פסקי דין

תא (ת"א) 30129-11-16 מרדכי מוטי גרון נ' חי פרי

21 ינואר 2021
הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת"א 30129-11-16 גרון נ' פרי ואח' 21 לינואר 2021

לפני כבוד השופטת נועה גרוסמן

תובע
מרדכי מוטי גרון
ע"י ב"כ עו"ד עופר דקר

נגד

נתבעים
1.חי פרי
2.בנימין כחלון
3.פ.ח. משק החלב 18 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ישראל אהרון

פסק דין

כללי:

1. עניינה של התביעה שלפני- טענות התובע לנזקים שנגרמו לו עקב מעשים ו/או מחדלים שבוצעו על פי הנטען על ידי הנתבעים 1-2 בקשר עם זכויותיו בנתבעת 3, אשר נובעים מהסכם יסוד שותפות בעסק מיום 28.7.2014 (להלן: "הסכם השותפות" או "ההסכם").

2. בין הצדדים – התובע, מר מרדכי מוטי גרון (להלן: "גרון" או "התובע"), הנתבע 1, מר חי פרי (להלן: "פרי" או "הנתבע 1") והנתבע 2, מר בנימין כחלון (להלן: "כחלון" או "הנתבע 2"), נחתם הסכם השותפות במטרה להקים עסק לממכר והפצה של מוצרי מזון לתקופה בלתי מוגבלת בזמן (להלן: "העסק").
בהסכם נקבע כי חלקו של כל אחד מהצדדים בשותפות, לרבות בהון, בנכסים, במוניטין, ברווחים ובהפסדים יעמוד על שליש. דהיינו, מדובר בשותפות בחברה ובעסק בחלקים שווים בין שלושת השותפים (ראו סעיף 2 להסכם).

3. במסגרת סעיף 6.3 להסכם השותפות הוסכם כי פרי:
"...יפתח חברה ברשם החברות ע"ש השותפות ובה יהיו שותפים שלושת הצדדים בחלוקה שווה במניות בעלות ובמניות הנהלה וכל התנאים בהסכם שותפות זה לרבות זכויותיהם וחובותיהם יחולו על החברה שתוקם לרבות מלוא זכויותיהם של הצדדים להסכם זה, שם החברה יהיה ________ (להלן: "החברה")".

4. בהתאם לסעיף 6.3 הנ"ל ולצורך כינון העסק נושא הסכם השותפות, הוקמה ונרשמה ברשם החברות ביום 14.8.2014 הנתבעת 3, פ.ח משק החלב 18 בע"מ (להלן: "החברה").

5. חרף האמור בסעיף 6.3, נרשם פרי כבעל מניות יחיד בחברה (כך עולה מדו"ח רשם החברות שצורף כנספח ד' לתביעה). כלומר, התובע לא נרשם כבעל מניות בחברה בשיעור 1/3, על אף האמור בהסכם השותפות.

6. אין מחלוקת בין הצדדים כי פרי מחזיק בנאמנות בחלקו של התובע במניות החברה.

7. בין הצדדים התגלעו בהמשך חילוקי דעות בנוגע לעסק, אשר הביאו לחלופת מכתבים בשנת 2016. במכתב מיום 22.5.2016, הודיע התובע לנתבע 1 על הפסקת הנאמנות תוך דרישה לרשום את זכויותיו בעסק ברשם החברות ולהמציא לידי בא כוחו מסמכים כאלה ואחרים בנוגע לעסק.

8. במכתב תשובה מיום 29.5.2016, טען פרי באמצעות בא כוחו להפרות שונות של הסכם השותפות מצדו של התובע. בין היתר נטען כי התובע לא העמיד את מלוא ההון העצמי שהועמד על ידי יתר השותפים וכי התובע פועל להיטיב עם עצמו ועם עסקיו על חשבון החברה, תוך משיכת כספים וסחורה מהחברה, בניגוד להסכמות, מתן המחאות לחברה שלא כובדו, הגדלת משכורתו ללא ידיעת והסכמת השותפים וזיוף חתימה של פרי, כמפורט שם. בהתאם לכך, הודיע פרי לגרון על ביטול הסכם השותפות ועל הפסקת העסקתו בחברה.

