אפיק משפטי 187 16.09.2015

אפיק משפטי 187 16.09.2015

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

01 אוקטובר 2015

הפחתת המע"מ מ18% ל17% החל מ1 אוקטובר, 2015

ביום 10 ספטמבר, 2015, פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה-2015, בו קבע שר האוצר כי מס ערך המוסף בישראל יופחת מ18% ל17% החל מיום 1 אוקטובר, 2015...

17 אוגוסט 2015

בדיקת כמות בעלי המניות הדורשים כינוס אסיפה כללית הוא מועד הדיון בבקשה בדירקטוריון

בעלי מניות בחברה פרטית פנו לדירקטוריון החברה בבקשה לכנס אסיפה כללית והוא סירב בטענה שעד הדיון משכו חלק מבעלי המניות את דרישתם...

04 ספטמבר 2015

ניהול עסקים בישראל אינו יוצר לכשעצמו סמכות לבית משפט ישראלי לדון בפירוק חברה

שתי חברות שהתאגדו בקפריסין ולא היו להן נכסים בישראל הנפיקו איגרות חוב בישראל ובהמשך הגיעו לידי חדלות פירעון. כנגד החברות הוגשה בקשת פירוק בבית המשפט בישראל למרות שהסמכות על פי חוק היא לפירוק רק של חברת חוץ שיש לה נכסים בישראל...

01 ספטמבר 2015

פגיעה בציפיה של בעל מניות להשתתף בניהול מהווה קיפוח המיעוט כשהפגיעה אינה מוצדקת

בעלי מניות מיעוט בחברה טענו לקיפוחם בשל מידורם מניהול החברה לאחר שנתפסו בפעולות כנגד האינטרסים של החברה ובעל מניות הרוב...

29 אוגוסט 2015

הפרשה לקרן פיצויי פיטורין לא תוכר אם בהסכם ההעסקה לא נכללו הוראות לפי סעיף 14

מנהל בכיר באנגליה של חברה ישראלית תבע עם פיטוריו, בין היתר, תשלום פיצויי פיטורים וזאת למרות שעל פי הסכם ההעסקה הופקדו במהלך השנים כספים לקרן פנסיה בריטית, הואיל והמנהל גר באנגליה. המנהל תבע גם פדיון ימי חופשה למרות שהחברה טענה כי חלק מהם היו בשימוש...

26 אוגוסט 2015

לא ניתן לזמן מבקר פנים לעדות בבית משפט על הביקורת שערך

במסגרת הליך בבית המשפט התבקש זימונם לעדות של המבקרים הפנימיים של החברה...

24 אוגוסט 2015

בעלים משותפים בקרקע רשאי להשכיר את חלקו היחסי ללא חובת היוועצות בשאר בעלי הקרקע

בעלים משותפים במקרקעין השכיר את חלקו היחסי בקרקע ללא התייעצות עם יתר השותפים. בין הבעלים המשותפים נוצר סכסוך על רקע דרישה לסילוק יד...

שיתוף