עדכוני חקיקה ופסיקה

לא כל הצעה לא רווחית במכרז מצדיקה פסילתה

03 מאי 2022
הדפסה

מציעה במכרז לאספקת שירותי גבייה לרשות מקומית דרשה לפסול את החברה הזוכה במכרז, בין היתר משום שההצעה זולה ביחס לאומדן המכרז ובשל חשש כי מדובר בהצעה גירעונית ותכסיסנית.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע, כי הצעה זולה אינה מעידה בהכרח על היותה הצעה גירעונית או תכסיסנית. מטרתו של אומדן המכרז הוא להוות קנה מידה לסבירות ההצעות שהוגשו למכרז. הצעות גרעוניות החורגות מהאומדן מקימות חשש מובנה שמא המציע לא יוכל לבצע את חיוביו ולעמוד בהוראות ההסכם בינו לבין מזמין העבודות או שהשירות שיינתן לרשות יהיה ברמה ירודה. עם זאת, לא כל הצעה שאינה רווחית דינה פסילה, והדבר נתון לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. כאן, החברה הזוכה היא חברה ותיקה המספקת שירותי גבייה בפריסה ארצית. למרות שמדובר בהצעה זולה, בשולי רווח נמוכים לכאורה, ועדת המכרזים השתכנעה כי לא מדובר בהצעה גירעונית או תכסיסנית והחברה הזוכה יכולה לספק את השירות מושא המכרז ללא פגיעה באיכות השירות. משכך, לא מדובר בהחלטה בלתי סבירה המצדיקה פסילת ההצעה.