עדכוני חקיקה ופסיקה

בהעדר הסכמה על תנאי השותפות לא ניתן לקבוע בדיעבד כי התקיימה שותפות

24 אפריל 2022
הדפסה

בעל משרד חקירות ובעל חברת אבטחה, שיתפו פעולה במסגרת פרויקט לצד שלישי, אולם לאחר תקופת ניסיון המשיך רק בעל חברת האבטחה בפרויקט.

בית המשפט קבע, כי בין הצדדים לא התקיימה שותפות אלא שיתוף פעולה במסגרת יחסים עסקיים ועל כן בעל משרד החקירות אינו זכאי לרווחי הפרויקט. קשרי שותפות הינם קשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים. החוק אינו קובע מהם קשרי שותפות, ואלה יכולים לקבל צורות שונות, כאשר אין חובת רישום של שותפות או חובת הסכם בכתב, אולם אין די בחלוקת רווחים בין צדדים לעסקה על מנת להצביע בהכרח על קיומם של יחסי שותפות. כדי לקבוע כי נתקיימו במקרה מסוים יחסי שותפות יש לבחון את מכלול נסיבות ונתונים כגון קיומו של הסכם שותפות בכתב, כוונת הצדדים, הגדרת העסק המשותף, השקעת הצדדים בעסק, ניהולו בפועל, השתתפות ברווחי העסק והאחריות להפסדיו. כאן, בין הצדדים לא נחתם מעולם מסמך בכתב המעיד על קשרי שותפות וקיים קושי להגדיר בבירור את העסק אשר במסגרתו לטענת בעל משרד החקירות התקיימו יחסי השותפות. הפרויקט נוהל בפועל רק על ידי בעל חברת האבטחה אשר היה אף אחראי בלעדי לתקשורת מול הצד השלישי, והצדדים לא הצליחו מעולם להגיע להסכמה בגין חלוקת הרווחים בפרויקט, ניכוי ההוצאות והאחריות המשותפת להפסדים. לאור כך, קשה לראות בניסיון הצדדים לפעילות עסקית משותפת כשותפות ואין לבעל חברת החקירות זכויות בפרויקט.