עדכוני חקיקה ופסיקה

שותף אינו נחשב לעובד של השותפות ולא זכאי לזכויות של עובד כהפרשות סוציאליות והודעה מוקדמת

26 ספטמבר 2021
הדפסה

סוכן ביטוח וחברה המהווה סוכנות ביטוח הקימו שותפות לשיווק פוליסות ביטוח שהסוכן מביא. בעוד שהוכנה טיוטת הסכם בכתב והוא לא נחתם, הצדדים פעלו על פיו. בשלב כלשהו גילתה הסוכנות שהסוכן מבצע עסקאות באמצעות סוכנות מתחרה וביטלה את השותפות בפגישה בה סוכם שהסוכן ישלם סכום כסף תמורת הלקוחות שהביא והשותפות תסתיים. למרות זאת, הסוכן הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בגין תשלום זכויות סוציאליות ודמי הודעה מוקדמת וגם דרש לקבל דין וחשבון על ההכנסות מהלקוחות של השותפות.

בית המשפט דחה את התביעה. שותפים רשאים לעצב את השותפות כרצונם וכך גם הם רשאים לקבוע כיצד היא תבוא לסיומה. אין צורך בהסכם בכתב להקמת שותפות ואין צורך בהסכם בכתב לשם סיומה. כאן מדובר בסיטואציה שבה השותפות הגיעה לידי סיום בהסכמה בדרך של המחאת זכויות מצד אחד בשותפות לשני וביצוע קיזוז. כך, אין לסוכן כל זכות לרווחים עתידיים או לקבלת דין וחשבון בענייני השותפות. בנוסף, הגשת תביעה בבית הדין לעבודה מהווה שימוש לרעה בהליכי בית משפט מכיוון שתשלומים שקיבל הסוכן היו על חשבון רווחיו בשותפות ושותף אינו זכאי לשכר בעד עבודתו בשותפות. לכן התביעה נדחתה והסוכן חויב בהוצאות הסוכנות בסך 100,000 ש"ח, בין היתר בשל חוסר תום הלב בניהול ההליך והגשת תביעה מקבילה בבית הדין לעבודה.