9. ביום 3.7.2016 נשלח לפרי מכתב נוסף מטעם התובע באמצעות בא כוחו. במסגרת מכתב זה נדחו טענות פרי והאחרון התבקש שוב לרשום את זכויות גרון בחברה ברשם החברות וכן לפטור את גרון מערבויותיו לחברה.

10. משהמחלוקות לא באו אל פתרונן, הוגשה התובענה שלפני ביום 13.11.2016.

טענות התובע וגרסתו בתצהירו:

11. התובע מציין כי הוא והנתבעים 1-2 חברו וייסדו יחדיו את העסק נשוא השותפות, בחלקים שווים בזכויות ובחובות.
לגרסתו, הוא היה מנכ"ל החברה בפועל והרוח החיה בה. הוא יצר את הקשרים הראשונים עם 99% מהספקים של החברה, בנה את מערך המחשוב של החברה וטיפל בענייני התביעות שלה. כן מציין התובע כי עסק גם בשיווק ובמכירות מוצרי החברה וכן בגביית התשלומים.
התובע מוסיף ומציין כי גם הקים בית קפה שבבעלות החברה.
התובע גם הוסמך לחתום לטענתו בשם הנתבע 1 על כל ההסכמים וההתקשרויות עם ספקים, בהסכמת הנתבעים 1- 2.

12. אשר לנתבע 1, טען התובע כי היה אחראי על מחסן החברה ועל הפצת סחורות ללקוחות (תפקיד שמולא בהמשך על ידי עובד). הנתבע 1 גם מכר לחברה את המוניטין והלקוחות מעסקו הקודם.

13. הנתבע 2 שימש כעובד כללי.

14. לגרסת התובע, במהלך ייסוד החברה הוא השקיע כספים רבים המסתכמים בסך של 270,000 ₪, כדלקמן:
א. סך של 95,000 ₪ שולמו לנתבע 1 בגין רכישת הלקוחות/מוניטין של הנתבע 1 עבור הנתבעת 3.
ב. סך של 13,000 ₪ בגין רכישת משאית לחברה.
ג. סך של 162,000 ₪ הועברו לספקי החברה לצורך ביטחון לקבלת אשראי כגון: חברת וולי פוד בע"מ ולשם שימוש בהון החוזר של החברה.
התובע מוסיף וטוען כי חתם על ערבויות לבנקים ולספקים שונים בגין חובות ואשראי שניתנו על ידם לחברה.

15. התובע מציין, כי לאחר תקופה מסוימת כל אחד מן השותפים קיבל על חשבון רווחים עתידיים המחאה משוכה ע"ש החברה בסך 20,000 ₪ בחודש, בהתאם לסעיף 11 להסכם השותפות.
כן טוען התובע, כי לאחר תקופה החליט הנתבע 1 שהתובע אינו מקבל את חלקו ברווחים, בעוד שהנתבעים 1- 2 ממשיכים לקבל את חלקם. בהקשר זה מציין התובע כי הוסכם במסגרת הסכם השותפות כי בשנה הראשונה ליסוד השותפות רק הנתבע 1 יקבל שכר מהחברה, כך שתקבולי התובע היו בהכרח מתוך חלוקת הרווחים.

16. התובע מוסיף, כי בחודש 05/16 סולק בכוח מהחברה על ידי הנתבע 1 תחת איומים, עקב חילוקי דעות. בהתאם, גם הפסיק הנתבע 1 לשלם לתובע את חלקו ברווחים בסך 20,000 ₪ בחודש, בעוד שהנתבעים 1- 2 ממשיכים למשוך סכומים על חשבון שכר/רווחים. לטענת התובע, הוא נושל למעשה על ידי הנתבע 1 מכל זכויותיו בחברה.

17. לטענת התובע, עד ליום זה טרם נרשמו זכויותיו בחברה בהתאם להסכם השותפות, למרות שמניותיו בחברה מוחזקות על ידי הנתבע 1 בנאמנות.

