פסקי דין

הפ (ת"א) 18400-11-12 לואיזה שאיה כהן נ' עו"ד דוד שמרון

06 ינואר 2014
הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ה"פ 18400-11-12 כהן ואח' נ' שמרון ואח' 6.1.14

ר. לבהר-שרון

בעניין:

1. לואיזה שאיה כהן

2. שרון כהן

ע"י ב"כ עוה"ד טל בננסון ועו"ד אלונה ז'וריסט

המבקשים

נ ג ד

עו"ד דוד שמרון

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל ראבילו

המשיב

1. EVVCO ENTERPRISES INC (פורמלי)

2. זמיר מורד (פורמלי)

המשיבים הפורמאליים

פסק דין

1. בפני בקשה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה למתן הוראות לעו"ד שמרון (להלן: "הנאמן" או "המשיב") שהוגשה על ידי המבקשים בהתאם לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 (להלן: "החוק").

2. הרקע לבקשה זו נולד עם מתן הלוואה בסך 1,000,000 דולר בהתאם להסכם מיום 12.05.08 (להלן: "ההלוואה"), שניתנה על ידי המבקשים לחברת EVVCO ENTERPRISES INC - משיבה פורמלית 2 (להלן: "אבקו" או "הלווה"), שלהבטחת החזרתה ניתנו בטוחות שונות בקשר עם זכויותיה של אבקו בחברת ג'רוזלם קולוניאלLLC (להלן: "ג'רוזלם קולוניאל") ובחברת הקולוני ירושלים בע"מ (להלן: "הקולוני"), שהייתה בעלת זכויות במקרקעין בירושלים, כאשר ביום 10.10.11 נחתמה עסקה, בה רכשה חברת ישרוטל בע"מ מחברת הקולוני מגרש בשטח של 5.6 דונם במושבה הגרמנית בירושלים תמורת סכום של 127,710,000 ₪.

3. אין חולק, כי עו"ד דוד שמרון שמונה כנאמן על ידי שני הצדדים, ייצג את הלווה - חברת אבקו, ומונה כנאמן גם על דעתם של המבקשים, כדי שהכספים ושאר הבטוחות שיופקדו בידיו בנאמנות, ישמשו כבטחון להחזר ההלוואה.

4. ולהלן פירוט הרקע והעובדות הדרושות לענייננו בקצרה:

א. ביום 13.05.08 נחתם בין המבקשים לבין אבקו הסכם הלוואה לפיו הלוו מבקשים לאבקו סך של מיליון דולר (להלן: "ההסכם הראשון"), כאשר ההלוואה ניתנה ל-24 חודשים, והמשיב הפורמאלי 2 - זמיר מורד - היה ערב, ונקבעו ביטחונות כאשר הנאמן - עו"ד שמרון התחייב כי כל מניות ג'רוזלם קולוניאל והקולוני מוחזקות

--- סוף עמוד 2 ---

בידיו בנאמנות; אבקו תשעבד את כל אחזקותיה העכשוויות והעתידיות בג'רוזלם קולוניאל; והמשיב הפורמאלי 2 התחייב לשלוח את תעודות כל מניותיו בג'רוזלם קולוניאל לנאמן.

יצוין, כי הנאמן עו"ד שמרון התחייב בכתב בפני המבקשים למשכן את מניות אבקו בג'רוזלם קולוניאל כדלקמן:

"עם קבלת תעודות המניה המוחזקות על ידי חב' אבקו, בחברת ג'רוזלם קולוניאל LLC מארה"ב, בין אלה המוחזקות ובין אלה שתוחזקנה בעתיד, אנו מתחייבים למשכן ביחס לזכויותיכם את המניות הנ"ל, בהתאם להסכם ההלוואה אשר נחתם היום ביניהם ובין חברת אבקו ע"י מורד זמיר".

