פסקי דין

תמש (ק"ג) 57254-12-16 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה משרד הרווחה והשירותים החברתיים

08 דצמבר 2019
הדפסה

בית משפט לענייני משפחה בקריית גת

תמ"ש 57254-12-16 פלונים נ' אלמונים
א"פ 48420-12-16 פלונים נ' אלמונים

בפני כב' השופטת פאני גילת כהן

מבקשים 1.פלוני
2.פלוני
מיוצגים באמצעות עו"ד נאווה פרס ועו"ד עמית בן גל

משיבים 1. היועץ המשפטי לממשלה – משרד הרווחה והשירותים החברתיים

2. אלמוני
מיוצג באמצעות האפוטרופוס לדין עו"ד אברהם דבירי

3. אלמונית
מיוצגת באמצעות עו"ד עינת טירר ואח'

4. אלמוני
מיוצג באמצעות עו"ד בעז בן צור ו/או עו"ד דקלה סירקיס

5. אלמונית
מיוצגת באמצעות עו"ד אייל אברמוב

6. אלמונית
7. אלמונית
8. חברת… מיוצגת באמצעות עו"ד איתמר נצר

פסק דין משלים

"חברה אינה בעלת גוף מוחשי, אלא מנהליה הם המוח, הידיים והפה שלה..." (השופט י' קיסטר, ע"א 536/65 כץ נ' קציף, פ"ד כ(3)533).

כיצד ראוי לנהל את קבוצת החברות ... משמייסדה ובעליה חלה ואיבד כשרותו המשפטית – על שאלה זו יינתן המענה בפסק הדין שלפנינו.

פסק דין זה ניתן כפסק דין משלים לפסק הדין מיום 03.11.2019, והוא נסוב, כאמור, סביב ניהול ענייניו העסקיים של מר ... עקב אובדן כשרותו המשפטית.

רקע כללי
1. כפי שצוין בפסק הדין החלקי שניתן אך באחרונה, הנסוב סביב ענייניו האישיים, הרפואיים ורכושו הפרטי של מר ..., מזה כשלוש שנים, מתנהלים לפניי הליכים רבים בין בני משפחת ..., אשר הולדתם בהתדרדרות הקשה שחלה במצבו הבריאותי של אב המשפחה, מר ... (להלן: "מ.") ובהשלכותיה על היחסים הפנים-משפחתיים ועל ניהול הנכסים שבבעלותו. היות שנדרשתי למתן החלטות רבות במהלך השנים בהן מתנהלים לפניי ההליכים האמורים, וחלק בלתי מבוטל מהן, נוכח מהותן, מנומקות ומפורטות, איני רואה צורך לשוב ולפרט המסד העובדתי עליו נשענות המחלוקות בין בני המשפחה נושא ההליכים שבכותרת ואלה הקשורים להם.

2. בקליפת אגוז יצוין, כי בשנים עברו הקים אב המשפחה, מ., את אשכול ... (שייקרא להלן לשם הנוחות: "החברה"), והוא בעל השליטה בה ומחזיק ב- 9,999 מתוך 10,000 מניותיה.

3. המבקשים (אשר ייקראו להלן גם: "א." ו-"ר." בהתאמה) והמשיבים 4-7 (אשר ייקראו להלן גם: "נ.", "ח.", "ש." ו-"ת." בהתאמה) הם ילדיהם המשותפים של מ. ושל רעייתו, גב' א., המשיבה 3 (להלן: "א.").

4. כאמור, מתנהלים לפניי הליכים מספר בעניינם של בני משפחת ...והחברה וההליכים נושא הכרעה זו עניינם:

א- עתירה למתן צו מניעה אשר יאסור שימוש בייפוי הכוח שניתן ע"י מ. לשלושה מתוך ששת ילדיו – נ., ח. ור. להופיע ולחתום במקומו ובשמו בישיבות האסיפה הכללית של החברה ובהודעה על מינוי הדירקטורים בה (להלן: "ייפוי הכוח").

ב- עתירה למינוי אפוטרופוס לכלל ענייניו של מ. במסגרת הליך זה ניתן, כאמור, ביום 03.11.2019 פסק דין חלקי ונקבע בו, בין השאר, כי יש לפצל ההכרעה בעניין האפוטרופסות. בסופו של יום מונתה ח. כאפוטרופה לענייניו הרפואיים והאישיים ולענייני הרכוש הפרטי של מ. עוד נקבע, כי ההכרעה בכל הנוגע לניהול רכושו העסקי של מ. תינתן במאוחד עם זו הנוגעת לתוקפו של ייפוי הכוח.