18. לשיטת התובע, הנתבע 1 הפר חובותיו כנאמן, כמו גם את הוראות חוק החוזים וחוק החברות, פעל בחוסר הגינות ובניגוד למטרות החברה, תוך ניצול לרעה של כוחו ומעמדו בהיותו בעל מניות ומנהל בלעדי בחברה.
לטענת התובע, הנתבעים 1- 2 נטלו לידיהם כספים שהתובע זכאי להם מהחברה תוך עשיית עושר ולא במשפט.

19. התובע טוען כי התנהלות הנתבעים 1- 2 הסבה לו נזקים, ולפיכך הוא עותר לקבלת הסעדים החלופיים הבאים:

א. להורות כי הוא בעלים של 33.3% מהמניות של החברה, בעל הכנסותיה ונכסיה, בעל שוויה הכלכלי של החברה ובעלים רווחים בה שנצברו עד בכלל ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום מתן פסק הדין;
להורות לנתבעים 1- 2 לרשום את זכויותיו במסמכי ההתאגדות של החברה כבעל מניות, מנהל ובעל זכויות חתימה בה ולהורות על רישום הזכויות כאמור ברשם החברות;
להורות לנתבעים 1- 2 למנות את התובע כבעל זכויות חתימה בחברה וכי כל החלטה אשר יש בה לחייב את החברה, דרושה את הסכמתו וחתימתו;
להורות לנתבעים 1- 2 למנותו לדירקטור בחברה ולהעניק לו זכויות הצבעה בהתאם ליחס המניות שהוקצו לו;
להורות לנתבעים 1- 2 לשלם לתובע תשלום חודשי בסך 20,000 ₪, החל מחודש 04/16 ועד בכלל ו/או כל סכום אחר שהנתבעים משכו מהחברה;
להורות על מינוי מומחה שיעריך את שוויה של החברה;

לחלופין:
ב. להורות על מחיקת התובע והפטרו מכל ערבויות לחובות החברה, בבנקים, ספקים ולקוחות;
להורות על מינוי רו"ח שיערוך ביקורת חקירתית לחברה, יעריך את שוויה ואת פעילותה;

להשיב לתובע את השקעתו ואת הסכומים ששילם לצורך ייסוד החברה, וכן להורות לנתבעים 1 -2 לרכוש את חלקו/מניותיו בחברה תמורת ערכן, כפי שיקבע על ידי מומחה שימונה על ידי בית המשפט;

בהקשר זה טען התובע בתצהירו כי שווי חלקו במניות החברה הינו 1,350,000 ₪, זאת בהסתמך על חוות דעת מומחה מטעמו, רו"ח שם טוב חגואל, מיום 31.5.2018. בנוסף, ביקש התובע להשיב לידיו סך של 270,000 ₪ אשר הושקעו לטענתו בחברה;

לחלופי חילופין:

ג. להורות על פירוק החברה לפי המנגנון שנקבע בסעיף 17 להסכם השותפות, תוך חלוקת יתרת נכסיה בין השותפים. יצוין בהקשר זה כי סעיף 17 עוסק בפירוק השותפות ולא בפירוק החברה, ולפיכך ברור כי כוונת התובע הייתה לסעד חלופי שעניינו פירוק השותפות.

20. בסיכומי התובע, ציין האחרון כי הנתבע 2 לא הגיש תצהיר מטעמו תוך מניעתו מלהיחקר נגדית, כך מעשה לא הובאה בפני בית המשפט גרסתו העובדתית. כן נטען, כי רו"ח שערך את כרטסת החשבונות עליה ביקשו הנתבעים להסתמך, לא הובא לעדות מטעמם.
לשיטת התובע, הימנעות זו מלהעיד את השניים יוצרת הנחה כי עדותם של השניים הייתה מחזקת את עמדת התובע ופועלת לרעת הנתבעים 1 -2.
עוד במסגרת סיכומיו, ביקש התובע לקבוע כי חלקו בחברה (1/3) עומד על סך 385,044 ₪, וזאת על סמך חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט מיום 28.7.2019, רו"ח קובי גינזבורג, אשר קבע כי שווי החברה נכון ליום 31.12.2016 מוערך בסך של 1,166,800 ₪. לפיכך, ביקש התובע לחייב את הנתבעים לשלם את חלקו בחברה בהתאם לאותה חוות דעת.