ב. לאחר שההלוואה לא נפרעה במועד, נחתם ביום 13.9.10 הסכם הלוואה נוסף (להלן: "ההסכם השני"), כאשר לטענת המבקשים מטרתו האמיתית של ההסכם השני הייתה לחפות על העובדה כי הבטוחות שהובטחו בהסכם הראשון למעשה לא הועמדו מעולם והמניות לא שועבדו ולא הוחזקו על ידי הנאמן.

במסגרת ההסכם השני עודכן סכום ההלוואה ומועד הפירעון, וכן הוסכם כי ככל שיועמדו הבטוחות החדשות שנקבעו בו, כפי שיפורט להלן, יבוטלו הבטוחות שנקבעו בהסכם הראשון, ואלו הבטוחות החדשות: (1) כתב המחאת זכויות בלתי חוזרות לפיו אבקו ממחה זכויותיה למבקשים לקבלת כספים המגיעים לה מג'רוזלם קולוניאל ומהקולוני; (2) הנאמן התחייב להחזיק את שטר המניה של אבקו בהקולוני עד לפרעון ההלוואה; (3) אבקו התחייבה להעביר להקולוני כתב הוראות בלתי חוזרות לפיו התשלומים שמגיעים לה ממנה יועברו לנאמן, שיעבירם למבקשים עד לפירעון ההלוואה; (4) הנאמן הצהיר באופן אישי כי הוא מחזיק בשטרי המניות של אבקו בהקולוני ובג'רוזלם קולוניאל, ונתנה הסכמתו והתחייבותו האישית לפעול לפי הוראות ההסכם השני כדלקמן: "אני הח"מ, דוד נ. שמרון... מצהיר כי אני מחזיק את שטרי המניות של הלווה בחברת הקולוני ובחברת ה-LLC, וכי אני מאשר הסכמתי לפעול על פי הוראות הסכם זה, ומתחייב לפעול על פיו".

5. לאחר שההלוואה לא הוחזרה בהתאם להתחייבות הלווה, והנאמן סירב מטעמיו להעביר למבקשים את הבטוחות שבידיו, שהיו אמורות להבטיח את החזר ההלוואה, תוך שטען כי הוא מחזיק במסמכים בנאמנות - פנו המבקשים בבקשה זו. יצויין, כי עובר להגשת הבקשה היו פניות רבות לנאמן, הן בכתב והן בעל פה, אך הנאמן טען ש"אין כל בסיס לדרישה" (ר' נספחים 6-7 לבקשה).

--- סוף עמוד 3 ---

6. בבקשתם עתרו המבקשים להורות לנאמן להמציא לידי המבקשים את המסמכים הבאים:

א. כתב המחאת זכויות בלתי חוזרת, בו הומחו מלוא הזכויות של אבקו ומר מורד זמיר לקבל כספים מחברת ג'רוזלם קולוניאל והקולוני (ששמה היום שערי העמק ירושלים בע"מ) - למבקשים.

ב. תעודת שיעבוד כל אחזקותיה של אבקו במניות חברת ג'רוזלם קולוניאל, לרבות כל מסמכי השיעבוד.

ג. כתב הוראות בלתי חוזר מאבקו ומורד זמיר לקולוני, לפיו תשלומים ישירים שיגיעו למשיבים מחברות אלה יועברו אל הנאמן וממנו למבקשים.

ד. כל שטרי המניה של אבקו בחברת ג'רוזלם קולוניאל.

ה. כל שטרי המניה של מורד זמיר בקולוני או באבקו.

ו. כל שטרי המניה של אבקו בקולוני.

ז. דו"ח מפורט בקשר עם מלוא הכספים אשר הועברו מחברת ישרוטל בע"מ לידי הנאמן ו/או לחברת הקולוני או למי מטעמה, בקשר עם הסכם מכר המקרקעין הידועים כגוש 3001 חלקות 4, 92, 93 ו-94 (להלן: "ההסכם").

ח. דו"ח מפורט בקשר עם חלוקת או העברת איזה מהכספים אשר התקבלו או ייתקבלו בידיו או בידי חברת הקולוני בקשר עם ההסכם, לידי גורם כלשהו ובכלל זה בגין תשלומי מיסים או כל תשלום אחר.

