עדכוני חקיקה ופסיקה

צד למשא ומתן מחויב לגלות לצד השני מידע מהותי גם אם הצד השני הצהיר שבדק את הנדרש

19 יולי 2020
הדפסה

שוכרת דרשה לבטל הסכם שכירות של תחנת דלק וגז לאחר שהמשכירה לא גילתה כי יתכנו קשיים חוקיים לקבלת רישיון עסק המתאים למטרת השכירות בשל העדר היתר בניה לאחד ממתקני הגז המושכרים.
בית המשפט העליון קבע, שהסכם השכירות בטל בשל פגמים שנפלו בעת כריתתו לרבות בשל טעות או הטעייה. על משכיר של נכס חלה החובה לגלות את העובדות המהותיות הנוגעות להתאמת הנכס המושכר לייעודו. הפרה של חובת הגילוי בשלב המשא ומתן החוזי עשויה לעלות כדי טעות ואף הטעיה המקנות זכות ביטול של ההסכם. התחייבות השוכרת לבצע בדיקות מטעמה אינן פוטרות את המשכיר מלגלות עובדות בסיסיות שבידיעתו. המדובר בחוזה שכירות מסחרי שהבהיר את השימושים שהשוכרת התכוונה לעשות בו ובכלל זה הפעלת מתקן לתדלוק בגז. למרות שהשוכרת הצהירה בהסכם השכירות כי ביצעה את כל הבדיקות הנדרשות הנוגעות לאפשרות לקבל את הרישיונות הדרושים להפעלת התחנה, בדיעבד היא נתקלה בקשיים בהוצאת רישיון העסק הקבוע. בידי המשכיר היה מצוי מידע רלוונטי הנוגע למושכר והוא ידע שלא ניתן היתר בניה למתקן הגז ומשכך תיתכן מניעה לקבלת רישיון עסק. לכן ניתן לבטל את הסכם השכירות בשל הטעיה או לחילופין, בשל "טעות משותפת".