5. כפי שהוזכר לעיל, מ. הקים את החברה, אשר פרחה ושגשגה, וברבות הימים הפכה לאחת מחברות ה.... הידועות והמצליחות בישראל.

6. אחד האפיונים הבולטים של החברה הוא היות האורגנים ונושאי המשרה הבכירים בה מקרב בני המשפחה. בתוך כך נוהלה החברה לאורך השנים בידי מ. ובידי ארבעת ילדיו: א., ר., נ. ו-ח.

7. בשנת 2011 פרש א. משורות החברה והקים חברה משלו, אשר עיסוקה גם כן בענף ה....
בשנת 2013 עם פרישת מ. מתפקידו כמנכ"ל החברה, נ. מונה תחתיו, והוא נושא בתפקיד מאז ועד הלום, ובנוסף משמש כמורשה חתימה בשם החברה.

ר. ו-ח. מכהנים כדירקטורים, ושימשו בעבר כסמנכ"לים בחברה (אם כי כיום רק ח. נושאת במשרה זו), ואף הם מורשי חתימה בשמה.

8. ביום 28.01.2014 ייפה מ. את כוחם של ר., נ. ו-ח. לפעול בשמו ובמקומו בעניינים שהוגדרו על ידו, ועשה כן בכתב, במסמך אשר מפאת חשיבותו לענייננו, יובא להלן נוסחו המלא (והוא ייקרא: "ייפוי הכוח"):
"אני הח"מ, המחזיק ב- 9,999 מניות של החברה, מייפה את כוחם של נ., ת.ז. ..., של ר., ת.ז. ... ושל ח., ת.ז. ..., בכפוף לאמור להלן, להופיע ולהצביע במקומי ובשמי באסיפות כלליות של בעלי המניות בחברה וכן בהודעה על מינוי דירקטורים לדירקטוריון.
על ייפוי הכוח יש צורך בחתימת שניים מבין השלושה הנ"ל.
לצורך מינוי דירקטורים ו/או פיטורם בין במינוי ובין באסיפה כללית, דרושה חתימת שלושת המנויים לעיל, על פי ייפוי הכוח או ההודעה.
ייפוי הכוח יעמוד בתוקפו עד ליום 31.12.2034".

חתימת מ. על ייפוי הכוח אומתה ואושרה בידי עורכו, עוה"ד והנוטריון פרופ' יוסף גרוס.

9. טרם חתם על ייפוי הכוח נבדק מ. ע"י הפסיכיאטר ד"ר ליביו סיגלר בשני מועדים שונים, ובשתי הבדיקות שנערכו לו נקבע, כי הוא כשיר ליתן, באמצעות ייפוי הכוח, הרשאות ניהוליות בחברה.

10. ביום 09.10.2016 מונה א. כמנכ"ל משותף עם נ. בחברה, ושניהם, יחד עם ר., חתמו על מסמך בו נקבע מנגנון לקבלת החלטות בחברה, לפיו בהעדר הסכמה ביניהם, תכריע דעת הרוב, דהיינו שניים מתוך שלושת הקולות שלהם.

11. ביום 01.11.2016 פוטרה ח. מתפקידה בחברה וביום 14.12.2016 פוטר א. מתפקידו בחברה.

12. בסמוך לאחר מכן, ביום 22.12.2016, הוגשה הבקשה למינוי אפוטרופוס למ. וימים ספורים לאחר מכן, ביום 27.12.2016 נפתח ההליך הנוסף שבכותרת במסגרתו התבקש צו מניעה אשר יאסור כל שימוש בייפוי הכוח, ובד בבד עם זאת התבקש סעד זמני הזהה לסעד העיקרי שנתבע.

13. ביום 19.03.2017, לאחר שהונחו לפניי עמדותיהם של כל הצדדים להליך ולאחר שהתקיים בפניי דיון במסגרתו נשמעה גם עדותו של עורך ייפוי הכוח, פרופ' גרוס, ניתנה החלטה מפורטת ומנומקת, אשר אדרש לה בהמשך בהרחבה, ובה נדחתה הבקשה לצו המניעה הזמני.