ט. העתק שטרי המניות ו/או מרשם בעלי המניות בקולוני.

7. בתשובתו להמרצת הפתיחה טען תחילה המשיב, כי יש לדחות את הבקשה על הסף, ולחילופין לדחות את הטענות המועלות בה. לטענתו לא הייתה לו כל חובה למסור את הבטוחות למבקשים.

8. מן הראוי להקדים ולציין כי עם הגשת הבקשה בחודש יוני 2013 פנו הצדדים, בהמלצת בית המשפט, לכבוד השופט בדימוס תיאודור אור בנסיון לגשר על המחלוקת הכוללת בין הצדדים כולם, שהמרצה זו היא אך ורק קצה הקרחון. לצערי, הצדדים לא הגיעו להבנה סופית במחלוקת הרחבה, לגבי החזר ההלוואה כולה, וזאת על אף ניסיון נוסף שנעשה על ידי להביאם להסדר כולל (ראה פרוטוקול מיום 22.10.13), לרבות אורכות נוספות שניתנו לבקשת הצדדים שהודיעו בסופו של יום, שלא הגיעו להסדר כולל, ועל כן אין מנוס ממתן החלטה בבקשה.

--- סוף עמוד 4 ---

יחד עם זאת, ראוי לציין כי הצדדים הגיעו להסכמה לגבי מרבית המסמכים שהמבקשים דרשו מהנאמן, ואשר הוסכם כי ניתן למסור אותם. מסמכים אלה כבר נמסרו על ידי הנאמן למבקשים בהסכמה במהלך הדיונים, ועל כך ניתן כבר, בהסכמה, צו כמבוקש כפי שעולה מפרוטוקול הדיון מיום 22.10.13.

ד י ו ן

9. השאלה היחידה שלמעשה נותרה במחלוקת היא האם אכן זכאים המבקשים לקבל מהנאמן את הדוחות הכספיים כמפורט בסעיפים ז' ו-ח' לעיל. בענין זה הגישו הצדדים תקציר סיכומים בכתב, והשלימו טיעוניהם בעל פה ביום 5.11.13, כאשר כאמור גם לאחר מכן ביקשו אורכות נוספות בנסיון להגיע להסדר כולל, אך כאמור לא הגיעו להסכמה.

10. מהותה של נאמנות וחובותיו של נאמן מוסדרות בחוק הנאמנות, כאשר כפי שנקבע בסעיף 10 לחוק, "במילוי תפקידיו חייב הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה", כל זאת על פי אמות מידה של אדם סביר בנסיבות הרלבנטיות (ע"א 9225/01 רונית זיימן נגד גד קומרן), כאשר גם במקרה בו הנאמן רואה עצמו כמייצג צד אחד בלבד הוא חייב לפעול לטובת הנהנה, (ראה ע"א 5717/95 ויינשטיין נגד פוקס), ועל אחת כמה וכמה כאשר הוא אמור לשמש כנאמן של שני הצדדים.

סעיף 7 לחוק קובע בין השאר את חובותיו של הנאמן:

"א. הנאמן חייב לנהל חשבונות בכל ענייני הנאמנות.

ב. הנאמן חייב לתת לנהנים דין וחשבון על ענייני הנאמנות אחת לשנה ובגמר כהונתו ולמסור להם ידיעות נוספות לפי דרישתם הסבירה".

11. אין חולק שבהתאם להסכם בין הצדדים היה עורך דין שמרון "נאמן" של שני הצדדים, משמע שני הצדדים נתנו בו אמון במטרה שהבטוחות שניתנו לפרעון ההלוואה תופקדנה אצלו והוא יפעל באובייקטיביות להשגת מטרות הנאמנות, בהתאם להתחייבויותיו.

