עדכוני חקיקה ופסיקה

בהיעדר הסכם שותפות עשוי צד שיוצא מהשותפות שלא להנות מהכנסות עתידיות

10 יולי 2022
הדפסה

שני אנשים התקשרו במיזם לפעילות עסקית, ונקבע כי הרווחים בגין הפעילות יחולקו ביניהם שווה בשווה, אולם מעולם לא נחתם ביניהם הסכם. אחד הצדדים בחר לעזוב את המיזם, אולם טען לזכאות להכנסות עתידיות.

בית המשפט קבע, כי המועד לקביעת ההתחשבנות בין הצדדים הוא מועד עזיבת המיזם. היעדר חתימה על הסכם עשויה להעיד על היעדר גמירת דעת ליצירת מערכת יחסים ארוכת טווח. לעובדה זו עשויה להיות השלכה על בחינת מערכת היחסים בין הצדדים ועל אופן סיומה. כאן, מהתנהלות הצדדים בזמן אמת עולה כי שניהם רצו לבחון את ההתנהלות המשותפת לפני שמעגנים אותה בהסכם מחייב, כאשר אחד הצדדים עזב את המיזם לאחר חודשים ספורים ובחן אפשרויות עסקיות אחרות במקביל. לפיכך, הצד שעזב את המיזם זכאי לרווחים רק בגין עסקאות שנולדו בתקופה בה היה חלק מהמיזם.