הסכמי שליטה בחברה – שיתוף פעולה או כפייה?
מאמרים מקצועיים

הסכמי שליטה בחברה – שיתוף פעולה או כפייה?

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
03 אוקטובר 2020
הדפסה
PDF

שני יזמים מקימים חברה ורוצים להבטיח את השליטה שלהם בחברה גם כאשר נכנסים משקיעים. הדרך להבטיח זאת עשויה להיות באמצעות הסכם שליטה או הסכם הצבעה, אשר בו יתחייבו הצדדים כי יסכמו ביניהם כל הצבעה בטרם יבצעו אותה. אבל אז מתברר שכמו בהרבה מקרים, הרבה יותר קל להיכנס מאשר לצאת...

הסכמי שליטה יוצרים למעשה מצב של 'החזקה יחד'. כאשר מדובר בחברה ציבורית אף קובעים חוקי ניירות הערך בישראל ובמקומות אחרים, כי כאשר שניים או יותר מבעלי המניות משתפים פעולה על פי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הם נחשבים כבעל מניות אחד לצורך הגדרת 'ענין אישי' בעת הצבעות. עיון בהחלטות מקדמיות של רשות ניירות ערך הישראלית מראה, למשל, שבשנת 2015 נתנה הרשות גילוי דעת לשאלה של הגב' ענבל אור, לפיו במקרה שהסכם בין בעלי המניות אשר הקנה להם החזקה אשר עלתה כדי 5% מהון החברה יבוטל, לא יראו אותם יותר כ'מחזיקים יחד' לפי הגדרת החוק. אך כיצד ניתן לבטל הסכם שליטה? בעוד שהחוק מרחיב את האפשרות לכניסה להסכם שליטה, כך שיכול להיות אפילו הסכם בעל פה, בכל הנוגע לביטולם של הסכמים כאלה אין כל התייחסות בחוק.

במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב באוגוסט, 2020, דובר בצד להסכם שליטה שהודיע לצד השני על ביטול ההסכם משום שהצד השני הפר את ההסכם. בית המשפט קבע כי לעניין ביטול במקרה של הפרה, הסכם שליטה ניתן לביטול ככל חוזה רגיל. משמע, שבמקרה של הפרה לצד הנפגע עומדות שלוש אפשרות: דרישה לאכיפת החוזה, ביטול החוזה, או פיצויים. ניתן לבטל הסכם באופן מיידי רק אם מדובר בהפרה יסודית, כלומר הפרה שאם צד להסכם היה צופה אותה סביר שלא היה מתקשר בהסכם מלכתחילה. כשמדובר בהפרה שאינה יסודית ניתן לבטל רק אם ניתנה תחילה למפר ארכה לתקן את ההפרה. צד לא נדרש להמתין לכך שהצד השני יפר את ההסכם ולעתים ניתן לבטל הסכם על בסיס 'הפרה צפויה' – מצב בו ברור שהצד השני לא מתכוון, או לא יכול, לעמוד בתנאי ההסכם. לדוגמא, כאשר לשני בעלי מניות יש אינטרס שדירקטור מסוים ישב בדירקטוריון וייצג את האינטרס המשותף שלהם בחברה, אך אחד הצדדים מבהיר שלא יצביע בהתאם להסכם ביניהם. ואכן, באותו מקרה הבסיס להסכם השליטה היה כי מינוי הדירקטורים ייעשה במשותף, ומשאחד מבעלי המניות הצביע בניגוד להוראות ההסכם באופן שיטתי, הדבר הצדיק את ביטולו על ידי בעל המניות השני.

מכיוון שביטול הסכם שליטה, ככל ביטול הסכם אחר, עשוי להוות הפרה של ההסכם, ככל שהביטול לא נעשה כדין, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום החוזים ובתחום החברות בטרם ביצוע פעולה כזו. בהתאם, ולאור חשיבות הסכמים מסוג זה, בוודאי שחשוב להיוועץ עם עורך דין בטרם החתימה על הסכם כזה, שכן ברור כי כל פסיק בהסכמים כאלה עשוי להיות בעלי השלכות הרות גורל בעתיד.