14. במסגרת הליך האפוטרופסות עתרו המבקשים למינוי אפוטרופוס גם לרכושו העסקי של מ. ביום 22.05.2017 ניתנה החלטה מפורטת ומנומקת ובה נדחתה הבקשה למינוי אפוטרופוס זמני, אולם נקבע במסגרתה, כי נוכח עצימות הקונפליקט בין בני המשפחה ואופי הטענות סביב התנהלות מיופי הכוח או מי מהם, נדרש פיקוח על ניהול החברה, ומצאתי לעשות כן באמצעות מינוי משקיף לחברה למשך תקופה של שנה.

15. במסגרת ניהול ההליכים שבכותרת נדרשתי, פעם אחר פעם, לבקשות שונות הנסובות סביב ניהול החברה בידי ילדיו של מ., בכובעיהם השונים, כגון: בקשת המשקיף להורות על זימונו לכל ישיבות הדירקטוריון; פיטוריו של ר. משורות החברה ובקשה להורות לו להשיב לידי החברה הרכב שבשימושו ובחזקתו; שינוי תנאי העסקה של הנכד ... המשמש כנהגו של מ.; בקשה בעניין הכספים ששולמו לא. מקופת החברה; תשלום קצבה חודשית לאמו של מ., ועוד.

16. א. ו-ר. הגישו בקשות נוספות למתן צווי מניעה: האחד, שיאסור חלוקת בונוסים לדירקטורים בחברה, והשני, שיאסור שינוי מעמדו של ר. בחברה (כנושא משרה בה).

17. במסגרת בירור הבקשה לצו המניעה שיאסור שינוי מעמדו של ר. בחברה אף הוריתי ביום 23.10.2017 על צירוף החברה כצד להליך.
ביום 12.11.2017 נקבע, כי צו המניעה הזמני שניתן בעניין שינוי מעמדו בחברה יוותר על כנו בכפוף לניתוק הזיקה של ר. מן החברה החדשה שהוקמה על ידו, בכפוף להעדר פעילות שלו בחברה זו ובכפוף למילוי חובותיו כדירקטור בחברה.

ביום 24.06.2018, לאחר שנדרשתי שוב לבקשות שונות שהוגשו ע"י הצדדים ועקב מחדליו של ר., אשר לא עמד באף אחד משלושת התנאים שנקבעו בהחלטה האמורה, ואף גרם במעשיו נזק לחברה, הוריתי על הסרת צו המניעה הזמני, תוך מתן היתר לחברה לערוך לו שימוע.

18. באותו יום ניתנה גם החלטה במסגרתה נדחתה הבקשה לצו המניעה הזמני בעניין הענקת הבונוסים הכספיים לח. ול-נ. ובעניין רכישת רכב ע"י החברה לח.

19. הצדדים התבקשו אז להגיש עמדתם בעניין הארכת תוקף המינוי של המשקיף או מינוי מנהל מיוחד לחברה. אליבא דאפוטרופוס לדין, הגם שהמשקיף מבצע מלאכתו נאמנה, שעה שהוא נעדר סמכויות ביצוע, אין די במינויו ויש למנות מנהל מיוחד; אליבא ד-א., יש להאריך מינויו למשך שנה נוספת; אליבא ד-נ. וח., יש להאריך את מינויו כבעל סמכויות פיקוח בלבד, ואין למנות מנהל מיוחד אשר יפקיע מידיהם סמכויות הניהול המוקנות להם; ואליבא ד-א. ור., יש למנות מנהל מיוחד לחברה.

20. לשיטת המשקיף, אשר הגיש אף הוא עמדתו בעניין, נוכח הסכסוך המתמשך בין מיופי הכוח, יש הכרח בהמשך הפיקוח על ניהול החברה.

