עדכוני חקיקה ופסיקה

במקרים מסוימים ניתן לממש עיקול על נכס מקרקעין שנרכש גם אם טרם נרשם על שם הרוכש

18 נובמבר 2021
הדפסה

אדם רכש נכס מאביו ובו הוא מתגורר במשך עשרות שנים, כאשר נרשמה הערת אזהרה לטובתו במרשם המקרקעין אך מעולם לא שולמה התמורה המוסכמת והנכס לא נרשם על שמו.

בית המשפט העליון קבע, כי נושה של הרוכש רשאי לממש עיקול על הנכס. החוק קובע, כי ניתן לעקל נכס של אדם שטרם נרשם על שמו בלשכת רישום המקרקעין וקיימת רק הערת אזהרה לטובתו, בין אם הרוכש מחזיק בנכס, בין אם לאו. בנוסף, ניתן לרשום עיקול גם אם לא רשומה הערת אזהרה לטובת הרוכש, וזאת במקרים בהם קיים חשש להברחת נכסים, בין אם לצד שלישי "זר", בין אם לצד שלישי "קרוב", כגון בן משפחה. כאן, הערת האזהרה נרשמה על שם הרוכש שהחזיק בנכס במשך תקופה ארוכה ונהג בו מנהג בעלים, כשהמוכר מעולם לא ביקש לבטל את ההסכם בשל אי תשלום התמורה ואף מוכן להשלים את עסקת המכר בכפוף לתשלום התמורה. לפיכך, הנושה של הרוכש רשאי לפעול למכירת הנכס, כאשר התמורה שתתקבל תשולם תחילה למוכר הנכס והיתרה תשמש לכיסוי החוב.