פסקי דין

תפ (מרכז) 36489-02-18 מדינת ישראל נ' יהודה בן חמו

12 אוקטובר 2021
הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

ת"פ 36489-02-18 מדינת ישראל נ' בן חמו

12 אוקטובר 2021

בפני

כבוד השופט עמי קובו

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

יהודה בן חמו

הנאשם

ב"כ המאשימה: עו"ד אורלי שרגנהיים

ב"כ הנאשם: עוה"ד אשר אוחיון וחן הולנדר

הכרעת דין

תוכן עניינים

מבוא
האישום הראשון
רקע
יריעת המחלוקת
ראיות המאשימה
עוזרי ראש העירייה ואנשי הלשכה
מר חזי ברזני
מר מאיר שלום
מר וידאל צרפתי
מר דותן חנסנסון
גב' רונית ודאי – מנהלת הלשכה

--- סוף עמוד 2 ---

אורי מועלם – נהגו של הנאשם
עובדי עירייה נוספים
מר דני הרוש
מר תומר מועלם
גב' צביה צורף
גב' שקד אבידר
מר שגיא רוכל
תורמים ועדים לקיומו של מנגנון התלושים
יינות ביתן
נווה מרום
חברת ינוב
תורמים נוספים
עדים על אודות שימוש אישי של הנאשם
עדים לנתונים הטכניים בנוגע לתלושים
חלוקת תרומות לנזקקים באמצעות מחלקת הרווחה
גרסאות הנאשם וראיות ההגנה
חקירות הנאשם במשטרה:
עדות הנאשם
עדויות הגנה נוספות
עדים בנוגע לאזכרות בבתי הכנסת
עדי הגנה נוספים
סיכומי הצדדים – האישום הראשון
סיכומי המאשימה
סיכומי ההגנה
דיון והכרעה – האישום הראשון
מהימנות עדי התביעה המרכזיים
מהימנות גרסת הנאשם
מנגנון התלושים
שליטתו המלאה של הנאשם במנגנון התלושים
המעגל החיצוני – כספי תרומות שהגיעו לנזקקים
מעגל הביניים – כספים שהגיעו לנאשם, ולא הועברו לנזקקים
המעגל הפנימי – כספים שהנאשם נטל לשימושו האישי
המעגל הפנימי – שימושים נוספים בתלושים לצרכים אישיים
דיון בטענות ההגנה בנוגע להתנהלות המשטרה והמאשימה
סיכום האישום הראשון
האישום השני
רקע
הראיות
סיכומי הצדדים
דיון והכרעה – האישום השני
האישום השלישי

--- סוף עמוד 3 ---

רקע
המענה לאישום השלישי
הראיות
האזנות הסתר – (ת/56(1) – ת/56 (112).
העדויות והראיות המרכזיות
פרוטוקולים ישיבות ועדת רשות רישוי מקומית
הודעות נאשם – אישום שלישי:
עדות הנאשם
סיכומי הצדדים
דיון והכרעה – האישום השלישי
המישור המשפטי – עבירת מרמה והפרת אמונים
העבירה לפי סעיף 47(א) בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965:
סיכום – האישום השלישי
האישום הרביעי
רקע
ראיות המאשימה
עדות הנאשם
סיכומי הצדדים
דיון והכרעה – האישום הרביעי
סוף דבר

--- סוף עמוד 4 ---

מבוא

1. נגד הנאשם, אשר כיהן כראש עיריית כפר סבא, הוגש כתב אישום, המייחס לו, עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור, מרמה ערמה ותחבולה, הטרדת עד והפרת הוראה חוקית. כל זאת בארבעה אישומים.

