עדכוני חקיקה ופסיקה

התקשרות מעסיק עם חברת יחיד של העובד לכשעצמה לא מונעת יחסי עובד ומעביד

12 ספטמבר 2020
הדפסה

עובד בחברת מימון הקים חברה העוסקת בתחום מימון פרויקטים שסיפקה שירותים למעסיק ולאחר מכן התפטר. המעסיק טען בין היתר כי עקב התפטרותו אינו זכאי לקבל עמלות בגין פרויקט שטרם הסתיים.
בית הדין דחה את תביעת המעסיק וקבע כי לא ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד ולא ניתן לשלול ממנו עמלות המגיעות לו רק מכיוון שהפרויקט טרם הסתיים בעת סיום ההעסקה אם ההסכם לא קובע זאת מפורשות. עצם העובדה שההתקשרות בין המעסיק לעובד נעשתה עם חברת ניהול שהיא חברת יחיד של העובד בלבד אין בה כדי להכריע באופן מוחלט כי אין מדובר ביחס עובד ומעביד. חופש העיסוק הוא זכות יסוד חוקתית של העובד. כאן, העובד לא התחייב לעבוד אצל מעסיקתו תקופה ממושכת והוא לא הקים עסק מתחרה לבדו אלא ניצל הזדמנות עסקית והניסיון שצבר כשהוא מתקשר עם בעלי החברה שהעסיקה אותו בהסכם עצמאי למטרת פיתוח ערוץ מימון נוסף בשיטה שונה ובאמצעות חברה חדשה שהוקמה לצורך כך. כמו כן, נספח העמלות עליו היה חתום העובד לא קבע תנאי להשלמת הפרויקט כתנאי לקבלת העמלה ולכן העובד זכאי לעמלה במלואה למרות התפטרותו ולמרות שלא עבד על הפרויקט עד סיומו.