21. כן עתר התובע בסיכומיו לקבלת: חלקו ברווחי החברה, החל מיום הפסקת עבודתו בחברה ועד למועד שנקבע לצורך אומדן שווי החברה (31.12.2016); החזר השקעתו בחברה וכן קבלת יתרת הזכות אשר מצויה לטענתו בחברה, לפי כרטסת הנהלת החשבונות שצורפה לתצהיר הנתבע 1.
הגנת הנתבעים וגרסתם באמצעות תצהיר הנתבע 1:

22. הנתבעים טוענים בכתב הגנתם כי מניות התובע מוחזקות בידי הנתבע 1 לבקשתו המפורשת של התובע, וזאת מטעמים אישיים של התובע, כמפורט בכתב ההגנה.

23. הנתבעים טוענים להתנהלות בלתי תקינה מצד התובע ולפעולות כאלה ואחרות שביצע התובע כלפיהם וכלפי השותפות, בניגוד לדין.
בהקשר זה נטען כי התובע מנהל בנפרד מעסקי השותפות, עסק לממכר פיצה העונה לשם "טיוארנסטו". לטענתם, כנגד רכישת מוצרים מהחברה ולשימושו האישי של התובע במסגרת טיוארנסטו, משך התובע ומסר לחברה המחאה על סך 8,685 ₪ לזמן פירעון 25.4.2016. בהמשך ועל פי הנטען, פעל התובע ללא ידיעת הנתבעים ותוך זיוף חתימת הנתבע 1, והודיע לבנק מזרחי טפחות בו מנוהל חשבון החברה, כי החברה מבקשת שלא למשוך את ההמחאה הנ"ל.

24. כן טוענים הנתבעים, כי התובע פנה לפקידת החברה, הגב' איריס עטרי, ללא ידיעתם והסכמתם של הנתבעים, והורה לה להפחית את מחירי המכירה של המוצרים אותם משווקת החברה ומוכרת לטיוארנסטו, תוך גרימת נזק כספי לחברה.

25. לטענת הנתבעים, טיוארנסטו נותרה חייבת לחברה סך של 46,040 ₪ ע"ח מוצרים אותה רכשה מהחברה. בהקשר זה מבקשים הנתבעים להסתמך על כרטיס הנהלת חשבונות ועל העתק של המחאות שחזרו.

26. כן נטען כי התובע פנה לרו"ח החברה, מר חוליו רנגלר, והורה לו להגדיל את משכורתו כדי 10,000 ₪, וזאת על מנת לשכנע את הבנק המלווה לו להעמיד לו הלוואה. גם הוראה זו ניתנה ללא ידיעתם והסכמתם של הנתבעים ותוך גרימת נזק כספי לחברה, כך נטען.

27. הנתבעים מאשרים שהן התובע והן הנתבע 2, שילמו כל אחד לנתבע 1 סך של 95,000 ₪ על חשבון רכישת "קו" למכירת מוצרי חלב שהיה בבעלותו של הנתבע 1, קודם לייסוד השותפות.

28. הנתבעים מוסיפים ומציינים, כי על פי המוסכם היה על כל אחד מהשותפים להשקיע בחברה ועסקיה סכומים שווים, אלא שהתובע כשל בכך.
לטענתם, הנתבע 1 השקיע בעסקי החברה סך של 425,000 ₪ ואילו הנתבע 2 השקיע בעסקיה סך של 595,000 ₪.
במסגרת תצהירו, ציין הנתבע 1 יתרת השקעתו בחברה עומדת על סך 57,610 ₪, זאת לאחר שמשך כספים על מנת להקטין את השקעתו הבסיסית בסך 425,000 ₪ (סעיף 3.3.2.1 לתצהיר הנתבע 1).
הנתבע 1 הצהיר גם בשם הנתבע 2 וציין, כי יתרת השקעתו של הנתבע 2 בחברה עומדת על סך 204,979 ₪, זאת לאחר שמשך כספים על מנת להקטין את השקעתו הבסיסית בסך 595,000 ₪ (סעיף 3.2.2.2 לתצהיר הנתבע 1).