--- סוף עמוד 5 ---

12. במסגרת הראיות העיד מטעם המבקשים מר ידידיה כהן - אביו של המבקש ומיופה כוחם של המבקשים שטיפל מטעמם במתן ההלוואה - ואילו מטעם המשיבים העיד עו"ד שמרון בעצמו. מר ידידיה כהן העיד כי הכיר את עורך דין שמרון בעבר ואף היה לקוח שלו, הוא הסביר כי להסכם נשוא המחלוקת לא הגיע מיוצג על ידי עורך דין, ולדבריו הייתה לו אמונה עיוורת בעו"ד שמרון, הוא הפליג בשבחיו ואמר שנתן בו אמון מלא. לדבריו:

"בסך הכל באתי בלב שלם לעו"ד דוד שמרון ובאתי בלי עורך דין ואמרתי לו שהוא גם עורך דין שלי וגם נאמן ואני חתמתי על מה שכתוב. ... באתי בנאמנות ואני גם הכרתי את עורך דין שמרון ואני גם הכרתי אותו, חיבבתי אותו ובעבר אף הייתי לקוח שלו. לא באתי עם עורך דין הכל נתתי בידיים שלו ומה שכתב אני האמנתי".

כשנשאל: "בפעם זו כשבאת אליו הוא לא ייצג אותך, הוא ייצג את מורד זמיר" השיב: "כשבאתי אליו היה בינינו הסכם ג'נטלמני שהוא גם משמש כנאמן וגם כאילו עו"ד שלי". "ש. למה לא כתבתם שהוא משמש כעורך דין שלך? ת. אני האמנתי בו ואני מכבד אותו גם היום" (עמ' 10 לפרוטוקול מיום 20.10.13 החל מש' 12).

עדותו של מר ידידיה כהן היתה מאוד אמינה, הוא העיד בצורה כנה וברורה והשתכנעתי לחלוטין שהוא נתן את כל מבטחו בעורך דין שמרון, ואף הוסיף, בהגינותו, שגם היום הוא עדיין מאמין בו.

13. עו"ד שמרון אישר גם הוא בעדותו כי לקח על עצמו תפקיד לשמש כנאמן של שני הצדדים, ראה עדותו עמ' 16 החל מש' 5: "... לקחתי לעצמי תפקיד, לא משימות, התפקיד לשמש נאמן של הצדדים, את התפקיד הזה קיבלתי על עצמי ומילאתי ואני ממלא עד היום ואמשיך למלא על פי הבנתי את ההסכם ועל פי החלטת בית המשפט".

כשנשאל עו"ד שמרון אם בנוסף להיותו נאמן של הצדדים נטל על עצמו משימות נוספות למשל לדאוג למשכון המניות לטובת ההלוואה כבטוחה בהסכם הראשון, לא השיב בצורה ברורה, ועל אף שנשאל מספר פעמים בעניין, התחמק ממתן תשובה.

--- סוף עמוד 6 ---

כשנשאל בהמשך: "ש. כלומר אתה התחייבת למשכן את המניות לטובת המלווה? ענה כדלקמן:

"ת. נכון...

ש. ב-2008 אתה התחייבת שאתה תמשכן את הזכויות של המניות הללו בהתאם להסכם הראשון. האם זה נכון?

ת. המכתב מדבר בעד עצמו. המכתב אינו אומר למשכן בדרך רישום, אלא הוא אומר למשכן. ברגע שאני מקבל את התעודות לידיי באותה שניה זה משכון על פי סעיף 4.2 לחוק המישכון... ".

14. עיון בעדותו של עו"ד שמרון מלמד, שלכל אורך החקירה התחמק ממתן תשובות ברורות הן לגבי המשכון, הן לגבי מטרת ההפקדה של תעודות המניה בידיו, והן לגבי התפקידים שנטל על עצמו, בין השאר, חובתו למשכן את המניות, כאשר בהסכם כתוב במפורש שהוא מתחייב למשכן את המניות, ולא רק להסתפק בהחזקתן בנאמנות אצלו כנאמן, כפי שטען עו"ד שמרון.

יצויין, כי רק בעדותו בבית המשפט הצהיר לראשונה שהוא לא ביצע את המשכון, שעה שקודם לכן הציג מצג כאילו נרשם משכון, ומעולם לא אמר לצדדים קודם לכן שלא נרשם משכון.

