עדכוני חקיקה ופסיקה

תניית בוררות בינלאומית תכובד על ידי בית משפט בישראל כמעט בכל מקרה

02 אוקטובר 2019
הדפסה

במסגרת הסכם השקעה והסכם מייסדים בחברה נרשם שכל המחלוקות בין הצדדים יתבררו רק בהליכי בוררות בקפריסין על פי הדין הקפריסאי שייפתחו בתוך 30 יום מדרישה. בין החברה ואחד מבעלי המניות והמשקיע התנהלו הליכים משפטיים ורק לאחר תקופה פנו בבקשה לעכב אותם כדי לפתוח בהליכי בוררות.
בית המשפט קבע שההליכים בישראל יעוכבו והתיק יועבר לבוררות בקפריסין. כאשר קיים סעיף בוררות בינלאומי בהסכם, הוראותיה של אמנת ניו יורק מחייבות היענות לבקשה לעיכוב הליכים אלא אם מתקיים אחד משלושת החריגים: הסכם הבוררות בטל ומבוטל, משולל כוח פעולה או אינו בר ביצוע. רק במקרים מיוחדים ונדירים יחרוג בית משפט בישראל מכלל זה ולא יעכב הליכים המתנהלים בפניו ויעבירם לבוררות. השתהות של צד מלפנות לבוררות עשויה להיחשב כויתור על הליכי הבוררות, אולם כשמדובר בבוררות בינלאומי, להבדיל מבוררות בישראל, אין הדבר מהווה עילה להתעלמות מהסכם הבוררות.