כללי ממשל תאגידי חדשים לחברות ציבוריות באוסטרליה
מאמרים מקצועיים

כללי ממשל תאגידי חדשים לחברות ציבוריות באוסטרליה

27 אוגוסט 2019
הדפסה
PDF

כל חברה הרשומה למסחר בבורסת ניירות הערך האוסטרלית (ASX) נדרשת לכלול בדוח הכספי השנתי שלה הצהרה לפיה היא עומדת בעקרונות הממשל התאגידי וההמלצות שפרסמה הבורסה או מסבירה מדוע אינה מקיימת עקרונות אלה. מכיוון שהמהדורה הרביעית של עקרונות אלו, שפורסמה בפברואר 2019, חלה החל משנת 2020, על כל החברות הרשומות למסחר בבורסה זו, וביחוד חברות ישראליות אשר השנה הפיננסית שלהם מסתיימת בדרך כלל ב31 בדצמבר, צריכות להיערך לכך כבר לעניין דוחות 2019.

חברה רשאית לבחור שלא לאמץ דרישה מסוימת של העקרונות, ובחברות קטנות אי עמידה במלוא העקרונות וההמלצות אינה מחזה נדיר, כאשר גודל החברה והעלויות הנדרשות הם שיקולים לגיטימיים להימנע מאימוץ הכללים. עם זאת, אם חברה לא תאמץ את העקרונות וההמלצות במלואם, היא נדרשת לגילוי מפורט המסביר את הרקע אי הציות המלא ואילו צעדים ננקטים בכדי להשיג זאת.

המהדורה הרביעית כוללת מספר שינויים ותוספות לעקרונות הקודמים שפורסמו, לרבות: הציפייה שחברות יפעלו לשמירה והגנה על המוניטין שלהן מול הציבור ומול בעלי עניין מרכזיים (לרבות מול לקוחות, עובדים, ספקים, נושים, מחוקקים ורגולטורים); דרישה חדשה לגלות ולהסביר ערכים ארגוניים ולהבטיח התאמתם לאסטרטגיה העסקית, מבני התגמול והצמיחה לטווח הארוך; חובת דירקטוריון חדשה להגדיר את מטרות החברה, הבטחת התאמה בין מדיניות התיגמול ומטרות החברה, הגדרת ערכים, יעדים אסטרטגיים ומדיניות החשיפה לסיכון. דירקטורים עצמאיים נדרשים לפקח על ההנהלה ולאתגר את ההנהלה במידת הצורך; הדירקטוריון מצופה לעקוב אחר האסטרטגיות לניהול סיכונים (הן פיננסיים והן אחרים, כגון התקפות סייבר, שמירה על הסביבה ושינוי אקלים); בקביעת מבני התגמול השיקול צריך להיות מעבר לשיקולי תימרוץ המנהלים להבטיח שהתנהלות המנוגדת לערכי החברה או למדיניות הסיכון אינה מתוגמלת; ובנוסף, נדרש כעת גם לחשוף את מדיניות הגיוון המגדרי של החברה.

מדיניות חדשה ומחמירה זו מגדילה את הצורך ליועץ משפטי אוסטרלי לחברות הרשומות בASX, אף אם אינן ממוקמות באוסטרליה, ואת החשיבות להעסיק באופן יומיומי משרד עורכי דין אוסטרלי או משרד עורכי דין בתחום השיפוט של הפעילות (למשל משרד ישראלי), שיש לו במשרד בישראל עורך דין אוסטרלי בעל מומחיות בשוק ההון באוסטרליה ויכול לייעץ בנוגע לפעילות שוק ההון האוסטרלי באופן כללי ועקרונות הממשל התאגידי האוסטרליים החדשים בפרט.