אפיק משפטי 063 24.11.2010

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

15 נובמבר 2010

תיקון לחוק רישוי עסקים בנושא הליך מזורז

תיקון 27 לחוק רישוי עסקים, אשר עבר בקריאה שלישית ביום 15 נובמבר, 2010, הינו אבן דרך חשובה, אף שהתיקון ייכנס ברובו לתוקף רק שישה חודשים מפרסומו ברשומות (פרסום, אשר יבוצע כנראה בקרוב) או לאחר כניסה לתוקף של תקנות על פיו...

14 נובמבר 2010

פרסום מאמרים שעניינם תקצירי פסיקה וחקיקה ללא קבלת רשות מחברם, מהווה הפרה של זכות היוצרים, אף אם לא הושקע בהכנתם מאמץ רב. זאת להבדיל מתמצית חדשות משפטיות אשר דרך ביטויין בלבד תהא מוגנת

סוכנות ביטוח פרסמה באתר האינטרנט שלה 173 מאמרים פרי עטה של התובעת. הנתבעים טענו, כי המאמרים אינם מוגנים, בהיותם תמצית של חדשות משפטיות ובהיעדר יסוד היצירתיות...

15 נובמבר 2010

די בעיגון מינימאלי בלשון החוק כדי לדחות תביעה יצוגית כנגד רשויות מקומיות בשל פרשנותן את חוק ההסדרים

בית המשפט דחה בקשות לאישור תובענות כתובענות יצוגיות נגד הרשויות המקומיות, בהן נטען כי הרשויות המקומיות מעדכנות את שיעורי הארנונה שהן גובות ביתר ולא בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), תשנ"ג-1992, וזאת בשל פרשנות מוטעית של המונח "מדד השכר הציבורי", שהינו מרכיב בנוסחה לחישוב העדכון הקבועה בסעיף 7 לחוק ההסדרים...

14 נובמבר 2010

הסכם בעל פה המגובה בהתנהלות מהווה הסכם לכל דבר

התובעת ביקשה למכור אחזקותיה במיזם ופנתה לשם כך ליזם העוסק ברכישת תיקי נכסים באמצעות ארגון קבוצות רוכשים. ההסכם נכרת בשיחה בעל פה בין מנהל התובעת ליזם, בה התחייב היזם לרכוש את מניות החברה ביחד עם חברה אחרת. לאחר שלא השיגו מימון ולאחר שהופעלה זכות סירוב ראשונה בחברה התכחשו הנתבעים לכך שנכרת חוזה מחייב. בית המשפט דחה טענת הנתבע כי מסמכים בכתב אשר הוציא אינם מחייבים מכיוון שלא נחתם הסכם וקבע כי ...

27 אוקטובר 2010

הצעה נמוכה אינה מהווה לכשעצמה עילה לדחייתה במכרז אלא רק אינדיקציה לחוסר רצינות שעשויה להיסתר על ידי המציע

למכרז ניגשו 13 מציעים, כאשר במהלכו זומנו לשימוע המציע שהצעתו הייתה הנמוכה ביותר וכן המציע שהציע את ההצעה הבאה אחריה. המלצתה הסופית של החברה למשק וכלכלה ("משכ"ל") אשר ניהלה את המכרז הייתה כי שני המציעים הגישו הצעות הפסדיות וכי תומחרו בחסר באופן המעלה חשש לפגיעה בזכויות עובדים או לאי מילוי במלואן. ואולם, העירייה התרשמה כי המציע הזול ביותר מסוגל לעמוד בתנאי המכרז ולקיימם וזאת בניגוד להמלצת משכ"ל ...

שיתוף