עד שהמוות יפריד ביננו ו…גם קצת אחרי – על היחס שבין ירושה להסכם ממון
מאמרים מקצועיים

עד שהמוות יפריד ביננו ו…גם קצת אחרי – על היחס שבין ירושה להסכם ממון

נכתב על ידי

גלעד בר-עמי, עו"ד
28 ספטמבר 2023
הדפסה
PDF

מסופר על אישה שמיד עם הגיעה לגן עדן רצה לחפש את בעלה המנוח אך כשזה ראה אותה באה לקראתו ישר שלף את הסכם הנישואין והצביע על השורה "עד שהמוות יפריד ביננו". בדומה לבדיחה, גם בחיים האמיתיים פטירתו של בן זוג מעלה את השאלה עד היכן מדובר ב"בן זוג" וחלים הכללים המתייחסים למערכת היחסים בין בני הזוג ומהיכן מדובר ב"נפטר" וחלים הכללים המסדירים את היחסים בין היורשים לעיזבונו. כך, עשויה להתקיים סתירה, לכאורה, בין הוראות הסכם לאיזון משאבים (הסכם ממון), שמטבעו חל על מערכת היחסים בין בני הזוג בעודם בחיים, לבין הוראות דיני הירושה המסדירות את הנושאים שלאחר פטירתו של אדם.

חוק הירושה הישראלי קובע, ככי הסכם בדבר ירושתו של אדם שנעשה בחייו - בטל. כך, בעוד שבני זוג רשאים להיכנס להסכם ממון הנוגע לחלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה מסיבות שונות, הוראה בהסכם ממון המתייחסת לחלוקת הרכוש במקרה של פרידה (לרבות בשל פטירה) תקפה אך הוראה בהסכם הממון המתייחסת לעיזבון עצמו, קרי, לחלק שנותר לאחר החלוקה בין בני הזוג, אינה תקפה מכיוון שלאחר המוות רק כללי הירושה חלים.

כך, במקרה שנדון בבית המשפט העליון ביולי 2023, נקבע כי אלמנה זכאית למחצית מעיזבונו של בעלה המנוח על אף הוראותיו של הסכם הממון. באותו מקרה, הסכם הממון קבע הפרדה רכושית מוחלטת בין בני הזוג בהתאם לעיקרון "מה ששלי יישאר שלי, ומה ששלך יישאר שלך". כמו כן קבע הסכם הממון במפורש כי עיקרון זה יחול גם במקרה של סיום הנישואין "מכל סיבה שהיא" – קרי: במקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או מותו של אחד מבני הזוג. היורשים טענו, כי יש לראות בהוראה זו בהסכם הממון ראייה לכך שהמנוח לא התכוון להוריש לאלמנה ולו חלק קטן מרכושו ולכן יש לראות בה הוראה צוואתית של המנוח המדירה את האלמנה מכל הזכויות בעיזבונו. בית המשפט דחה את טענת היורשים באופן גורף וקבע כי מכוח ההוראה שבהסכם הממון לפיה במקרה פרידה יחול העיקרון "מה ששלי יישאר שלי, ומה ששלך יישאר שלך" יש לשייך את כל רכושו של המנוח לעיזבונו אך לגבי העיזבון, זה יחולק בהתאם לכללים שבחוק הירושה ולא בהתאם להסכם הממון.

יצוין כי גם במקרים בהם הסכמי הממון כוללים התייחסות לעניין העיזבון, יגברו הוראותיו של חוק הירושה והעזבון יחולק בין היורשים בהתאם להוראותיו. עם זאת, במקרים גבוליים ייטה בית המשפט לפרש את ההסכם והוראותיו באופן שמאפשר את קיומן. כך, במקרה שנידון בבית המשפט העליון באפריל 2021, נדונו הוראות הסכם הממון ביחס לתמורה שתתקבל מהשכרת נכס לאחר פטירת הבעל ובית המשפט פירש את הוראות ההסכם ככאלו המגדירות את היקף העיזבון ולא ככאלו המתייחסות למה יעשה בעיזבון, וכך להשאיר את הסכם הממון על כנו.

כדברי גב' גאמפ – "מוות הוא חלק מהחיים, ומשהו שכולנו נועדנו לעשות" ומשכך יש להערך אליו. בעוד שפגישה עם בן/בת הזוג בעולם הבא, אינה וודאית - פטירה וצורך בחלוקת העזבון היא כנראה רק עניין של זמן וראוי להיערך לכך, הן על ידי עריכת הסכם ממון לצורך הגדרת היקף העזבון והן באמצעות קביעת הסדרים ברורים בצוואה לעניין חלוקת העיזבון.