פסקי דין

(י-ם) 313542/ World Economic Forum נ'

24 דצמבר 2020
הדפסה

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר
313542
(לא מעוצב)

המבקשת: World Economic Forum

ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני השגה על סירוב מחלקת סימני מסחר (להלן: "המחלקה") לקבל בקשה לרישומו של סימן מסחר 313542 (לא מעוצב) CENTER FOR FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION שהוגשה ביום 22.10.2018 (להלן: "הסימן המבוקש"). הבקשה הוגשה במספר סוגים:
1.1. סוג 16 עבור: Printed products; photographs; instructional or teaching material (other than apparatus); printing blocks; pamphlets; news bulletins; newspapers; publications; periodical magazines; manuals [handbooks]; printed research reports; all the aforesaid goods unrelated to the theme of a center for the fourth revolution.
1.2. סוג 35 עבור: Company networking services aimed at promoting discussion with a view to global, regional and industrial changes and issues; networking services for professional and economic purposes aimed at promoting discussion with a view to industrial, regional and global issues and changes; all the aforesaid services not provided via the center for the fourth industrial revolution; evaluation and compilation of mathematical or statistical data; analysis of mathematical or statistical data; recording services, transcription services, as well as data entry or compilation in the framework of evaluation of collected statistics; commercial business appraisal and market study services; organization of exhibitions and trade fairs for commercial and advertising purposes.
1.3. סוג 38 עבור: Provision of online chat rooms for social networking purposes, namely, for public-private cooperation and social, political, business and academic leader cooperation; telecommunication services, particularly in the fields of interactive communication networks, provision of access to an Internet platform; chat room services for social networking purposes
1.4. סוג 41 עבור: Organization, arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums; organization of congresses and conferences for cultural and educational purposes with the purpose to promote discussions on industrial, regional and global changes and issues; education, namely, providing information about education; training in the field of business and economic leadership; entertainment, namely, holiday camp services; sporting activities, namely, organization of soccer or football games; holiday camp services (entertainment); organization of exhibitions for cultural or educational purposes; information relating to education; educational services; organization, hosting and conducting of seminars; award of recognition prizes; organization of exhibitions for educational purposes; publication of books; electronic publication of books and journals online; publication of texts other than advertising texts; entertainment and education information provided on-line from a computer database or the Internet; conducting training courses for others; information relating to entertainment or education provided on-line or via television, broadband and wireless communication media; correspondence courses; organization, hosting and conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, workshops (training); organization of competitions (education or entertainment); vocational guidance (education or training advice); training in the use of mathematical or statistical data.
2. הבקשה הוגשה כבקשה בינלאומית בשוויץ ביום 23.4.2018, ונרשמה שם כסימן מסחר מספר 1447909 בסוגים 16, 35, 38, 41.
3. הבקשה לרישום הסימן נדחתה במכתבי המחלקה בימים 2.9.2019, 16.1.2020, 22.3.2020, 23.8.2020, שכן צירוף המילים Fourth Industrial Revolutionאינו בעל אופי מבחין, ואין בהוספת המילים "center for" בכדי להעניק לסימן המבוקש אופי מבחין כך שיוכל לשמש כאמצעי לזיהוי מקור הסימן ביחס לטובין ולשירותים המוצעים. כן צוין כי הסימן דומה כדי להטעות לסימן רשום שמספרו 123395 ."Revolution"
4. לטענת המבקשת, הביטוי FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION נטבע על ידי מנכ"ל המבקשת, מר קלאוס שוואב, בכנס בינלאומי שנערך בדאבוס, שהינה פורום כלכלי גלובלי של מדינות רבות בעולם, עבור שיתוף פעולה בין קהילות בינ"ל בתחומי טכנולוגיות, והוא מזוהה עמה באופן בלעדי. כן טוענת המבקשת כי הסימן מזוהה עמה בקרב כל מדינות העולם.
5. לטענתה, הסימן המבוקש איננו תיאורי, והוא לכל היותר מרמז. עצם העובדה שהסימן כולל מילים רבות, אינה הופכת אותו לסיסמא בעלת מסר שיווקי. המבקשת הדגישה כי אינה מבקשת סימן מסחר על הביטוי Fourth Industrial Revolution אלא רק על הצירוף
Center For Fourth Industrial Revolution. המבקשת אף השוותה למרכזים נוספים ששמם נרשם כסימן מסחר כגון האוניברסיטה העברית בירושלים, או המרכז הבינתחומי הרצליה.
6. לטענת המבקשת, המרכז פעיל במדינות רבות בעולם וחולש על תחומים רבים. המרכז מפגיש בין ממשלות, חברות מובילות ומומחים ברחבי העולם לצורך עיצוב משותף של מדיניות של ממשלות בהקשר של טכנולוגיה, וחזונו של המרכז הוא לעצב את ההתפתחות ואת השימוש בטכנולוגיה בדרכים שיהיה בהן כדי למקסם את התועלת ולמזער סיכונים. לטענתה גם קיימים הסכמים בין הפורום הגלובלי (הכלכלי) לבין מדינת ישראל שפורסמו על ידי רשות החדשנות.
7. המבקשת מעוניינת לבסס את בקשתה לרישום הסימן בישראל על רישומו המקביל בשוויץ (סימן מסחר מספר 725315) בהתאם להוראות סעיף 16 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").
8. כן טוענת המבקשת כי הסימן נרשם במדינות שונות בעולם כגון בריטניה, רוסיה והאיחוד האירופי, אוסטרליה, יפן וארה"ב.

