עדכוני חקיקה ופסיקה

הדין הישראלי חל על חברות הנסחרות גם בישראל וגם בבורסה נוספת

27 מאי 2021
הדפסה

בעל מניות בחברה ציבורית דואלית, שמניותיה נסחרות הן בנאסד"ק והן בבורסה לניירות ערך הישראלית, ביקש לאשר תביעה ייצוגית כנגד החברה בטענה, כי מנהלי החברה פרסמו מצגי שווא מטעים ביחס למצבה של החברה, וזאת במטרה להעלות את שווי מניות החברה בסמוך להנפקה.
בית המשפט אישר את התביעה הייצוגית וקבע, כי הוראות הדין הישראלי חלות על החברה ומנהליה ולכן פטורים מאחריות על פי הדין האמריקאי אינם חלים. כוונת המחוקק הישראלי היא להקל על חברות לרשום את מניותיהן למסחר בבורסה זרה, אולם אין בכך כדי לשלול את תחולת הדין הישראלי בכל הנוגע להפרת הדין על ידי תאגיד ישראלי המדווח גם מחוץ לישראל. אכן, נקבעו בחוק הוראות פטור קונקרטיות, אולם אין בהעדרן של הוראות קונקרטיות לעניין האחריות על פרסומים אלה כדי לקבוע, כי המחוקק התכוון להחיל עליהן רק את דיני האחריות החלים בדין הזר ולא את אלה שבדין הישראלי. תביעה תאושר כייצוגית אם היא מעוררת שאלה מהותית המשותפת לכלל חברי הקבוצה, קיימת אפשרות סבירה שהיא תוכרע לטובתם, התביעה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בנסיבות העניין, וקיים יסוד להניח כי היא תנוהל באופן הוגן ובתום לב. כאן, מתעורר חשש לפיו בעת פרסום התחזית החיובית על ידי החברה היו בידיה נתונים סותרים שהעידו על כך כי התחזית אינה ריאלית, וכי הדירקטורים לא נקטו בכל האמצעים הנאותים כדי לוודא שלא יהיה בתחזית פרט מטעה. לכן הבקשה לאישור התביעה כייצוגית התקבלה.