לצערי, מהתנהגותו של הנאמן במקרה זה נותר רושם בלתי נמנע כאילו בחר "לקחת צד" במחלוקת שבין הצדדים, ולא קיים את התחייבויותיו. כך לגבי העובדה שהנאמן הציג למעשה מצג שווא למבקשים שהוא רשם את המשכון, וכך לגבי העובדה שתחילה סרב למסור את המסמכים נשוא הבקשה. לא יכולה להיות מחלוקת שההתחייבות היתה לרישום משכון אצל רשם המשכונות. יצויין, כי עו"ד שמרון לא רק הציג את המצג אלא הוציא מכתב בו ציין שהוא מתחייב לרשום את המשכון. היעלה על הדעת שניתן ליתן אמון בדבריו של המשיב, שכוונת הצדדים היתה לא לרישום שעבוד, אלא להותיר את המניות אצלו בבחינת "משכון בנאמנות"?!.

כשנשאל המשיב בעמוד 17 לפרוטוקול:

"ש. ב-2008 אתה התחייבת שאתה תמשכן את הזכויות של המניות הללו בהתאם להסכם הראשון. האם זה נכון?

--- סוף עמוד 7 ---

ת. המכתב מדבר בעד עצמו. המכתב אינו אומר למשכן בדרך רישום, אלא הוא אומר למשכן. ברגע שאני מקבל את התעודה לידיי באותה שניה זה מישכון על פי סעיף 4.2 לחוק המישכון. על פי סעיף זה מסירה של נייר ערך לידי אדם שאינו הנושה מהווה מישכון.

ש. אתה אומר שאתה במקום לכתוב למלווה שאתה מחזיק את זה אצלך בנאמנות, אמרת לו שזה משכון והוא היה צריך להבין את ההבחנה?

כשאתה כתבת אנחנו מתחייבים למשכן ביחס לזכויותיכם את המניות, בעצם אתה מתכוון שהם הוחזקו אצלך בנאמנות, וזה יהיה המשכון שזה אצלך?

ת. נכון. הכוונה שלי היתה כשכתבתי שאני מחזיק את זה אצלי, והכוונה למישכון לפי סעיף 4.2.

ש. אז למה לא כתבת שאתה מחזיק את זה בנאמנות? למה היית צריך לכתוב מתחייבים למשכן?

ת. אדם יכול להחזיק דבר בכל מיני צורות, כמו עט או נייר, או שאני מחזיק כממשכן, ואז יש לזה משמעות על פי סעיף 4.2 לחוק המישכון, או שאני מחזיק את זה בצורה אחרת".

האם באמת ניתן לקבל מפיו של עו"ד מכובד ומנוסה שהחזקת המניות אצלו דומה בהשלכותיה המשפטיות לשעבוד שנרשם אצל רשם המשכונות, ויכולה להוות תחליף ראוי ומספק למשכון, על כל המשתמע מבחינה משפטית?! אני סבורה שהתשובה לכך שלילית.

15. בנסיבות אלה גם לא ברור איזו הצדקה יש לנאמן להוסיף ולהתנגד למסירת הדו"חות המבוקשים. יודגש, שהעתירה איננה למסור למבקשים כספים אלא אך ורק למסור את הדו"חות המפרטים את התגמולים שמופקדים בידי הנאמן, ושהתקבלו מחברת ישרוטל בע"מ בהתאם לעסקה, את ההוצאות שנאלץ לשלם, מיסים והוצאות נוספות - מידע שאני סבורה ששני הצדדים זכאים לקבל לרשותם, כאשר כספים אלה עשויים גם הם לשמש כבטוחה להחזר ההלוואה.

16. הנאמן אישר שהכספים המופקדים אצלו בנאמנות הם הבטוחה, ועל כן לא ניתן להסביר את התנגדותו למסור את הדו"חות, שהרי לפי סעיף 6 להסכם אמורים המבקשים לקבל את הכסף ישירות מכספי הנאמנות, ואין חולק שהנאמנות נוצרה מכוח ההסכם.

1
2עמוד הבא