דיון והכרעה
אופי מבחין אינהרנטי
9. לאחר בחינת טענות המבקשת וראיותיה סבור אני כי הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין, הינו תיאורי ולכן איננו כשיר לרישום על פי הוראות סעיפים 8(א) ו- 11(10) לפקודה.
10. לטעמי, המילים "Fourth Industrial Revolution" הינן מילים החסרות אופי מבחין והן נתפסות על ידי הציבור כמושג, או שם של תופעה, שאינו כשיר לרישום כסימן מסחר. בהקשר זה אין חשיבות לכך האם ביטוי זה נטבע לראשונה על ידי מנהלה של המשיבה או על ידי אדם אחר. המבקשת אף מדגישה שהיא אינה מבקשת בלעדיות בביטוי זה. השאלה שנותרה היא האם הוספת המילים "Center For" מקנה לסימן בכללותו אופי מבחין במידה שלא תפסול אותו לרישום, כפי שטענה המבקשת.
11. במכתב המחלקה מיום 22.3.2020 נכתב: " משמעותה של המילה CENTER הינה place where a particular activity or service is concentrated, כלומר מקום בו מרוכזת פעילות או שירות מסוים". אין בתוספת של המילים Center For שהינן מתארות בעצמן, כדי להעניק לסימן בכללותו אופי מבחין, באופן בו ייתפס כמזהה את מקור הטובין או השירותים המבוקשים. ראו לעניין זה התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 202424 "MAXIMUMASP" MAXIMUMASP LLC נ' סקאי נט גרופ בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.6.2010) בפסקה 14:
"ההמצאתיות, אותה חדשנות ההופכת שתי מילים מוכרות ומתארות לביטוי שלישי אשר בתורו מרמז או אף מתאר את משמעותן המקורית, נבחנת לא רק בכך שיש בו בביטוי דבר מה נוסף, אלא שדבר נוסף זה צריך שיקנה לביטוי משמעות נוספת שתהיה הראשונה לצוץ במוחו של המתבונן, ולהאפיל בכך על אותה משמעות ראשונה, ושאך במחשבה שיחשוב יוברר לו ההקשר לאותה משמעות הראשונה.".
12. אומנם האמור נכתב בהקשר של סימן המורכב משתי מילים, אך סבור אני כי נכון גם לענייננו. גם בבחינת הסימן בכללותו וגם אם נפרק אותו לשני חלקים, ("center for" ו- "fourth industrial revolution") אין צורך ברגע של מחשבה כדי להבין את הקשר בין הסימן לטובין ולשירותים וכי מדובר במרכז שפעילותו סובבת סביב ה"מהפכה התעשייתי הרביעית". אין בצירוף המילים כל מאפיין מרמז כלשהו, כגון משחק מילים, או כפל משמעות (ראו: בקשה לרישום סימן מסחר 248161 "המרכז הישראלי להדמיית זקיקי שיער" רוברט רביבו (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 19.12.2013)).
13. לפני סיום עניין זה אתייחס להגבלה המופיעה ברשימת הטובין בסוג 16 "all the aforesaid goods unrelated to the theme of a center for the fourth revolution.". כפי שעולה מתיק הבקשה , הגבלה זו נעשתה בשל צמצום דומה שנעשה בסימן בשוויץ, שהוא הרישום הבסיסי עליו מסתמכת הבקשה בישראל.