29. לעומת זאת, נטען כי התובע השקיע בעסקי החברה סך של 163,000 ₪, כמפורט להלן:
א. סך של 50,000 ₪ על דרך ההלוואה לחברה. לטענת הנתבעים, ההלוואה מסולקת בתשלום חודשי של 1,626 ₪, למרות שנרשם 1,700 ₪.
ב. סך של 100,000 ₪ אשר הושב לתובע בתשלום חודשי בסך 3,000 ₪.
ג. סך של 13,000 ₪ אשר הושקע ברכישת משאית לשימוש החברה בעסקיה.

לטענת הנתבע 1 בתצהירו, יתרת השקעתו של התובע בחברה עומדת על סך 37,102 ₪ (סעיף 3.3.2.3.3 סיפא לתצהיר הנתבע 1).

30. לשיטת הנתבעים, משסרב התובע להשוות את סכום השקעתו בחברה לסכומים שהושקעו על ידי הנתבעים 1 -2, הפר הוא התחייבויותיו לפי ההסכם. לטענתם, היה על התובע להשקיע את סכום ממוצע בסך 510,000 ₪ תחת הסכום שהושקע על ידו בפועל (163,000 ₪).

31. הנתבעים מציינים, כי לאור התנהלות התובע שפורטה, שוחרר לדרכו העצמאית ביום 5.5.2016, כמפורט במכתב החברה מיום 29.6.2016.

32. לטענת הנתבעים, אין התובע זכאי לכל סעד שכן קודם עליו להשיב לחברה את מלוא חובותיו לה, להשלים השקעותיו בה ולהפקיד בקופתה את הכספים בהתאם להסכם השותפות. כן טוענים הנתבעים כי בהתחשב במעשיו של התובע כפי שפורטו, אין התובע זכאי לכל סעד.

33. מן האמור, מבוקש לדחות את התביעה.

דיון והכרעה:

הסעד שעניינו רישום מניות התובע בחברה:

34. בסעיף 6.3 להסכם השותפות הוסכם במפורש כי הנתבע 1 יפתח חברה בה:
"...יהיו שותפים שלושת הצדדים בחלוקה שווה במניות בעלות ובמניות הנהלה וכל התנאים בהסכם שותפות זה לרבות זכויותיהם וחובותיהם יחולו על החברה שתוקם לרבות מלוא זכויותיהם של הצדדים להסכם זה..."

35. כלומר, הצדדים קבעו בהסכם כי כל אחד מהם יהיה בעל מניות בחברה בשיעור 1/3, לפי חלקו בשותפות.
לפי סעיף 6.3 הנ"ל, הוסכם כי חלקו של התובע בשותפות, אשר עומד על 1/3, יקבל רישום וביטוי ברשם החברות באמצעות רישום מניות בעלות ומניות הנהלה.
כן עולה מלשון הסעיף, כי הנתבע 1 הוא שהופקד על פתיחת החברה והרישום הנדרש.

36. כאמור, אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע בעל זכויות בחברה בשיעור 1/3 וכי מניות התובע בחברה מוחזקות עבורו בנאמנות על ידי הנתבע 1 (תשובת הנתבע 1 בחקירתו בעמ' 27 לפרוטוקול, ש' 1 -5).

37. עוד במכתבו מיום 22.5.2016 הודיע התובע לנתבע 1, בין היתר, על הפסקת הנאמנות ועל דרישתו לרשום את שמו וזכויותיו בחברה ברשם החברות, בהתאם לסעיף 6.3 להסכם השותפות.

1
23עמוד הבא