עדכוני חקיקה ופסיקה

משכיר אינו נדרש לשלוח תזכורת לשוכר בדבר המועד האחרון למימוש האופציה

05 מרץ 2023
הדפסה

שוכרת שכחה להודיע על מימוש אופציה במועד וסירבה לפנות את הנכס, רק משום שלא קיבלה תזכורת מהמשכיר בדבר המועד האחרון שבו ניתן לממש האופציה.

בית המשפט קיבל את תביעת הפינוי וקבע כי משכיר אינו נדרש לתזכר את השוכר בדבר שליחת הודעה למימוש האופציה בזמן. חובת תום הלב מחייבת את הצדדים להסכם לנהוג זה כלפי זה ביושר, בהגינות ועל-פי המקובל על בעלי חוזה הוגנים. מי שעומדת לזכותו אופציה בחוזה צריך למלא בדייקנות ובקפדנות אחר הדרישות ההסכמיות למימושה. כאן, ההסכם קבע כי לשוכרת אופציה לשכור את הנכס לתקופה נוספת, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב למשכיר של 90 יום מראש בטרם סיום ההסכם. האופציה הקנתה לשוכרת זכות עדיפה, מאחר שבידיה הברירה באם להאריך את החוזה או להפסיקו. על כן, על השוכרת, ולא המשכיר, מוטלת חובת תום לב מוגברת. המשכיר לא הכשיל את השוכרת ולא הטעה אותה באשר למועד האחרון שהיה על השוכרת למסור את הודעתה. לא מקובל לחייב משכירים לשלוח תזכורות לשוכרים בדבר המועד למימוש האופציה, או למחול על המועד הקבוע בחוזה לזכות זו. לכן, על השוכרת לפנות את הנכס.