באישום הראשון יוחסו לנאשם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, וכן גניבה בידי עובד ציבור. על פי עובדות אישום זה, יצר הנאשם מנגנון הונאה במטרה לקבל לידיו תווי קניה (להלן: "תלושים" או "תווים") שהתקבלו מתרומות קבלנים ואנשי עסקים ויועדו לנזקקים. את התלושים חילק הנאשם כראות עיניו ואף עשה בהם שימוש אישי. החל משנת 2004 ואילך, ועד לשנת 2016, עובר לראש השנה ולפסח פנה הנאשם באמצעות עוזריו לאנשי עסקים הפועלים בכפר-סבא וביקש מהם לתרום באמצעות העירייה תלושים לנזקקי העיר. הקבלנים ואנשי עסקים, שהוטעו לחשוב כי תרומותיהם יועברו לנזקקי העיר, העבירו לידי הנאשם תווי קנייה בסכום כולל של 607,500 ₪. בחלק מתווי הקנייה עשה הנאשם שימוש לצרכיו האישיים ואת יתר תווי הקנייה חילק למקורביו, לעובדי לשכתו, לעובדת משק בביתו וכן לפעילי שכונות, עבורם ועבור חלוקה לתושבי העיר. מתוך הסכום האמור לעיל, גנב הנאשם בהיותו עובד ציבור תווי קנייה שהגיעו אליו בסך של לא פחות מ- 190,000 ₪.

באישום השני הואשם הנאשם בעבירות של מרמה ערמה ותחבולה לפי פקודת מס הכנסה. נטען כי קבלת התלושים על-ידי הנאשם, המתוארת באישום הראשון, בסך של 591,000 ₪, מהווה אף עבירה של מרמה עורמה ותחבולה לפי פקודת מס הכנסה, וכי הנאשם לא דיווח על תקבולים אלו לרשות המיסים, ולא שילם את המיסים הנובעים מכך.

באישום השלישי הואשם הנאשם בעבירות של מרמה והפרת אמונים וכן בחבר או עובד של מוסד המעוניינים בתכנית, לפי חוק התכנון והבניה. על פי המתואר באישום זה, רפאל כחלון (להלן: "כחלון") היה מצוי בחברות קרובה עם הנאשם. כחלון, והחברה שבבעלותו, היו בעלים של מספר מגרשים בכפר סבא. על אף שהנאשם ידע כי בקשות שונות המוגשות לעירייה הן מטעם כחלון והחברות שבבעלותו, נמנע מלדווח לוועדה המקומית לתכנון ובניה ולרשות הרישוי המקומית שבהן שימש כחבר ויו"ר, על קשריו החברתיים עם כחלון ועל ניגוד העניינים בו הוא מצוי עקב חברות זו. הנאשם אף השתתף באופן פעיל בדיוני הוועדות שדנו בענייניו של כחלון, וקידם באופן פסול את ענייניו. הנאשם אף קידם את ענייניו של כחלון מול ראש מדור מניעת דלקות באזור השרון, אשר כחלון נזקק לשירותיו.

באישום הרביעי הואשם הנאשם בעבירות של הטרדת עד והפרת הוראה חוקית. על פי המתואר באישום זה, בהליך המעצר לצרכי חקירה בבית המשפט נקבע כחלק מתנאי השחרור של הנאשם כי נאסר עליו ליצור קשר עם מי מהמעורבים בחקירה, בנוגע לנושאי החקירה. אף על פי כן, בעת שנהגו של הנאשם, מר אורי מועלם ("להלן: "מועלם") הגיע להעביר דואר מלשכת ראש העירייה לרכבו של הנאשם, הנאשם החל לשוחח עמו על נושאים הקשורים באופן מהותי לחקירה.

2. בהתאם להוראת סעיף 182 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, יובהר בפתח הדברים כי באישום השלישי מזוכה הנאשם מעבירה של חבר או עובד של מוסד המעוניינים בתכנית, לפי סעיף 47(א) בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וכן הנאשם מזוכה מהעבירות

--- סוף עמוד 5 ---

המיוחסות לו באישום הרביעי, של הטרדת עד והפרת הוראה חוקית. הנאשם מורשע בעבירות המיוחסות לו באיום הראשון והשני, וכן בעבירה של מרמה והפרת אמונים באישום השלישי.

3. הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום, וטען כי בלשכת ראש העירייה אכן הופעל מנגנון של חלוקת תלושים לנזקקים בהובלת עוזרו של הנאשם, אך לא על-ידי הנאשם עצמו, וכי הוא עצמו לא נטל תלושים אשר הגיעו מתרומות לשימושו האישי. הנאשם הכחיש את עבירת המס, הכחיש שפעל כדי לקדם את עניינו של כחלון, והכחיש ששוחח עם נהגו, מועלם, על נושאי החקירה.

האישום הראשון

רקע

4. באישום הראשון הואשם הנאשם בריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 סיפא בחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "החוק"), מרמה והפרת אמונים, לפי סעיף 284 בחוק, וגניבה בידי עובד ציבור, לפי סעיף 390 בחוק.

5. על פי המתואר באישום זה, לאורך שנות כהונתו של הנאשם כראש עיריית כפר סבא, החל משנת 2004 ואילך, עובר לחגי תשרי וחג הפסח, פנה הנאשם באמצעות עוזריו לקבלנים ולאנשי עסקים הפועלים בכפר-סבא וביקש מהם לתרום באמצעות העירייה תווי קנייה לנזקקי העיר. הקבלנים ואנשי עסקים, שהוטעו לחשוב כי תרומותיהם יועברו לנזקקי העיר, העבירו לידי הנאשם תווי קנייה בסכום כולל של 607,500 ₪. בחלק מתווי הקנייה עשה הנאשם שימוש לצרכיו האישיים ואת יתר תווי הקנייה חילק למקורביו, לעובדי לשכתו, לעובדת משק בביתו וכן לפעילי שכונות, עבורם ועבור חלוקה לתושבי העיר.

6. במהלך השנים 2006-2004, קיבל הנאשם מקבלנים שונים, שעבדו בתחומי העיר כפר סבא, תווי קנייה ואף כסף מזומן, בסכום כולל של כ-16,000 ₪. חלק מהכספים חולקו כראות עיניו של הנאשם, על ידו ועל ידי עוזרו. סכום שאינו בידיעת המאשימה, נותר בידי הנאשם ושימש אותו לצרכיו האישיים.

7. במהלך השנים 2016-2009, קיבל הנאשם תווי קנייה מחברת "יינות ביתן בע"מ" בסך כולל של 420,000 ₪. מתוך סכום זה נטל הנאשם כ-180,000 ₪ לצרכיו האישיים ואת היתר חילק כראות עיניו.

8. במהלך השנים 2016-2011, קיבל הנאשם מחברת הבנייה "ינוב בניה ופיתוח בע"מ" תווי קנייה בסכום כולל של 70,000 ₪. מסכום זה נטל הנאשם לא פחות מ-1,200 ₪ לצרכיו האישיים, ואת השאר חילק כראות עיניו. בנוסף, בשנת 2016 לקראת ראש השנה, קיבל הנאשם מחברת ינוב, תווי קנייה בסך כולל של 10,000 ₪, מתוכם הותיר בידיו או עשה שימוש אישי בתווים בסכום כולל של 8,800 ₪ ואת יתרת הסכום חילק כראות עיניו.

9. במהלך השנים 2015-2011, קיבל הנאשם לידיו תווי קנייה בסכום כולל של 91,500 ₪ מגורמים שונים ובהם חברת "בנייני א. זיתוני 2002 בע"מ", חברת הבניה "נווה מרום חברה קבלנית לבניין בע"מ", חברת "אמנון שאול קרמיקה בע"מ", חברת "ק. ברון בע"מ", רשת המזון "ויקטורי", איש העסקים יחזקאל (חזי) שבת והקבלן רמי שבירו. חלק מן הכספים חולקו

--- סוף עמוד 6 ---

כראות עיניו של הנאשם על ידי הנאשם ועוזרו, וחלק מהכספים, שסכומם אינו ידוע למאשימה, נותר בידי הנאשם לצרכיו האישיים.

10. במעשיו המתוארים לעיל:

א. קיבל הנאשם בין השנים 2016-2004, במרמה ותוך שימוש ציני בשמו של הציבור הנזקק לקבלת התווים, תווי קנייה בשווי כולל של 607,500 ₪, וזאת בנסיבות מחמירות הנובעות ממשך התקופה, גובה הסכום, ריבוי הגורמים שאליהם פנה וניצול מעמדו לשם קבלת התווים.

