסמת את עצמה תחת השם "מסרים מהיקום" אך היא לא פנתה אליה בתלונה שכן התובעת פועלת תחת השם "מסרים מהיקום" בשתי מילים. אך אותה גב' סיגלית פועלת תחת השם "מסרים מן היקום" בשלוש מילים וכך נמנעת לטענתה התחרות (עמ' 18 לפרוטוקול ש' 20 – 22).
גם גורמים אחרים שהשתמשו בשילוב מילים דומה אך לא זהה לביטוי "מסרים מהיקום" אינם מטרידים את מנוחתה של התובעת. לטענתה, במקרה שהיא מזהה פעילות הפוגעת בזכויותיה היא פונה לאנשים והם משתפים פעולה ומסירים את המילים הללו (עמ' 19 לפרוטוקול ש' 2 – 19). במעמד הדיון הוצג לעדה גם המוצג ת/7 שם פרסמה הגב' סיגלית סרספי ביום 17.3.2016 "מסרים מהיקום" וכן המוצג ת/8 דף פייסבוק בו פרסמה גב' רונית אליה קדם ביום 2.4.2020 "מסרים מהיקום". מן הדפים הללו לא עולה כי נעשה שימוש שנעשה ע"י גורם מסחרי, אלא אלה הן מילות ברכה מן הפן הדתי – רוחני.

38. מול הפרסומים הללו, שלא הטרידו כאמור את מנוחתה של התובעת, היא הוטרדה מאד מן הפרסומים של הנתבע, משום ששניהם עוסקים בתקשורים מן התחום בפן הפסיכולוגי עם יישויות ואנרגיות שמתקבלות - בין מאנשים חיים ובין מאנשים מתים (עמ' 24 לפרוטוקול ש' 9 – 32). גם הנתבע עוסק בתקשור ובהילינג ומשכך לעמדתה של העדה השימוש במונחים הזהים מכוון ממש לאותו חוג לקוחות (ראו סעיפים 24 - 25 לתצהירה): "הסימן שלי נבדק באופן דקדקני ואושר בדין לרישום! ואני זכאית לפיצוי על כך שהנתבע לא קיבל את הסימן ואת החוג, עשה ממון משימוש בו, הסיט אליו לקוחות פוטנציאליים שלי ונהנה מפירות השקעתי הן הכלכלית והעיסקית והריגשית. הסימן אינו סימן גנרי, ובקרב לקוחותיי ובלקוחות הפוטנציאליים בענף, כמו גם בקרב עמיתים בענף, הסימן מזוהה עם עיסקי ואיתי...".

עמוד הקודם12
34עמוד הבא