אפיק משפטי 170 21.01.2015

אפיק משפטי 170 21.01.2015

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

06 ינואר 2015

הפחתת הון תאושר ככל שיוכח כי זו לא תפגע בהתחייבויותיה הקיימות והעתידיות של החברה

חברה הגישה לבית המשפט בקשה לאשר לה חלוקת דיבידנד למרות שאין היא עומדת בדרישות הרווח הקבועות בחוק ועל כן המדובר בהפחתת הון...

01 ינואר 2015

ניתן לבצע המצאת מסמכים משפטיים לחברה זרה באמצעות המצאה למנהלים ישראלים

14 ינואר 2015

הצהרה המוגשת במסגרת בקשה למימוש זכויות עשויה להוות חוזה לטובת צד שלישי

נכדה של יהודי אשר נספה בשואה יחד עם אחיו הגישה תביעה למוסד מעין-שיפוטי שמברר תובענות בגין חשבונות בנק של נספים בשואה. תביעת הנכדה התקבלה והיא זכתה במענק מכובד מבלי לחשוף עצם קיומם של יורשים מלבדה. עם זאת, כתנאי לקבלת המענק הנכדה הצהירה כי במידה ויתגלו יורשים נוספים יושבו כספים עודפים. לימים, נודע דבר הזכייה ליורשים הנוספים והם פנו למוסד שקבע כי יש לחלק את המענק בין כל היורשים וכי על הנכדה להשיב ...

29 דצמבר 2014

חוזה לא משתכלל לחוזה מחייב כשחסרים בו פרטים שאחד הצדדים עשוי לראות כמהותיים

צד להסכם מכר טען שהצד השני הפר תנאי מהותי בהסכם ולכן זכאי לפיצוי. בית המשפט קבע כי התנאים המרכזיים שיכול ויביאו ליצירת חוזה מחייב הם גמירות דעת ומסוימות. על גמירות הדעת ניתן ללמוד מאמות מידה חיצוניות בהן נסיבות העניין, התנהגות הצדדים, דברים שנאמרו לפני כריתת החוזה, ותוכן החוזה. את הקביעה שאכן נכרת חוזה מחייב תוך השלמת הפרטים החסרים בו ניתן לבצע רק כשמדובר בפרטים שניתן להסיק לגביהם, כי הצדדים לא ...

25 דצמבר 2014

זיכרון דברים לקראת הסכם רכישה עשוי להיחשב להסכם מחייב

לאחר חתימה על זיכרון דברים להשכרת דירה ולקראת חתימה על הסכם סופי ומחייב, ניסה אחד הצדדים לשפר את תנאי העסקה כפי סוכמו בזיכרון הדברים והצד השני התנגד לכך בטענה כי הדבר מהווה הפרה של זיכרון הדברים. בית המשפט חזר על ההלכה לפיה מעמדו של זיכרון דברים יכול להיות כהסכם מחייב כאשר לא נחתם חוזה בסופו דבר או כשלב במשא ומתן בין צדדים והדבר תלוי בנסיבות הספציפיות של העניין. כדי שזיכרון הדברים ייחשב להסכם ...

22 דצמבר 2014

טענות כנגד חוקיות המכרז יש להעלות באופן מידי ולא בדיעבד לאחר היוודע על אי הזכייה במכרז

משתתפת במכרז הגישה עתירה מינהלית בטענה כי התנאים שפורסמו במכרז מביאים לפגיעה בזכויות עובדים אך הגישה העתירה חמישה חודשים מפרסום המכרז ורק לאחר שקיבלה הודעה כי הפסידה במכרז...

שיתוף