ב. עשה הנאשם מעשי מרמה והפרת אמונים במילוי תפקידו הפוגעים בציבור, בכך שהשחית את המנהל הציבורי וגרם לציבור נזקקי העיר פגיעה כלכלית בכך שחלק מתווי הקנייה שיועדו עבורם, הועברו ליעדים פסולים. בנוסף, במעשיו יצר הנאשם מנגנון גבייה וחלוקה הפועל על בסיס קרבה אישית ולא על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומים שוויוניים.

ג. גנב הנאשם בהיותו עובד ציבור תווי קנייה שהגיעו אליו בסך של לא פחות מ-190,000 ₪.

11. תשובת הנאשם לאישום הראשון: במענה לכתב האישום כפר הנאשם בכל המיוחס לו וציין שחלוקת תווי הקנייה הייתה גלויה וידועה והוא לא חילק תווים לאחרים. במהלך ההוכחות וכפי שהוצג אף בסיכומים, טען ב"כ הנאשם שמדי פעם חילק הנאשם אף הוא תווי קנייה לנזקקים ובפעמים בודדות גם לעובדי לשכתו בסברו כי מדובר בתלושי שי לחג מטעם העירייה.

יריעת המחלוקת

12. לצד סיוע שניתן לנזקקים בעיר כפר סבא על ידי מוסדות הרווחה, הוקם מנגנון שנוהל מלשכת ראש העירייה. מנגנון זה נהנה מתרומות של חברות ובעלי עסקים בעיר. אלו פתחו ידם וכיסם במשך מספר שנים לקראת חגי תשרי וחג הפסח והעבירו תווי קניה ללשכת ראש העירייה לצורך חלוקתם לנזקקים. שורת עדים שהובאה על ידי התביעה להוכחת עצם העברת התלושים מידי אותן חברות מלמדת כי עדים אלו נעתרו לבקשות עוזרי ראש העירייה, ניאותו לתרום מכספם והעבירו כספי תרומה לחלוקה לנזקקים.

13. לטענות התביעה:

א. התורמים פתחו את ליבם ואת כיסם, תוך מתן אמון בנאשם ובעוזריו, שהכסף שנתרם על ידם יגיע לייעדו, קרי לנזקקים. לו היו סבורים כי כספם אינו מגיע לייעדו, לא הייתה ניתנת על ידם כל תרומה. לפיכך, כל סכום שניתן על ידי התורמים, בלא קשר לידי מי הגיע סכום כזה או אחר בסופו של יום, הושג מהתורמים במרמה.

ב. לראש העירייה לא עומדת הסמכות לקביעת קריטריונים לנזקקות ולבחינת האנשים העומדים בקריטריונים אלה, והוא אף חסר את המידע הנדרש להכרעה בעניין. לשכות הרווחה הן האחראיות על חלוקת הכספים על פי קריטריונים ברורים וסדר עדיפויות מובנה. כפועל יוצא מכך, דרך התנהלות העוקפת את שירותי הרווחה אינה תקינה ומאפשרת לראש העירייה לחלק את הכספים כראות עיניו ואף לא לצורך שלשמו נאספו. משכך מבקשת התביעה לייחס לנאשם עבירות של קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים וגניבה בידי עובד ציבור, ביחס לכלל סכומי התרומה.

--- סוף עמוד 7 ---

ג. מתוך כלל התרומות שהתקבלו, חילק הנאשם למקורביו חלק ניכר מהסכום, ואף נטל לכיסו ולשימושו האישי סך של 190,000 ₪.

14. לטענת ההגנה:

א. בלשכת ראש העירייה הופעל מנגנון עזרה לנזקקים בהובלת עוזרו של הנאשם - חזי ברזני (להלן: "ברזני"), ולא על ידי הנאשם עצמו, פרט למקרים ספורים בהם חולקו תלושי תרומות על ידי הנאשם למעוטי יכולת. חלוקת התרומות לנזקקים לא בוצעה במחשכים והייתה גלויה וידועה.