21. ביום 09.12.2018 ניתנה החלטה בהליך האפוטרופסות ונקבע בה לאמור: "בשים לב לעמדת ב"כ היועמ"ש, לעמדת האפוטרופוס לדין, לאורך חייו של ההליך וליריבות הקשה בין הצדדים המשתקפת, בין היתר בעירובו האינטנסיבי של בית המשפט בענייני אשכול החברות, דומה כי הגיעה העת לסיים הליך זה, שעניינו, כזכור, מינוי אפוטרופוס לאבי המשפחה, מייסד קבוצת החברות ובעל המניות בהן. המשקיף יגיש תוך 14 יום הודעת עדכון, עמדתו והמלצותיו לעניין ניהול אשכול החברות מכאן ואילך, כהסדר של קבע, בנסיבות שנוצרו ועל רקע מערכת היחסים העכורה וחוסר האמון השורר בין ילדיו של מר ... המשמשים כמיופי כוחו ו/או כדירקטורים. עם קבלת עמדתו אדרש להמשך ניהול ההליך".
22. ביום 23.01.2019 הגיש המשקיף הדיווח המתבקש, ובעקבותיו התבקשו הצדדים להגיש עמדתם בפן המהותי - בהתייחס להמלצותיו, ובפן הדיוני – לעניין המשך ניהול ההליך – האם עומדים הם על קיום דיון נוסף או שמא מסכימים כי ההכרעה תינתן על יסוד החומר המונח בפני בית המשפט.

23. ואלו הן עמדות הצדדים באשר הוגשו לפניי: המבקשים מתנגדים להמשך מינוי המשקיף; האפוטרופוס לדין סבור כי יש למנות מנהל מיוחד לחברה; לשיטת א. נוכח תוצאותיה העסקיות, אין לחולל שינוי כלשהו באופן ניהול החברה; ח. הביעה הסכמתה למינוי המשקיף כדירקטור בעל זכות חתימה ובלבד שמדובר במינוי זמני; נ. סבור, כי יש להותיר המצב הקיים על כנו, דהיינו ניהול החברה בידי מיופי הכוח תחת הפיקוח והליווי של המשקיף.

24. ביום 18.06.2019 הוגשה עמדת החברה, ולפיה היא מתנגדת לכל מינוי של בעל תפקיד חיצוני לקבוצה בכובע כזה או אחר, שעה שמינוי כזה יגרום לה נזק בלתי הפיך. כן מתנגדת היא למתן סמכויות למשקיף שהן מעבר לסמכויות פיקוח.

25. ביום 07.07.2019 ניתנה החלטה יזומה במסגרתה התבקשו הצדדים להגיש עמדתם בעניין ההכרעה בשאלת תוקפו של ייפוי הכוח – האם על יסוד החומר המונח בפני בית המשפט או שמא בדרך של הבאת ראיות וקיום דיון נוסף.

26. הצדדים כולם וויתרו על קיום דיון והסכימו, כי ההכרעה תינתן על יסוד התשתית הראייתית המונחת בפני בית המשפט. בעקבות זאת ושעה שהאפוטרופוס לדין ביקש הזכות להשלים בכתב טיעוניו המשפטיים, ניתנה ביום 24.08.2019 החלטה המתירה לצדדים כולם, ככל שיחפצו בכך, להשלים טיעוניהם בסוגיה האמורה עד לא יאוחר מיום 01.10.2019.

27. האפוטרופוס לדין, ח. ו-נ.הגישו השלמה של טיעוניהם המשפטיים בעוד יתר הצדדים ויתרו על הזכות לעשות כן.

דיון והכרעה
28. כאמור, בשלב זה של ההליך שתי סוגיות עיקריות עומדות להכרעה בפני בית המשפט:

א- תוקף ייפוי הכוח.

ב- אופן ניהול החברה עקב אובדן כשרותו של בעליה, מ. - האם יש למנות לה מנהל מיוחד אם לאו, או שמא יש להאריך מינויו של המשקיף, וככל שכן האם יש להאריכו במתכונתו דהיום, מינוי הטומן בחובו סמכויות פיקוח בלבד, או שמא יש להרחיבו ולמנות המשקיף גם כיו"ר הדירקטוריון או כדירקטור.

תוקף ייפוי הכוח
29. כאמור, ביום 19.03.2017 ניתנה החלטה מפורטת ומנומקת ובה נדחתה הבקשה לצו המניעה הזמני שיאסור השימוש בייפוי הכוח.

30. בהחלטה נקבע, בין היתר, שלא הונחה לפני בית המשפט התשתית העובדתית הנדרשת להוכיח, כי במועד החתימה עליו לא היה מ. כשיר לחתום על ייפוי הכוח, בעיקר בהתבסס על חוות הדעת של ד"ר סיגלר, אשר טרם החתימה על ייפוי הכוח בדק בשני מועדים שונים את מ. ועל יסוד עדותו של פרופ' גרוס (ראו סעיפים 56-58 להחלטה).