14. איני סבור כי יש בהגבלה המוצעות בכדי להפוך את הסימן לסימן הכשיר לרישום, גם בהתייחס לסוג זה. אכן, במקרים מסוימים, מחיקת הטובין לגביהם הסימן הינו סימן מתאר, או החרגת חלק מן הטובין יכולה לאפשר רישום סימן שנקבע לגביו כי הוא סימן מתאר.
15. אולם אין זה המקרה שבפנינו. החרגת כל תוכן הקשור ל Center for fourth Industrial Revolution מהטובין הכלולים בסוג 16 הופכת את הסימן למטעה, באשר הצרכן של הפרסומים בהחלט יצפה לקשר כזה. הדבר דומה לשימוש בסימן "תפוחים" ביחס לאגסים. בנוסף, ההגדרה "unrelated to theme of the center of fourth revolution" אינה ברורה דיה. כך למשל, לא ברור האם פרסומים בנושא המהפכה התעשייתית הרביעית עצמה הם פרסומים הנופלים תחת החרגה זו והאם פרסומים בנושא טכנולוגיות הקשורות למהפכה התעשייתית עצמה נכללים ברשימת הטובין המבוקשים או לא וכיוצא באלה.
אופי מבחין נרכש
16. הקביעה כי הסימן נעדר אופי מבחין אינהרנטי, אינה סוף פסוק. סימן תיאורי יהיה כשיר לרישום אם רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש בו, ביחס לשירותים או לטובין לגביהם התבקש לרישום (ראו ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פסקה 8 (פורסם בנבו, 23.3.2008)).
17. המבקשת, העלתה את הטענה כי הסימן הינו בעל אופי מבחין נרכש לראשונה במהלך הדיון. לא הוגשו חומרים התומכים בטענה זו, המעידים על מידת היכרותו של הציבור הרלוונטי את הסימן.
18. המבקשת אמנם הגישה חומרים המעידים על הקשר הקיים בין הסימן המבוקש לבינה וכן על אופן השימוש בסימן, ובניהם: מאמר שנכתב על ידי פרופ' קלאוס שוואב, מיסד הפורום הכלכלי העולמי בנושא "המהפכה התעשייתית הרביעית"; מאמר של הפורום הכלכלי העולמי שכותרתו "המרכז למהפכה התעשייתית הרביעית"; צילומים של דפי אינטרנט מאתר האינטרנט של המרכז, בו מפורטות רשימת המדינות שחברות בו, חברות עסקיות השותפות לפעילות בדרכים שונות (נספח ב' למכתבה של המבקשת מיום 29.11.2019); צילום מאתר האינטרנט של רשות החדשנות בישראל על חתימת ההסכם על ידי מדינת ישראל על השתתפותה בפעילות המרכז (נספח ג' למכתב מיום 13.2.2020), הסכמים בין רשות החדשנות לפורום הכלכלי הבינלאומי לגבי פעילות של ישראל במרכז.
19. בחומרים שהוגשו אין די כדי ללמד כי הסימן רכש אופי מבחין ומשמעות שניה. בהקשר זה ולעניין טענת המבקשת כי נרשמו סימנים דומים בעבר, אציין כי מעיון בתיקי הרישום של חלק מן הדוגמאות שהובאו על ידי המבקשת (האוניברסיטה העברית, המרכז הבין תחומי הרצליה) עולה כי במקרים אלה עלה בידי בעלי הרישום להוכיח אופי מבחין נרכש.
רישום במדינות זרות ולפי סעיף 16 לפקודה
