אפיק משפטי 261 18.07.2018

אפיק משפטי 261 18.07.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

19 יוני 2018

דירקטוריון חברה מוסמך להחליט להגיש תביעה בשם החברה נגד בעל השליטה

סכסוך פרץ בין בעלי מניות מיעוט ורוב בחברה פרטית ודירקטוריון החברה החליט להגיש תביעה נגד בעל מניות הרוב...

18 יוני 2018

בעל מניות שהבריח נכסי חברה לחברה חדשה יהיה אחראי אישית לחובותיה

נושה של חברה גילה שבעל המניות היחידי בחברה הקים עסק חדש אליו העביר את מלוא הנכסים והפעילות של החברה...

26 יוני 2018

נישול בעל מניות מזכויותיו בחברה לא מבטל ערבויות שלו אלא אם ביטלם באופן עצמאי

ארבעה אחים, בעלי מניות בחברה, ערבו לכל חובות החברה כלפי בנק בערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום.  שלושה מהאחים ביטלו את הערבות והבנק דרש את החובות מבעל המניות הרביעי, אשר טען כי בשלב כלשהו נושל ממעמדו בחברה עת פוטר מתפקידו כמנכ"ל ונושל מזכויותיו כבעל מניות ולכן הוא נהנה מהגנות של ערב יחיד, כמו גם שהבנק לא יידע אותו על מצב החברה או על ביטול הערבויות על ידי אחיו...

26 יוני 2018

דרישה לשינוי מהותי של תנאים בהסכם כתנאי להמשך קיומו עשויה להוות הפרת הסכם

צד להסכם פיתוח מוצר בתחום מערכות אולטרא-סאונד שלח הודעה לצד השני עם דרישה לתשלום מקדמה והעלאת כמות המוצרים שיוזמנו בהזמנה הראשונה, כאשר הבהיר, כי ככל שהתנאים המסחריים לא ישתנו, יוותר על הפרויקט...

25 יוני 2018

דרישת מעסיק לרישום עובד כעובד ולא כקבלן אינה עילה להתפטרות

חוקר פרטי הועסק לפי בקשתו כ"נותן שירותים", על-אף שבפועל היה "עובד" במשרד חקירות בו עבד. משביקש המעביד לשנות את סיווגו לעובד, בהתאם ליחסי הצדדים בפועל, התפטר החוקר מתפקידו ותבע, בין היתר, פיצויי פיטורין בשל הרעת תנאי העסקתו...

05 יולי 2018

מתווך מקרקעין לא זכאי לדמי תיווך ממי שהצטרף לעסקת רכישה ולא חתם הסכם תיווך

הסכם תיווך מקרקעין נחתם בין מתווך ורוכש לרכישת חלק מתוך קרקע, אך לא הופיעו בו כתובות הצדדים ומספרי הזהות שלהם ובסופו של דבר הרוכש רכש חלק אחר של אותה קרקע.  חברה אחרת הצטרפה לרוכש בעת הרכישה והמתווך דרש דמי תיווך גם ממנה...

שיתוף