עדכוני חקיקה ופסיקה

כשאוניה טובעת במים הטריטוריאליים הישראליים רשאים גם זרים לקבל מידע מהרשויות בישראל

17 מאי 2020
הדפסה

אוניה נקלעה לסערה וטבעה במים הטריטוריאליים של ישראל. בעקבות האירוע הוגשה בישראל תביעה לפיצויים על ידי בעלי מטענים שאינם אזרחים או תושבים של ישראל והם ביקשו מרשות הספנות והנמלים הישראלית, שחקרה את האירוע, להעביר לידיהם מסמכים שקשורים לחקירה, לצורך ניהול ההליך.
בית המשפט קבע כי גם למי שאינו אזרח או תושב ישראל קיימת הזכות לבקש מידע מהרשויות בהקשר לתביעה שמקורה בישראל. חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב זכות לקבל מידע מרשות ציבורית. זכות זו כוללת גם קבלת מידע ציבורי, ולא רק מידע הנוגע לעניין אישי של המבקש, כאשר שיקול הדעת של הרשות לסרב למסור מידע משתנה בשים לב לסוג המידע המבוקש ולסייגים הקבועים בחוק, כאשר קיימים סוגי מידע שאסור למסרם. כאשר מי שאינו תושב או אזרח ישראלי מבקש לקבל מידע, החוק מקנה זכות רק ביחס למידע פרטי המוגדר כמידע בדבר זכויותיו בישראל. ואולם, "זכויותיו בישראל" הן מונח רחב, הכולל מידע אודות המבקש עצמו, שנאסף על ידי הרשויות בנוגע למעשיו בישראל, על נכסיו המחוזקים או שהיו מוחזקים על ידו בישראל, לרבות מידע הנוגע לזכויות תביעה שנולדו בישראל או מידע שנאסף בקשר עם תביעה שכזו. כאן, בעלי המטענים דורשים מידע בנוגע לאירוע ימי שהתרחש במים הטריטוריאליים של ישראל, הנוגע לזכויות התביעה שלהם שקמו בישראל בשל אירוע שהתרחש בישראל, ולפיכך יש להם זכות לקבל אותו.