20. המבקשת סבורה כי הסימן אינו נטול אופי מבחין לחלוטין ועל כן כשיר לרישום על בסיס סעיף 16 לפקודה, בהתבסס על רישומו של הסימן בשוויץ.
21. בסעיף 16 לפקודה נקבע כך:
16. (א) על אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הרשם רישומו של סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו, אלא באחת מאלה:
(1) רישום הסימן בישראל יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר;
(2) אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי מבחין; סימן מסחר לא ייפסל לרישום אם הוא שונה מסימן המסחר הרשום בארץ מוצאו, בפרטים שאינם משנים את אופיו המבחין ואינם פוגעים בזיהוי הסימן הרשום בארץ מוצאו;
(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווים;
(4) הסימן שגור בשפת הדיבור או במנהגי המסחר ההגונים והמקובלים בישראל;
(5) הסימן נוגד את תקנת הציבור או המוסר;
(6) יש בסימן כדי להטעות את הציבור.
(ב) "ארץ מוצא", לענין סימן מסחר שמבקשים לרשמו על פי סעיף זה – מדינה חברה שבה יש למבקש מפעל תעשייתי או מסחרי פועל ורציני, ואם אין לו מפעל כזה בתחומי מדינה כאמור – מדינה חברה שבה מקום מושבו, ואם אין לו מקום מושב בתחומי מדינה כאמור – מדינה חברה שהוא אזרחה.
22. סעיף 16 לפקודה אכן מקנה רף מקל לבחינתו של סימן מבוקש הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו (ראו בקשה לרישום סימן מסחר מס' 200350 Mc. Donald's corporation (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 19.8.2010). אולם, אין פירוש הדבר כי הסימן פטור ממידה כלשהי של אופי מבחין. אל לסימן לכלול רק רכיבים מתארים. ראו לעניין זה עש"א (מחוזי ת"א) 5890-10-12 Unilever PLC Merseyside, United Kingdom נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 10.03.2013), פסקה 8. בענייננו, הסימן כל כולו נעדר אופי מבחין אינהרנטי ביחס לטובין המבוקשים.
23. לפני סיום אציין כי איני סבור שיש בטענת המבקשת כי קיימות מדינות נוספות בהן נתקבל הסימן לרישום, בכדי לסייע לה. בקשה לרישומו של סימן נבחנת טריטוריאלית, ועל כן גם לו היה נרשם הסימן המבוקש בכל יתר המדינות בהן התבקש לרישום, לא היה בכך לטעמי כדי להועיל למבקשת בעניינו. למעלה מן הדרוש אציין כי נראה כי במספר מדינות (גם באלה לגביהן נטען כי הסימן נרשם) עלו ליקויים דומים לאלו שהועלו בישראל וחלק מהבקשות שצוינו טרם נרשמו.
24. לאור האמור לעיל, הבקשה לרישום סימן מסחר מספר 313542 נדחית.

אופיר אלון
רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר
ניתן בירושלים ביום ‏ט' טבת תשפ"א
‏24 דצמבר 2020
סימוכין: 951-99-2020-011863
אופיר אלון -313542/