עדכוני חקיקה ופסיקה

הקמת מיזם משותף עשויה ליצור שותפות גם בהעדר הסכם בכתב

06 מרץ 2023
הדפסה

אדם אשר הקים פלטפורמה להשמה של עובדים בכירים דוברי אנגלית במשרות בכירות בישראל, טוען כי בינו ובין חברו נתקיימה שותפות עסקית, או לכל הפחות, שותפות במסגרת מיזם משותף, אשר על בסיסה הוא זכאי להתחשבנות על רווחי והוצאות המיזם.

בית המשפט קבע שבין הצדדים התקיימו יחסי שותפות במסגרת מיזם משותף ועל כן זכאי מקים הפלטפורמה להתחשבנות על רווחי המיזם. מיזם משותף הוא מצב שהוגדר כקרוב ליחסי שותפות, המהווה מוסד עסקי המתבצע במהלך העסקים הרגיל. על מנת לבסס קיומו של מיזם משותף צריכה להיות התארגנות בחוזה, מפורש או משתמע, המעידה על כוונה לשתף פעולה במסגרת יוזמה עסקית מוגדרת לצורת מטרה משותפת, תוך שיתוף משאבים וחלוקת רווחים והפסדים. כאן, בעוד שאין בין הצדדים הסכם בכתב הרי שהייתה בין הצדדים הסכמה משתמעת, לצורך מיזם מוגדר, תוך חלוקת תפקידים ומשאבים וכאשר הצדדים אף התייחסו אחד לשני בתור שותפים במהלך השנים. על כן, אין ספק כי הצדדים הקימו מיזם משותף המקים למקים הפלטפורמה זכות להתחשבנות.