ב. אין פסול בהפעלת מנגנון זה, בדומה למנגנוני סיוע נוספים, הבאים לשרת אנשים קשי יום שחלקם חש בושה להזדהות בפני אנשי הרווחה, ומעדיף חלף זאת פניה ללשכת ראש העירייה.

ג. כל פעילותו של הנאשם בוצעה בתום לב והוא עצמו לא נהנה מפרי התרומות. בסיכומיו הוסיף הסנגור וטען שכספים שחולקו למקורבי הנאשם, העובדים בלשכתו, ואינם נזקקים, נמסרו אמנם על ידי הנאשם אך זאת משום שסבר בטעות כי במעטפות מצויים תלושים המוענקים מטעם העירייה לעובדיה לרגל החגים, הוא אף צירף ברכת חג שמח בכתב ידו על גבי המעטפות.

ד. הנאשם נהג לעשות שימוש אישי בתלושי קניה בלא כל קשר לתלושי התרומה, כחלק מהתנהלותו הכלכלית השוטפת.

ה. בסיכומיו הוסיף הנאשם וטען, כי בנוגע לסך של 10,000 ₪, מתוך התלושים, מדובר בתלושים שהנאשם סבר שקיבל מכחלון כהלוואה אישית, וכי לא ידע שמדובר בתלושים שהגיעו מתרומות.

15. במהלך הבאת הראיות הציגה התביעה בהרחבה שלושה נתיבים עיקריים בהם לטענתה זרמו כספי התרומות לאחר קבלתם:

א. כספי תרומה שהגיעו, באופן ישיר או באמצעות מתווכים, לידי הנזקקים;

ב. כספי תרומה שהגיעו לידי מקורבי הנאשם ואנשים אשר הנאשם חפץ ביקרם, לרבות לעובדי לשכתו;

ג. כספי תרומה בהם עשה הנאשם שימוש לצרכיו האישיים;

16. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לכל אחד מנתיבים אלו. סקירת הראיות שתובא להלן, תתמקד אפוא בליבונם של נתונים השופכים אור על זרימת כספי התרומות, לאחר קבלתם מידי התורמים השונים.

ראיות המאשימה

עוזרי ראש העירייה ואנשי הלשכה

--- סוף עמוד 8 ---

מר חזי ברזני

17. מר חזי ברזני (להלן: "ברזני"), העיד שהתחיל לעבוד בעיריית כפר סבא ב-1.8.07 (פרו' מיום 8.4.19 ו-17.6.19). בשנת 2007, התחיל לעבוד כעוזרו של הנאשם (פרו' מתאריך 8.4.19 עמוד 304). סיים את תפקידו בסוף ספטמבר 2014 (עמ' 306). נערך עם ברזני הסכם עד מדינה (ת/47). תפקיד עוזר ראש העירייה הוא משרת אמון. בתחילת עבודתו הסביר הנאשם לברזני כי המשרה דורשת להיות יד ימינו ואיש אמונו לכל דבר ועניין. במסגרת תפקידו היה אמון גם על קשר עם בתי כנסת וטיפול באירועים דתיים. ברזני סיים את תפקידו בעירייה בסוף ספטמבר 2014. לאחר שעזב את תפקידו, ואף החל לעבוד בעיריית רמת גן, ובעקבות הליך אחר שנוהל ובו מסר עדות, החלו להעליל עליו עלילות שהוא גנב ולקח תלושים, אכל במסעדות ולא שילם ופעל שלא בסמכות. לאור האמור החליט ברזני לפנות ליחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה (יאח"ה) באפריל 2016. במשך שבועיים העיד בחקירה על כל תקופתו בעירייה, וב-14.6.16 חתם על הסכם עד מדינה. בהמשך, נפגש עם החוקרים כדי לחזק את הראיות ולבחון את העדויות למול עדויות אחרות. החקירה הגלויה החלה בפברואר 2017.

1
2...37עמוד הבא