31. זאת ועוד, בהחלטה נקבע מפורשות, כי לצורך ההכרעה בשאלת אופיו של ייפוי הכוח יש לערוך בירור עובדתי מקיף, לרבות בחינת הנסיבות שברקע מתן ייפוי הכוח, ובתוך כך מצבו המנטאלי של מ. ורמת המודעות שלו בנוגע למצבו הבריאותי ולפרוגנוזה בעניינו, גמירות הדעת שלו וכוונתו עובר למתן ייפוי הכוח, תכלית ייפוי הכוח ועוד (ראו סעיפים 68-70 להחלטה).

32. חרף הקביעות הללו, נהגו המבקשים, דה פקטו, כמי שזנחו טענותיהם בסוגיות העובדתיות האמורות, ולא עתרו לבירורן.

33. בנסיבות אלו ולפנים משורת הדין, ניתנה, ביוזמת בית המשפט, ההחלטה מיום 07.07.2019 בה הוסבה שימת ליבם של המבקשים לכך, תוך מתן האפשרות להבהיר האם הם עומדים על טענותיהם העובדתיות, אם לאו.

34. ביום 15.08.2019 הוגשה הודעה מטעם המבקשים, לפיה מוסכם עליהם שתינתן הכרעה בשאלה המשפטית בדבר תוקפו של ייפוי הכוח על יסוד החומר המונח בפני בית המשפט, מבלי שתהא בכך הודאה מטעמם בדבר נסיבות עריכתו.

35. יוער, כי נוכח הסכמת המבקשים למתן הכרעה בשאלה המשפטית בלבד, ועל יסוד התנהלותם העולה, כאמור, כדי זניחת טענותיהם העובדתיות בעניין הנסיבות האופפות את מתן ייפוי הכוח, אין בהערה שבסיפת ההודעה כדי להעלות או להוריד בעניין ההכרעה שלפנינו.

36. יוזכר, כי המבקשים וויתרו גם על הזכות שניתנה להם להגיש השלמה של הטיעונים המשפטיים בסוגיה שלפנינו.

37. לפיכך, אין מקום להידרש כלל לטענותיהם העובדתיות של המבקשים, ויש לייחד הדיון דלהלן לפן המשפטי בלבד.

טענות הצדדים
38. לטענת המבקשים מתן ייפוי הכוח לתקופה המשתרעת על פני 20 שנה מהווה התחכמות וניסיון לעקוף את סוגיית הדירותו. כן טוענים הם, כי עפ"י סעיף 14(א) לחוק השליחות, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק השליחות") מסתיימת השליחות בגריעת כשרותו של השולח, ושעה שכשרותו של מ. נגרעה, הרי שייפוי הכוח חסר כל תוקף.
עוד ובנוסף נטען על ידם, כי ייפוי הכוח ממילא אינו בלתי חוזר, ועל כן סעיף 14 (ב) לחוק השליחות אינו רלוונטי לענייננו, ומכאן שיש לפעול לאורו של סעיף 14(א) לחוק.

39. ח. ו-נ. טוענים, כי ייפוי הכוח הוא בלתי חוזר, וככזה בא בגדרו של סעיף 14(ב) לחוק השליחות. לדידם, הגם שייפוי הכוח אינו נושא הכותרת "בלתי חוזר", הרי שבמהותו הוא נושא אופי של ייפוי כוח בלתי חוזר - משכה של ההרשאה, מודעות מייפה הכוח בנוגע למצבו הבריאותי והשלכותיו ורצונו להסדיר באמצעות ייפוי הכוח את ניהול החברה.

לחילופין טוענים הם, כי יש לראותו כייפוי כוח מתמשך כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "חוק הכשרות"). גם בהקשר זה יש לבחון את ייפוי הכוח באופן מהותי, היות שאפילו אין הוא עומד בדרישות הקבועות בחוק הכשרות, הרי שמבחינה מהותית ואף מבחינת חלק מן הסממנים הצורניים שלו, ניתן לראות בו ייפוי כוח מתמשך. עוד נטען, כי על יסוד דוקטרינת ההשתק, מנוע ר. מלטעון כל טענה שהיא כנגד תוקפו של ייפוי הכוח, שעה שהוא ממשיך לפעול, גם אם באופן חלקי, עפ"י ההרשאה שניתנה לו באמצעותו.

1
2...6עמוד הבא